Sinten ta Roh Suci Punika?
Pitaken: Sinten ta Roh Suci Punika?

Wangsulan:
Kathah salah pangerten nyumurupi babagan Roh Suci. Sawetawis seserepan Roh Suci punika kakiyatan gaib. Pangertosan sanesipun Roh Suci kados dene kuwaosipun pribadining Allah ingkang kasadiyakaken tumrap para pandherekipun Kristus. Lajeng, punapa ingkang kasebut ing Kitab Suci bab jatidirinipun Roh Suci? Sacara gamblang , Kitab Suci nyariosaken bilih Roh Suci punika Gusti Allah. Kitab Suci ugi nyariosaken dhumateng kita bilih Roh Suci punika satunggaling Pribadi, satunggaling Badan kaliyan pikiran, pangraos, sarta karsa.

Kasunyatanipun bilih Roh Suci punika Gusti Allah, katingal cetha wonten ing kathah ayat Kitab Suci kalebet Lelakune Para Rasul 5:3-4. Ing ayat punika Petrus ngajengaken Ananias ingkang sampun goroh dhumateng Roh Suci sarta matur dhateng Petrus bilih piyambakipun “boten goroh dhateng tiyang nanging dhateng Gusti Allah.” Punika pratelan ingkang gamblang bilih goroh dhumateng Roh Suci punika goroh dhumateng Gusti Allah. Kita ugi saged sumerep bilih Roh Suci punika Gusti Allah awit Panjenenganipun kagungan kawicaksanan utawi sipating Allah. Contonipun kanyatan bilih Roh Suci punika wonten ing pundi kemawon saged kasumurupi ing Jabur 139:7-8 “Dhateng pundi anggen kula kesah nebihi roh Paduka, dhateng pundi anggen kula mlajeng nilar pangayunan Paduka? Manawi kula sumengka dhateng langit, Paduka wonten ing mrika, manawi kawula nggelar patileman kawula wonten ing jagadipun tiyang pejah, Paduka inggih wonten ing ngriku”. Lajeng ing 1 Korinta 2:10 kita ningali sipat ingkang wonten ing pundi kemawon saking Roh Suci. “Awit Gusti Allah wus nglairake bab iku marang kita sarana Sang Roh, sabab Sang Roh iku nitipriksa samubarang kabeh dalah bab wewadine Gusti Allah.”

Kita saged sumerep bilih Roh Suci punika saestu satunggaling Pribadi awit Panjenenganipun kagungan pikiran, pangraos, sarta karsa. Roh Suci mikir lan nyumurupi (1 Korinta 2:10). Roh Suci saged gerah ing penggalih (Efesus 4:30). Roh Suci paring pangapunten tumrap kita (Rum 8:26-27). Roh Suci mendhet pancasan miturut ing karsanipun (1 Korinta 12:7-11). Roh Suci punika Gusti Allah, Pribadi ingkang kaping tiga saking Trinitas. Kados dene Gusti Allah, Roh Suci saestu saged tumindak minangka Panglipur sarta Panggulawenthah kados ingkang dipun prajanjekaken dening Gusti Yesus (Yokhanan 14:16,26; 15:26).Wangsul ing lembaran basa Jawi

Sinten ta Roh Suci Punika?