settings icon
share icon
Pitaken

Kawula Nembe kemawon Pracaya Dhumateng Gusti Yesus, Kados Pundi Saklajengipun?

Wangsulan


Kawula Nembe kemawon Pracaya Dhumateng Gusti Yesus, Kados Pundi Saklajengipun?

Sugeng rahayu! Panjenengan sampun damel satunggaling pancasan ingkang ngewahi gesang panjenangan! Mbok menawi panjenengan gadhah pitaken, “Kados pundi saklajengipun? Kados pundi anggen kawula miwiti lelampahan kawula kaliyan Gusti?” Wonten gangsal langkah ingkang kajlentrehaken ing ngandap punika ingkang kaparingaken dhumateng panjenengan, langsung saking Kitab Suci. Menawi panjenengan gadah pitaken wonten ing lelampahan panjenengan, mugi panjenengan kersa nuweni dhateng situs Got Questions wonten ing alamat punika: https://www.gotquestions.org/Jawi.

1. Panjengengan kedah pitados, bilih panjenengan saestu mangertos babagan kawilujengan

1 Yokanan 5:13 nyariosaken dhumateng kita, “Anggonku nulis prakara iki mau kabeh marang kowe iku, supaya kowe kang padha pracaya marang asmane Putraning Allah padha sumurupa, yen kowe kabeh iku padha nduweni urip langgeng”. Gusti Allah ngersakaken kita mangertos bab kawilujengan uga ngersakaken kita gadhah kapitadosan tumrap pangertosan ingkang mitadosaken, bilih kita punika sampun kawilujengaken dening Gusti. Cekakipun, sumangga kita sami ningali babagan ingkang pokok saking kawilujengan:

(a) Kita sedaya sampun nglampahi dosa. Kita sedaya sampun nindakaken samukawis ingkang boten ngremenaken Gusti (Rum 3:23).

(b) Amargi dosa kita, kita pantes kaukum uga dipunbucal, kapisahaken saking Gusti (Rum 6:23).

(c) Gusti Yesus seda wonten ing kajeng salib dumados tebusan kangge dosa kita (Rum 5:8; 2 Korinta 5:21). Gusti Yesus seda nggantosi kita sedaya, nanggel paukuman ingkang pantes kangge kita. Wungunipun mbuktekaken bilih sedanipun Gusti Yesus punika cekap sanget kangge ngruwat dosa kita sedaya.

(d) Gusti Allah maringi pangapunten uga kawilujengan dhumateng sadaya tiyang ingkang masrahaken kapitadosanipun wonten ing Yesus -- pitados bilih sedanipun Yesus kangge ngruwat dosa kita (Yokanan 3:16; Rum 5:1; Rum 8:1).

Punika pawarta bab kawilujengan! Menawi panjenengan masrahaken kapitadosan wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang dados Juru Wilujengipun panjenengan, panjenengan kawilujengaken! Sedaya dosa panjenengan kaapunten, janjinipun Gusti punika Penjenengane boten nate nilaraken panjenengan utawi nyupekaken panjenengan (Rum 8:38-39; Mateus 28:20). Panjenengan kedah ngengeti bilih kawilujengan panjenengan aman wonten ing Gusti Yesus Kristus (Yokanan 10: 28-29). Menawi panjenengan pitados bilih Gusti Yesus punika Juru Wilujengipun panjenengan, pramila panjenengan saged pikantuk teteping manah bilih panjenengan badhe sesarengan kaliyan Gusti wonten kalanggengan wonten ing kratoning swarga!

2. Ngupados Gereja ingkang sagah mucalaken bab Kitab Suci

Panjenengan kedah mangertosi bilih Gereja punika boten namung satungaling panggenan utawi gedhung, nanging ingkang kasebat Gereja inggih punika tiyang-tiyangipun piyambak. Penting sanget bilih tiyang ingkang pitados dhumateng Gusti Yesus Kristus punika sesrawungan satunggal marang satunggalipun. Bab punika salah satunggaling tujuan utami Gereja. Sapunika menawi panjenengan masrahaken kapitadosan wonten ing Gusti Yesus Kristus, kita saestu kasurung manggih satunggaling Gereja ingkang pitados dhumateng Kitab Suci ing sacelaking panjenengan uga ngandika kaliyan panditanipun. Supados piyambakipun sumerep bilih panjenengan punika nembe kemawon pitados dhumateng Gusti Yesus Kristus.

