Punapa ingkang dipunwastani dados tiyang Kristen ingkang lair enggal punika?
Pitaken: Punapa ingkang dipunwastani dados tiyang Kristen ingkang lair enggal punika?

Wangsulan:
Kitab Yokhanan 3:1-21 maringi piwulang babagan pitakenan punika. Gusti Yesus Kristus ngandika dhumateng Nikodemus, salah satunggaling pangajenging Farisi ugi warganing Sanhedrin (panguwaos tiyang Yahudi). Nikodemus manggihi Gusti Yesus ing wanci dalu lan ngaturaken pitakenan dhumatheng Panjenenganipun.

Nalika Gusti Yesus ngandikan kaliyan Nikodemus, Panjenenganipun mangsuli, “Satemen-temene pituturKu ing kowe: Wong manawa ora kalairake maneh mesthi ora bisa weruh Kratoning Allah. Unjuke Nikodemus: “Tiyang sampun sepuh makaten anggenipun saged lair kadospundi? Punapa saged lumebet masih dhateng guwa-garbaning biyungipun, lajeng kalairaken malih?” Paring wangsulane Gusti Yesus: “Satemen-temene pitururKu ing kowe: Wong manawo ora kalairake saka banyu lan Roh, mesti ora bisa lumebu marang Kratoning Allah. Apa kang lair saka ing daging iku daging lan kang lair saka ing Roh, iku roh. Aja gumun, dene Aku pitutur ing kowe: Kowe kudu padha kalairake maneh” (Yokhanan 3:3-7).

Patrapan “lair malih” punika saestunipun inggih “lair saking inggil.” Nikodemus gadah kabetahan ingkang nyata. Piyambakipun betah gantosing manah – gantosing karohanen. Lair anyar, kalairaken malih, punika pakaryanipun Gusti Allah supados sakabehing wong pracaya saged kaparingan gesang langgeng (2 Korinta 5:17; Titus 3:5; 1 Petrus 1:3; 1 Yokhanan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Yokhanan 1:12,13 nelakaken bilih “lair malih” ugi nuwuhaken gagasan “dados putraning Gusti” lumantar kapitadosan wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus.

Pitaken ingkang pinanggih ing nalar inggih punika, “Kenging punapa kita perlu kalairaken malih?” Rasul Paulus wonten ing Efesus 2:1 ngandika, “Kowe biyen pada mati marga saka panerak-panerak lan dosa-dosamu.” Tumuju dhateng tiyang Rum piyambakipun nyerat, “Marga kabeh wong wus padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah.” (Rum 3:23). Wong-wong dosa punika saleresipun sacara rohani “pejah”. Nalika nampa gesang karohanen uga pracaya marang Kristus, Kitab Suci ngandika bilih punika sami kaliyan kalairaken malih. Mila saka punika, manungsa betah kalairaken malih supados dosanipun kaapunten lan nggadahi sesambetan kaliyan Gusti.

Kados pundi bab punika saged dumados? Efesus 2:8,9 mratelakaken, “Sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih-rahmat marga pracaya; lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah, iku dudu wohing panggawemu: aja ana wong kang gumunggung.” Nalika kita sampun kapitulungan rahayu, piyambakipun kalairaken malih, dipunanyari sacara karohanen, uga dados putraning Gusti miturut hak kelairan enggal. Pitados wonten ing Yesus Kristus bilih Panjenenganipun ingkang sampun nyaur paukuman dosa nalika Panjenenganinpun seda wonten ing kajeng Salib, yaiku pirantos katur "kalairaken malih." "Dadi sapa kang ana ing Sang Kristus, iku dadi titah anyar: kang lawas wus sirna, lan kang anyar pranyata wus teka." (2 Korinta 5:17).

Menawi panjenengan dereng nate pitados bilih Gusti Yesus Kristus punika Juru Wilujeng panjenengan, punapa panjenengan purun nenimbang tuwuhipun Roh Suci ingkang wawan sabda ing salebeting manah panjenengan? Panjenengan perlu kalairaken malih. Punapa panjenengan purun ndedonga pandonganing pratobatan lan dados manungsa enggal wonten ing Kristus dinten punika? “Nanging sakèhé wong kang nampani Panjenengané iku kaparingan wewenang dadi para putraning Allah, yaiku wong kabèh kang padha pracaya marang asmané, kang lairé ora saka ing getih, iya ora saka kareping daging utawa saka karepé wong lanang, nanging saka ing Allah.” (Yokhanan 1:12-13).

Manawi panjenengan kepengin nampeni Gusti Yesus Kristus dados Juru Wilujeng panjenengan uga nampi pangapunten saking Gusti Allah, punika wonten pandonga ingkang supados panjenengan saged ndedonga.

Panjenengan kedah ngengeti bilih ngucapaken pandonga punika utawi pandonga sanesipun boten badhe milujengaken panjenengan. Namung pitados ing Gusti Yesus Kristus ingkang saged nyawisaken pangapuntening dosa.

Pandonga punika namung cara prasaja kangge matur dhumateng Gusti Allah menggahing kapitadosan wonten ing Panjenenganipun lan pamaturnuwun tumrap kawilujengan ingkang kacawisaken kangge kita.

“Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman yang kedahipun kawula tanggel satemah lumantar kapitadosan wonten ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul malih saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka tumrap kawilujengan kawula. Maturnuwun duh Gusti dene Paduka sampun paring sih-rahmat lan pangapunten inggih paring gesang langgeng! Amin!”

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa ingkang dipunwastani dados tiyang Kristen ingkang lair enggal punika?