Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dinosaurus? Punapa dinosaurus wonten ing Kitab Suci?
Pitaken: Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dinosaurus? Punapa dinosaurus wonten ing Kitab Suci?

Wangsulan:
Pokok pawicantenan bab dinosaurus ing Kitab Suci punika perangan saking bebantahan ingkang langkung ageng ingkang nembe lumampah ing salebeting masyarakat Kristen ing sadangunipun umuring jagad, tapsiran ingkang cocok kaliyan Purwaning Dumadi, lan kados pundi napsiraken pitedah sacara badaniah ingkang kita panggihi ing sacelak kita. Sadaya tiyang ingkang pitados ing jaman purwa ing bumi condhong setuju bilih Kitab Suci boten nyebutaken bab dinosaurus. Awit miturut tapsiran tiyang punika, dinosaurus pejah langkung saking mayuta-yuta tahun saderengipun manungsa kawitan wonten ing bumi. Tiyang ingkang nyerat Kitab Suci boten saged ningali dinosaurus gesang.

Sadaya tiyang ingkang pitados ing jaman sasampunipun jaman purwa ing bumi condhong setuju bilih Kitab Suci nyebutaken dinosaurus sanadyan punika boten nate saestu migunakaken tembung �dinosaurus.� Minangka gantosipun, migunakaken tembung Ibrani tannlyn. Tannlyn dipun tapsiraken sawetawis cara ingkang benten ing Kitab Suci basa Inggris kita; kadang-kadang arupi �sato kewan aneh ing seganten,� kadang-kadang arupi �sawer raseksa.� Punika asring katapsiraken �naga.� Tannlyn muncul dados sawetawis warni kewan reptil raseksa. Titah punika kasebutaken nyelaki kaping tigangdasa ing Prajanjian Lawas lan pinanggih kekalihipun ing darat lan ing salebeting toya.

Kajawi nyebutaken kewan raseksa punika sacara umum nyelaki kaping tigangdasa sadayanipun ing Prajanjian Lawas, Kitab Suci nerangaken sajodho tumitah kados makaten, satemah sawetawis sarjana pitados bilih panyerat mbokmanawi sampun nerangaken bab dinosaurus. Behemoth kacariosaken ingkang paling kiat saking sadaya titahipun Gusti Allah, raseksa ingkang buntutipun kasamekaken kaliyan uwit cedar (Ayub 40:15ff). Sawe-tawis sarjana sampun nyobi niti-priksa bab Behemoth salah satunggalipun kados dene gajah utawi badhak lepen. Sanesipun nyebutaken bilih gajah lan badhak lepen gadhah buntut ingkang alit, boten bandhing kaliyan uwit cedar. Dinosaurus kados Brachiosaurus lan Diplodocus ingkang sanesipun gadhah buntut ingkang ageng sanget ingkang saged kabandhingaken kaliyan uwit cedar.

Meh saben kabudayan kina gadhah sawetawis warni seni nggambar titah kewan reptil raseksa. Petroglyphs, artifak (barang ingkang kadamel awit kapinteraning manungsa) lan malah reca alit saking lempung ingkang dipun panggihaken ing Amerika Ler memper gambaraning dinosaurus. Ukiran sela ing Amerika Kidul nggambaraken pria numpak titah kados Diplodokus sarta, anehipun, beruang asring dipun gambaraken kados Triseratop, Pterodaktil- lan Tiranosaurus Rex. Lempengan selo/mosaik Roma, grabah Maya lan tembok kitha Babilonia sadaya mbuktekaken daya tarik kabudayan ingkang boten wonten tadhingipun saking titah punika. Cathetan sawontenipun saking Marco Polo kados Il Millione punika kacampur kaliyan dongeng-dongeng ingkang boten pinanggih ing nalar bab pendeman-barang saking kewan-kewan. Lapuran paniti-priksa ing jaman samangke tetep katindakaken sanadyan tiyang-tiyang biasanipun dipun segahi kaliyan raos mangu-mangu ingkang sakalangkung ageng.

Kajawi cacahing anthropic ingkang kathah sanget sarta bukti-bukti sejarah tumrap gesang sesarengan antawis dinosaurus lan manungsa, wonten bukti alamiah sanesipun, kados dene fosil tapak suku manungsa lan dinosaurus ingkang kapanggihaken sesarengan ing panggenan-panggenan ing Amerika Ler lan ing Asia perangan Kilen-Tengah.

Dados, punapa dinosaurus punika wonten ing Kitab Suci? Prakawisipun babarpisan boten katetepaken. Punika gumantung dhateng kadospundi panjenengan napsiraken bukti-bukti ingkang sumadiya lan kadospundi panjenengan mirsani jagad ing sacelak panjene-ngan. Ing mriki ing GotQuestion.org kita pitados dhumateng tapsiraning sarta nampi bilih dinosaurus lan manungsa gesang sesarengan. Kita pitados bilih dinosaurus musna sawetawis wekdal sasampunipun Banjir patopan awit saking bab ingkang gegandhengan kaliyan ewah-ewahaning lingkungan lan kanyatan bilih dinosaurus sami dipun buru tanpa raos welas supados musna dening manungsa.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dinosaurus? Punapa dinosaurus wonten ing Kitab Suci?