Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dinosaurus? Punapa dinosaurus wonten ing Kitab Suci?
Pitaken: Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dinosaurus? Punapa dinosaurus wonten ing Kitab Suci?

Wangsulan:
Pokok pawicantenan babagan dinosaurus ing Kitab Suci punika perangan saking bebantahan ingkang langkung ageng ingkang nembe lumampah ing salebeting masyarakat Kristen ing sadangunipun umuring jagad. Wicantenan punika babagan tapsiran ingkang cocok kaliyan Purwaning Dumadi, lan kados pundi napsiraken pitedah sacara badaniah ingkang kita panggihi ing sacelak kita. Sadaya tiyang ingkang pitados ing jaman purwakaning bumi condhong setuju bilih Kitab Suci boten nyebutaken babagan dinosaurus. Awit miturut tapsiran tiyang punika, dinosaurus pejah langkung saking mayuta-yuta tahun saderengipun manungsa kawitan wonten ing bumi. Tiyang ingkang nyerat Kitab Suci boten saged ningali dinosaurus gesang.

Sadaya tiyang ingkang pitados ing sasampunipun jaman purwakaning bumi condhong setuju bilih Kitab Suci nyebutaken dinosaurus sanadyan punika boten migunakaken tembung “dinosaurus”. Minangka gantosipun, migunakaken tembung Ibrani tannlyn. Tannlyn dipun tapsiraken sawetawis cara ingkang benten ing Kitab Suci basa Inggris; kadang kala arupi “kewan aneh ing segara”, utawa raseksa, naga. Tannlyn dipunsebat dados sawetawis warni kewan reptil raseksa. Tembung punika kasebutaken nyelaki kaping tigangdasa ing Prajanjian Lawas lan pinanggih kekalihipun ing darat lan ing salebeting toya.

Kajawi nyebutaken kewan raseksa punika, Kitab Suci nerangaken sakperangane kewan, satemah sawetawis sarjana pitados bilih panyerat mbokmanawi nerangaken babagan dinosaurus. Behemoth kacariosaken ingkang paling kiat saking sadaya ingkang dipunciptakaken dening Gusti, raseksa ingkang buntutipun kasamekaken kaliyan uwit cedar (Ayub 40:15). Sawetawis sarjana ingkang sampun nyobi nitipriksa babagan Behemoth nganggep bilih kewan punika salah satunggalipun kados dene gajah utawi badhak lepen. Sanesipun nyebutaken bilih gajah lan badhak lepen gadhah buntut ingkang alit, boten bandhing kaliyan uwit cedar. Dinosaurus kados Brachiosaurus lan Diplodocus ingkang sanesipun gadhah buntut ingkang ageng sanget ingkang saged kabandhingaken kaliyan uwit cedar.

Meh saben kabudayan kina gadhah sawetawis warni seni nggambar kewan reptil raseksa. Petroglyphs, artifak (barang ingkang kadamel awit kapinteraning manungsa) lan malah reca alit saking lempung ingkang dipun panggihaken ing Amerika Ler memper gambaraning dinosaurus. Ukiran sela ing Amerika Kidul nggambaraken pria numpak kewan kados Diplodokus sarta, anehipun, beruang asring dipun gambaraken kados Triseratop, Pterodaktil- lan Tiranosaurus Rex. Lempengan selo/mosaik Roma, grabah Maya lan tembok kitha Babilonia sadaya mbuktekaken daya tarik kabudayan ingkang boten wonten tadhingipun saking kewan punika. Cathetan sawontenipun saking Marco Polo kados dene Il Millione punika kacampur kaliyan dongeng-dongeng ingkang boten pinanggih ing nalar bab pendeman-barang saking kewan-kewan. Lapuran paniti-priksa ing jaman samangke tetep katindakaken sanadyan tiyang-tiyang biasanipun dipun segahi kaliyan raos mangu-mangu ingkang sakalangkung ageng.

Kajawi cacahing anthropic ingkang kathah sanget sarta bukti-bukti sejarah tumrap gesang sesarengan antawis dinosaurus lan manungsa, wonten bukti alamiah sanesipun, kados dene fosil tapak suku manungsa lan dinosaurus ingkang kapanggihaken sesarengan ing panggenan-panggenan ing Amerika Ler lan ing Asia perangan Timur-Tengah.

Dados, punapa dinosaurus punika wonten ing Kitab Suci? Prakawisipun babarpisan boten katetepaken. Punika gumantung dhateng kadospundi panjenengan napsiraken bukti-bukti ingkang sumadiya lan kadospundi panjenengan mirsani jagad ing sacelak panjene-ngan. Ing mriki ing GotQuestion.org kita pitados dhumateng tapsiraning sarta nampi bilih dinosaurus lan manungsa gesang sesarengan. Kita pitados bilih dinosaurus musna sawetawis wekdal sasampunipun Banjir patopan awit saking bab ingkang gegandhengan kaliyan ewah-ewahaning lingkungan lan kanyatan bilih dinosaurus sami dipun buru tanpa raos welas supados musna dening manungsa.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dinosaurus? Punapa dinosaurus wonten ing Kitab Suci?