Tujuan ingkang kaping kalih saking Gereja inggih punika mucalaken bab Kitab Suci. Panjenengan saged sinau kados pundi migunakaken pepakening Gusti Allah wonten ing gesangipun panjenengan. Kitab Suci punika ngawrat werdining gesang Kristen ingkang rahayu miwah santoso. 2 Timoteus 3:16-17 nyariosaken, “Sakehing tulisan kang diwangsitake dening Gusti Allah iku pancen migunani kanggo memulang, kanggo melehake, kanggo mbangun wewatekan tuwin kanggo nggulawenthah ing sajroning kayekten. Marga saka mangkono saben wong kagungane Gusti Allah iku disamektani kanggo nindakake samubarang kang becik.”

Tujuan ingkang kaping tiga saking Gereja inggih punika pangibadah. Pangibadah punika wujuding pamaturnuwun dhumateng Gusti Allah tumrap sedaya ingkang sampun katindakaken dening Gusti! Gusti sampun milujengaken kita. Gusti nresnani kita sedaya. Gusti nyawisaken Saliranipun kangge kita sedaya. Gusti nuntun uga mimpin kita. Kados pundi dene kita boten ngaturaken panuwun dhumateng Panjenenganipun? Gusti Allah punika suci, adil, maha asih, maha mirah, uga kebak ing sih rahmat. Wahyu 4:11 nyariosaken, “Duh Pangeran saha Gusti Allah kawula, Paduka ingkang sayogya tampi pamuji sarta kaurmatan sarta panguwaos, amargi Paduka sampun nitahaken samukawis, sarta amargi saking karsa Paduka, samukawis punika wonten lan dumados.”

3. Cawisaken wekdal saben dinten sumaos ing Gusti Allah

Migunani sanget tumrap kita nyawisaken wekdal saben dinten sumaos ing ngarsanipun Gusti Allah. Sawenehing tiyang nyebat “wekdal hening”. Sanesipun nyebataken “kewajiban” amargi punika satunggaling wekdal kita nyawisaken diri kita namung tumuju dhumateng Gusti. Sawetawis tiyang langkung remen nyawisaken wekdal ing wanci enjing, dene sawetawis tiyang langkung remen ing wanci sonten. Punika boten dados prakawis, wanci punapa kemawon panjenengan nyebataken wekdal punika utawi kala punapa panjenengan nindakaken. Prakawisipun inggih punika bilih panjenengan sacara tetep nyawisaken wekdal kagem Gusti. Kawontenan ingkang kados pundi ingkang damel kita nyawisaken wekdal kagem Gusti?

(a) Pandonga. Pandonga punika sarana ingkang prasaja matur dhumateng Gusti. Matur dhumateng Gusti bab kaprihatinan uga peperangan batin panjenengan. Nyenyuwun supados Gusti paring kawicaksanan lan panuntun dhumateng panjenengan. Nyenyuwun supados Gusti kersa nyekapi kabetahan panjenengan. Matur dhumateng Gusti sapinten agenging panjenengan ngasihi Panjenenganipun lan sapinten agenging pangurmatan panjenengan ing atasipun sedaya ingkang sampun Panjenenganipun tindakaken tumrap panjenengan. Punika sedaya prakawis isining pandonga.

