Punapa ingkang dipun wastani dados Kristen lair enggal?
Pitaken: Punapa ingkang dipun wastani dados Kristen lair enggal?

Wangsulan:
Punapa ingkang dipun wastani dados Kristen lair enggal? Bagian utami saking Kitab Suci tumprap wangsulan saking pitaken punika inggih punika Yokhanan 3:1-21. Gusti Yesus Kristus ngandika dhumateng Nikodemus, pangajenging Parisi lan warganing Sanhedrin (panguwaos Yahudi). Nikodemus manggihi Gusti Yesus ing wanci dalu. Nikodemus gadah pitakenan tumprap Gusti Yesus.

Nalika Gusti Yesus ngandikan kaliyan Nikodemus, Panjenenganipun mangsuli, �Satemen-temene pituturKu ing kowe: Wong manawa ora kalairake maneh mesthi ora bisa weruh Kratoning Allah. Unjuke Nikodemus: �Tiyang sampun sepuh makaten anggenipun saged lair kadospundi? Punapa saged lumebet masih dhateng guwa-garbaning biyungipun, lajeng kalairaken malih?� Paring wangsulane Gusti Yesus: �Satemen-temene pitururKu ing kowe: Wong manawo ora kalairake saka banyu lan Roh, mesthi ora bisa lumebu marang Kratoning Allah. Apa kang lair saka ing daging iku daging lan kang lair saka ing Roh, iku roh. Aja gumun, dene Aku pitutur ing kowe: Kowe kudu padha kalairake maneh� (Yokhanan 3:3-7).

Patrapan �lair malih� ing saleresipun �lair saking inggil.� Nikodemus gadah kabetahan ingkang nyata. Piyambakipun betah gantosing manah�gantosing karohanen. Lair enggal, kalairkan malih, punika pakaryaning Gusti Allah satemah lumantar margi punika tiyang pitados saged kaparingan gesang langgeng (2 Korinta 5:17; Titus 3:5; 1 Petrus 1:3; 1 Yokhanan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Yokhanan 1:12,13 nelakaken bilih �lair malih� ugi nuwuhaken gagasan �dados putraning Allah� lumantar kapitadosan ing asmanipun Gusti Yesus Kristus.

Pitaken ingkang pinanggih ing nalar inggih punika, �Kenging punapa tiyang mbetahaken lair malih?� Rasul Paulus wonten ing Efesus 2:1 ngandika, �Kowe biyen padha mati marga saka panerak-panerak lan dosa-dosamu.� Tumuju tiyang Rum wonten ing serat Rum 3:23, Rasul Paulus nyerat, �Marga kabeh wong wus padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah.� Mila, sok sintena mbetahaken lair malih supados dosanipun kaapunten lan nggadahi sesambetan kaliyan Gusti Allah.

Kadospundi bab punika saged dumados? Efesus 2:8,9 nyebataken, �Sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih-rahmat marga pracaya; lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah, iku dudu wohing panggawemu: aja ana wong kang gumunggung.� Menawi wonten satunggaling tiyang ingkang �kawilujengaken� piyambakipun sampun kalairaken malih, karohanenipun kaanyaraken, lan sapunika dados putraning Allah miturut pranataning lair enggal. Pitados ing Yesus Kristus, Panjenenganipun ingkang sampun ngruwat paukumaning dosa nalika Panjenenganipun seda wonten ing kajeng salib, punika ingkang dipun pikajengaken �lair malih� sacara karohanen. �Dadi sapa kang ana ing sang Kristus, iku dadi titah anyar ....� (2 Korinta 5:17a).

Menawi panjenengan dereng nate pitados bilih Gusti Yesus Kristus punika Juruwilujeng panjenengan, punapa panjenengan purun nenimbang tuwuhipun Roh Suci ingkang wawan sabda ing salebeting manah panjenengan? Panjenengan perlu lair malih. Punapa panjenengan purun ndedonga pandonganing pratobatan lan dados titah enggal wonten ing Kristus, dinten punika? �Nanging sapa bae kang nampani Panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah iya iku kang padha pracaya marang asmane, kang laire ora saka getih, iya ora saka pakaremaning daging utawa saka karepe wong lanang, nanging saka ing Allah� (Yokhanan 1:12-13).

Menawi panjejengan kepingin nampeni Yesus Kristus dados Juruwilujeng panjenengan lan purun lair enggal, punika wonten conto pandonga ingkang prasaja. Enget, ngucapaken pandonga punika utawi pandonga sanes mboten badhe milujengaken panjenengan. Namung pitados dhumateng Kristus ingkang saged milujengaken panjenengan saking dosa. Pandonga punika cara ingkang prasaja tumprap panjenengan nelakaken kapitadosan dhumateng Panjenenganipun lan pamaturnuwun konjuk Panjenenganipun ingkang sampun paring kawilujengan dhumateng panjenengan. �Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman ingkang kedahipun kawula tanggel satemah sarana kapitadosan wonten ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula nilaraken dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka kangge kawilujengan. Maturnuwun dene Paduka paring kabingahan sarta pangapunten � paring gesang langgeng! Amin!�

Punapo panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan �Kula sampun nampi Kristus dinten punika� ing ngandap.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa ingkang dipun wastani dados Kristen lair enggal?