Kadospundi kula mangertos kanthi leres bilih kula badhe lumebet ing Swarga manawi kula pejah?
Pitaken: Kadospundi kula mangertos kanthi leres bilih kula badhe lumebet ing Swarga manawi kula pejah?

Wangsulan:
Punapa panjenengan mangertos kanthi saestu bilih panjenengan kagungan gesang langgeng lan bilih panjenengan badhe lumebet ing Swarga manawi panjenengan pejah? Gusti Allah kepengin panjenengan yakin! Kitab Suci nyuraosaken: �Anggonku nulis prakara iki mau kabeh marang kowe iku, supaya kowe kang padha pracaya marang asmane Putraning Allah padha sumurupa, yen kowe kabeh iku padha nduweni urip langgeng� (1 Yokhanan 5:13). Upaminipun panjenengan ngadeg sacelakipun Gusti Allah sapunika lan Panjenenganipun ndangu panjenengan, �Ana apa dene Aku marengake kowe lumebu ing Swarga?� Panjenengan badhe matur punapa? Mbokmanawi panjenengan boten mangertos badhe atur wangsulan punapa. Punapa ingkang panjenengan perlu mangertos bilih Gusti Allah ngasihi kita lan sampun nyawisaken margi ingkang saged kita mangertosi kanthi saestu ing pundi kita badhe nglampahi kalanggengan. Kitab Suci nelakaken margi punika: �Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng� (Yokhanan 3:16).

Ingkang kapisan kita kedah mangertos bab ingkang nahan kita ing Swarga. Sababipun inggih punika � sipating dosa kita ingkang ngalang-alangi sesambetan kita kaliyan Gusti Allah. Kita punika tiyang dosa karana sipat lan karana pilihan. �Marga kabeh wong wus padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah� (Rum 3:23). Kita boten saged wilujeng piyambak. �Sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iki saka sih-rahmat marga pracaya; lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah, iku dudu wohing panggawemu: aja ana wong kang gumunggung� (Efesus 2:8-9). Kita pantes pejah lan kacemplungaken ing neraka. �Awit pituwase dosa iku pati� (Rum 6:23).

Gusti Allah punika suci sarta namung lan kedah ngukum dosa, nanging Panjenengan-ipun ngasihi kita lan paring pangapunten tumrap dosa kita. Pangandikane Gusti Yesus: �Aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wing siji-sijia kang bisa sowan marang Sang Rama, manawa ora metu ing Aku� (Yokhanan 14:6). Yesus seda ing kajeng salib karana kita: �Sabab Gusti Yesus Kristus uga wus nglampahi seda sapisan marga dosa kita kabeh, Panjenengane kang tanpa kaluputan kanggo wong-wong kang kaluputan, supaya kita padha bisa kasowanake marang ing ngarsane Allah: Panjenengane kasedanan mungguh ing kadagingan, nanging kagesangake mungguh ing Roh� (1 Petrus 3:18). Yesus sampun kawungokaken saking seda: �Yaiku Gusti Yesus kang wus kaulungake awit saka panerak kita, sarta kawungokake awit saka anggon kita padha kabenerake� (Rum 4:25).

Mila, wangsul dhateng pitaken wiwitan � �Kadospundi kula saged mangertos kanthi leres bilih kula badhe lumebet ing Swarga manawi kula pejah?� Wangsulanipun kados makaten � pitados ing Gusti Yesus Kristus lan panjenengan badhe wilujeng (Lelakune Para Rasul 16:31). �Nanging sapa bae kang nampani Panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah iya iku kang padha pracaya marang asmane� (Yokhanan 1:12). Panjenengan saged nampi gesang langgeng kadosdene sih-rahmat. �balik sih-peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita� (Rum 6:23). Panjenengan saged gesang ingkang migunani sapunika. Gusti Yesus ngandika: �Aku iki teka supaya wedhus-wedhus padha duwea urip kanthi kaluberan� (Yokhanan 10:10). Panjenengan saged nglampahi kalanggengan wonten ing Swarga kaliyan Gusti Yesus, karana Panjenenganipun sampun prajanji: �Dene manawa Aku wus mrana lan wus nyawisake papan kanggo kowe, tumuli Aku bakal bali lan ngajak kowe menyang ing papan padunungan-Ku, supaya ing ngendi padunungan-Ku, kowe iya padha ana ing kono uga� (Yokhanan 14:3).

Manawi panjenengan kepengin nampeni Gusti Yesus Kristus dados Juruwilujeng panjenengan lan nampi pangapunten saking Gusti Allah, punika wonten pandonga ingkang supados panjenengan saged ndedonga. Ngucapaken pandonga punika utawi pandonga sanesipun boten badhe milujengaken panjenengan. Namung pitados ing Gusti Yesus Kristus ingkang saged nyawisaken pangapuntening dosa. Pandonga punika cara ingkang prasaja kangge nelakaken dhumateng Gusti Allah menggah kapitadosan panjenengan tumrap Panjenenganipun lan pamaturnuwun dene sampun paring pangapunten. �Duh Gusti, kawula mangertos bilih kawula sampun dosa dhumateng Paduka lan pantes kaukum. Nanging Gusti Yesus Kristus sampung nanggel paukuman ingkang pantes kawula tanggel satemah karana kapitadosan dhumateng Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul malih saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka kangge kawilujengan. Maturnuwun Gusti dene Paduka paring sih-rahmat lan pangapunten! Amin!�

Punapo panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan �Kula sampun nampi Kristus dinten punika� ing ngandap.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Kadospundi kula mangertos kanthi leres bilih kula badhe lumebet ing Swarga manawi kula pejah?