(b) Maos Kitab Suci. Kajawi nampi piwucal bab Kitab Suci wonten ing Gereja, Sekolah Minggu, lan/utawi pasinaon Kitab Suci, panjenengan perlu maos Kitab Suci piyambak. Kitab Suci gadah samukawis ingkang panjenengan betahaken kangge seserepan supados rahayu ing gesang kakristenan. Kitab Suci ngandung panuntuning Gusti Allah babagan kados pundi mendhet pancasan ingkang wicaksana, kados pundi nyumurupi kersaning Gusti, kados pundi ngladosi sesami, lan kados pundi ngindakaken sacara karohanen. Kitab Suci punika Sabdanipun Gusti tumrap kita. Kitab Suci punika saestunipun buku piwucaling Gusti Allah babagan kados pundi kita gesang ngremenaken Panjenenganipun lan ndadosaken kabingahan tumraping tiyang pitados.

4. Mbangun sesambetan kaliyan sesami ingkang saged nulungi karohanen panjenengan

1 Korinta 15:33 nyariosaken dhumateng kita, “Kowe aja padha kesasar: Sesrawungan kang ala iku ngrusak padatan kang becik.” Kitab Suci punika kebak ing pepenget babagan pangaribawa awon ingkang saged katularaken sesami dhumateng kita. Nelasaken wekdal kaliyan tiyang ingkang tumindak dosa bade murugaken kita kagoda nindakaken padamelan dosa ugi. Sipat makaten ingkang wonten ing sacelak kita badhe “nular” saking kita. Punika marginipun wigati sanget kunjuk kita sedaya katur lempak kaliyan sesami ingkang ngasihi Allah uga gadhah komitmen inggil dumatheng Panjenengane.

Sumangga panjenengan manggihi satunggal punapa kalih tiyang, mbok menawi saking Gereja panjenengan, ingkang saged nulungi panjenengan uga ngagengaken manah panjenengan (Ibrani 3:13; 10:24). Nyuwun supados rencang panjenengan ngurmati lan njaga tanggungjawab ing “wekdal hening” panjenengan, paladosan panjenengan, uga lampahipun panjenengan kaliyan Gusti. Panjenengan saged tanglet menawi panjenengan ugi saged nindakaken bab ingkang sami dhumateng rencang-rencang panjenengan. Tegesipun boten kok lajeng panjenengan kedah ngladosi sedaya rencangpanjenengan ingkang boten/dereng tepang bilih Gusti Yesus punika Juru Wilujengipun. Sumangga lajengaken sesrawungan lan ngasihi rencang wau.

Sumangga panjenengan nyariosaken dumatheng prakanca wau bilih sakmenika Gusti Yesus sampun ngewahi gesang panjenengan uga gesangipun panjenengan sakmenika sampun sanes gesang ingkang kala rumiyin. Panjenengan saged nyenyuwun dhumateng Gusti supados maringi wekdal tumrap rencang panjenengan supados piyambakipun saged katepangaken kaliyan Gusti Yesus.

5. Kabaptis

Kathah tiyang nggadhahi pamanggih ingkang klentu tumprap baptis. Tembung “baptis” artosipun kacemplungaken ing njero toya. Baptis punika nelakaken ing ngajeng tiyang kathah sacara Kitab Suci, kapitadosan enggal panjenengan wonten ing Sang Kristus uga prasetya panjenengan nderek Panjenenganipun. Padamelan nyemplungaken ing njero toya nggambaraken kakuburaken sesarengan kaliyan Sang Kristus. Padamelan ngentasaken saking toya gambaran wungunipun Kristus. Kabaptis punika nepangaken panjenengan kaliyan sedanipun Gusti Yesus, kakubur, uga wungu malih (Rum 6:3-4).

Baptis boten milujengaken panjenengan. Baptis boten ngruwat dosa penjenengan. Baptis punika satunggaling langkah mituhu ingkang prasaja/gampil nelakaken ing ngajenging tiyang kathah kapitadosan panjenengan dumatheng Sang Kristus piyambak tumrap kawilujengan. Baptis punika penting amargi nelakaken pamituhu -- nerangaken ing ngajenging tiyang kathah kapitadosan wonten ing Sang Kristus uga prasetya panjenengan dhumateng Panjenenganipun. Menawi panjenengan sumadiya kabaptis, panjenengan kedah matur dhateng pandita.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Kawula Nembe kemawon Pracaya Dhumateng Gusti Yesus, Kados Pundi Saklajengipun?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries