Punapa katentreman ingkang langgeng punika nyondhongi ing Kitab Suci?
Pitaken: Punapa katentreman ingkang langgeng punika nyondhongi ing Kitab Suci?

Wangsulan:
Manawi tiyang ngupados Kristus minangka Pamartanipun, tiyang punika kabekta dhateng sesambetan kaliyan Gusti Allah ingkang ngreksa katentremanipun ingkang langgeng. Yudas 24 mratelakaken, �Panjenengane kang kuwasa ngreksa marang kowe kabeh, supaya padha ora kasandhung sarta mrenahake kowe kalawan tanpa cacad ana ing ngarsaning kamulyane kanthi sukarena.� Kakiyatanipun Gusti Allah saged njagi tiyang pitados saking dhumawah ing dosa. Punika gumantung kersanipun Gusti Allah, sanes kita, maringi kita saderengipun rawuhipun ingkang mulya. Katentreman kita ingkang langgeng punika karana Gusti Allah ngreksa kita, sanes kita ingkang njagi kawilujengan kita piyambak.

Gusti Yesus Kristus mratelakaken, �Apa dene padha Dakwenehi urip langgeng, lan dheweke mesthi ora bakal padha nemu karusakan salawas-lawase lan ora bakal ana wong kang ngrebut wedhus-wedhus iku saka ing tanganKu. RamaKu kang maringake wedhus-wedhus iki kaluhurane ngungkuli samubarang kabeh, lan ora ana kang bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka ing astane RamaKu.� (Yokhanan 10:28-29b). Kekalihipun Yesus lan Sang Rama saestu ngayomi kita wonten ing astanipun. Sinten ingkang saged misahaken kita saking panganthining astanipun Sang Rama lan Sang Putra?

Efesus 4:30 nyariosaken dhateng kita bilih tiyang pitados punika �dipun cap kangge dinten pangentasan.� Manawi tiyang pitados boten ndarbeni katentreman ingkang lang-geng, cap punika saestu boten saged ngantos ing dinten pangentasan, nanging namung ing dinten ing pundi tiyang tumindak dosa, murtad, utawi kecalan kapitadosan. Yokhanan 3: 15-16 nyariosaken dhateng kita bilih sok sintena ingkang pitados ing Yesus Kristus badhe �ndarbeni gesang langgeng�. Manawi tiyang dipun paringi prajanji gesang langgeng, nanging lajeng dipun tarik, punika boten badhe nate miwiti �langgeng�. Manawi katentreman ingkang langgeng punika boten leres, prajanji bab gesang langgeng ing Kitab Suci punika lepat.

Lambaran ingkang kiyat sanget tumrap katentreman ingkang langgeng inggih punika Rum 8:38-39, �Sabab aku mesthekake, sanadyan pati utawa urip, para malaekat apa para panguwasa, kang saiki ana utawa kang bakal ana , apa para panguwasa kang ana ing dhuwur utawa ing ngisor, lan sadhengah titah liyane, ora bakal bisa megatake kita saka ing sihe Gusti Allah, kang ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita.� Katentreman kita ingkang langgeng kalambaraken wonten ing sihipun Gusti Allah ingkang karana punika Panjenenganipun sampun paring panebusan. Katentreman kita ingkang langgeng tinumbas dening Sang Kristus, dipun janjekaken Sang Rama, sarta dipun cap dening Roh Suci.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa katentreman ingkang langgeng punika nyondhongi ing Kitab Suci?