settings icon
share icon
Pitaken

Punapa ingkang Dipunwastani Dados Tiyang Kristen ingkang Lair Enggal Punika?

Wangsulan


Kitab Yokanan 3:1-21 maringi piwulang babagan pitakenan punika. Gusti Yesus Kristus ngandika dhumateng Nikodemus, salah satunggaling pangajenging Farisi ugi warganing Sanhedrin (panguwaos tiyang Yahudi). Nikodemus manggihi Gusti Yesus ing wanci dalu lan ngaturaken pitakenan dhumatheng Panjenenganipun.

Nalika Gusti Yesus ngandikan kaliyan Nikodemus, Panjenenganipun mangsuli, “Satemen-temene pututurKu ing kowe: Wong manawa ora kalairake maneh mesthi ora bisa weruh Kratoning Allah.” Unjuke Nikodhemus: “Tiyang sampun sepuh makaten anggenipun saged lair kadospundi? Punapa saged lumebet malih dhateng guwa-garbaning biyungipun, lajeng kalairaken malih?” Paring wangsulane Gusti Yesus: “Satemen-temene pituturKu ing kowe: Wong manawa ora kalairake saka banyu lan Roh, mesthi ora bisa lumebu marang Kratoning Allah. Apa kang lair saka ing daging iku daging lan kang lair saka ing Roh, iku roh. Aja gumun, dene Aku pitutur ing kowe: Kowe kudu padha kalairake maneh.” (Yokanan 3:3-7).

Patrapan “kalairake maneh” punika saestunipun inggih “lair saking nginggil.” Nikodemus gadah kabetahan ingkang nyata. Piyambakipun betah gantosing manah – gantosing karohanen. Lair anyar, kalairaken malih, punika pakaryanipun Sang Yehuwah Allah supados sakabehing tiyang ingkang pracaya saged kaparingan gesang langgeng (2 Korinta 5:17; Titus 3:5; 1 Petrus 1:3; 1 Yokanan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Yokanan 1:12,13 nelakaken bilih “kalairake maneh” ugi nuwuhaken gagasan “dados putraning Gusti” lumantar kapitadosan wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus.

Pitaken ingkang pinanggih ing nalar inggih punika, “Kenging punapa kita perlu kalairaken malih?” Rasul Paulus wonten ing Efesus 2:1 ngandika, “Kowe biyen pada mati marga saka panerak-panerak lan dosa-dosamu.” Tumuju dhateng tiyang Rum piyambakipun nyerat, “Marga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah.” (Rum 3:23). Tiyang dosa punika sejatosipun “pejah” sacara rohani. Nalika manungsa nampi gesang karohanen uga pracaya marang Kristus, Kitab Suci ngandika bilih punika sami kaliyan kalairaken malih. Mila saka punika, manungsa betah kalairaken malih supados dosanipun kaapunten lan nggadahi sesambetan kaliyan Gusti.

Kados pundi bab punika saged dumados? Efesus 2:8,9 mratelakaken, “Sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih-rahmat marga pracaya; lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah, iku dudu wohing panggawemu: aja ana wong kang gumunggung.” Nalika kita sampun kapitulungan rahayu, piyambakipun kalairaken malih, dipunanyari sacara karohanen, uga dados putraning Gusti miturut hak kalairan enggal. Pitados wonten ing Yesus Kristus bilih Panjenenganipun ingkang sampun nyaur paukuman dosa nalika Panjenenganipun seda wonten ing kajeng salib, punika pirantos katur "kalairaken malih." "Dadi sapa kang ana ing Sang Kristus, iku dadi titah anyar: kang lawas wus sirna, lan kang anyar pranyata wus teka." (2 Korinta 5:17).

Menawi panjenengan dereng pitados bilih Gusti Yesus Kristus punika Juru Wilujeng panjenengan, punapa panjenengan purun nenimbang tuwuhipun Roh Suci ingkang wawan sabda ing salebeting manah panjenengan? Panjenengan perlu kalairaken malih. Punapa panjenengan purun ndedonga pandonganing pratobatan lan dados manungsa enggal wonten ing Kristus dinten punika? “Nanging sapa bae kang nampani Panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah iya iku kang padha pracaya marang asmane, kang laire ora saka ing getih, iya ora saka pakaremaning daging utawa saka karepe wong lanang, nanging saka ing Allah.” (Yokanan 1:12-13).

Menawi panjenengan kersa nampi Yesus Kristus dados Juruwilujeng panjenengan, punika wonten satunggaling conto pandonga.

Panjenengan kedah ngengeti bilih pandonga punika utawi pandonga sanesipun mboten bade damel wilujenging panjenengan. Namung kapitadosan wonten ing Kristus ingkang saged milujengaken panjenengan saking dosa. Pandonga punika inggih namung satunggaling cara kangge mratelakaken kapitadosan panjenengan dhumateng Gusti lan pamatur nuwun tumprap kawilujengan peparingipun Gusti.

“Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun tumindak dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes nampi paukuman. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman ingkang kedahipun kawula tanggel, saengga lumantar kapitadosan dhumateng Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula mratobat saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula wonten ing Paduka supados kula wilujeng. Matur nuwun dene Paduka sampun maringi pangapunten lan kanugrahan saha sih rahmating gesang langgeng! Amin!”

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa ingkang Dipunwastani Dados Tiyang Kristen ingkang Lair Enggal Punika?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries