Kawula nembe kemawon masrahaken kapitadosan kawula wonten ing Yesus ... sapunika kados pundi?
Kawula nembe kemawon masrahaken kapitadosan kawula wonten ing Yesus ... sapunika kados pundi?

Sugeng! Panjenengan sampun damel satunggaling pancasan ngewahi gesang! Mbok menawi panjenengan taken, �Sapunika kados pundi? Kados pundi anggen kawula miwiti lelampahan kawula kaliyan Gusti?� Wonten gangsal langkah ingkang kasebat ing ngandap ingkang kaparingaken panjenengan langsung saking Kitab Suci. Menawi panjenengan gadah pitaken wonten ing lelampahan panjenengan, kersoa nuweni - https://www.gotquestions.org/Jawi.

1. Yakin bilih panjenengan saestu mangertos kawilujengan.

1 Yokhanan 5:13 nyariosaken dhumateng kita, �Anggonku nulis prakara iki mau kabeh marang kowe iku, supaya kowe kang padha pracaya marang asmane Putraning Allah padha sumurupa, yen kowe kabeh iku padha nduweni urip langgeng� Allah ngersakaken kita mangertos bab kawilujengan. Allah ngersakaken kita gadah kapitadosan tumprap pangertosan ingkang ngyakinaken bilih kita punika sampun kawilujengaken. Cekakipun, mangga kita sami ningali kunci pokok saking kawilujengan:

(a) Kita sadaya sampun nglampahi dosa. Kita sadaya sampun nindakaken samukawis ingkang mboten ngremenaken Gusti (Rum 3:23).

(b) Karana dosa kita, kita pantes kaukum kalayan kapisahaken saking Gusti (Rum 6:23).

(c) Yesus seda wonten ing kajeng salib supados ngruwat paukuman kita saking dosa (Rum 5:8; 2 Korintus 5:21). Yesus seda nggantosi kita, nanggel paukuman ingkang pantes kangge kita. Wungunipun mbuktekaken bilih sedanipun Yesus punika cekap kangge ngruwat dosa kita.

(d) Gusti Allah maringi pangapunten lan kawilujengan dhumateng sadaya tiyang ingkang masrahaken kapitadosanipun wonten ing Yesus � pitados bilih sedanipun Yesus kangge ngruwat dosa kita (Yokhanan 3:16; Rum 5:1; Rum 8:1).

Punika pitedah bab kawilujengan! Menawi panjenengan masrahaken kapitadosan wonten ing Yesus Kristus kang Juruwilujeng panjenengan, panjenengan kawilujengaken! Sadaya dosa panjenengan kaapunten lan janjinipun Gusti mboten bade nilar panjenengan utawi nyupekaken panjenengan (Rum 8:38-39; Mathew 28:20). Enget, kawilujengan panjenengan aman wonten ing Yesus Kristus (Yokhanan 10: 28-29). Menawi panjenengan pitados bilih Yesus piyambak dados Juruwilujeng panjenengan, milo panjenengan saged pikantuk teteping manah bilih panjenengan bade sesarengan kalayan Gusti wonten kalanggengan ing swarga!

2. Ngupados gereja ingkang sae mucal bab Kitab Suci.

Sampun mikiraken bilih gereja punika bangunanipun. Gereja punika tiyangipun. Penting sanget bilih tiyang pitados ing Gusti Yesus Kristus punika sesrawungan satunggal lan satunggalipun. Punika satunggaling tujuan gereja ingkang utami. Sapunika menawi panjenengan masrahaken kapitadosan wonten ing Gusti Yesus Kristus, kita saestu kasurung manggih satunggaling gereja ingkang pitados dhumateng Kitab Suci ing sacelaking panjenengan lan ngandika kaliyan panditanipun. Kajengipun piyambakipun sumerep bilih panjenengan punika nembe pitados Yesus Kristus.

Tujuan ingkang kapindo saking gereja inggih punika mucal bab Kitab Suci. Panjenengan saged sinau kadospundi migunakaken pepakening Gusti Allah ing gesang panjenengan. Kitab Suci punika ngawrat werdining gesang Kristen ingkang rahayu miwah santoso. 2 Timotius 3:16-17 nyariosaken, �Sakehing tulisan kang diwangsitake dening Gusti Allah iku pancen migunani kanggo memulang, kanggo melehake, kanggo mbangun wewatekan tuwin kanggo nggulawenthah ing sajroning kayekten. Marga saka mangkono saben wong kagungane Gusti Allah iku disamektani kanggo nindakake samubarang kang becik.�

Tujuan kaping tiga saking gereja inggih punika pangibadah. Pangibadah punika wujuding pamaturnuwun dhumateng Gusti Allah tumprap sadaya ingkang sampun katindakaken dening Gusti! Gusti sampun milujengaken kita. Gusti ngasihi kita. Gusti nyawisaken Saliranipun kangge kita. Gusti nuntun lan mimpin kita. Kadospundi dene kita mboten ngaturaken panuwun dhumateng Panjenenganipun? Gusti Allah punika suci, adil, maha asih, maha mirah, lan kebak ing sih rahmat. Wahyu 4:11 nyariosaken, �Duh Pangeran saha Gusti Allah kawula, Paduka ingkang sayogya tampi pamuji sarta kaurmatan sarta panguwaos, amargi Paduka sampun nitahaken samukawis, sarta amargi saking karsa Paduka, samukawis punika wonten lan dumados.�

3. Cawisaken wekdal saben dinten sumaos ing Gusti Allah.

Migunani sanget tumprap kita nyawisaken wekdal saben tinden sumaos ing Gusti Allah. Sawenehing tiyang nyebat �wekdal wening�. Sanesipun nyebataken �kewajiban,� amargi punika satunggaling wekdal ing pundi kita nyawisaken diri kita namung tumuju dhumateng Gusti. Sawetawis tiyang langkung remen nyawisaken wekdal ing wanci enjing, saweneh tiyang langkung remen ing wanci sonten. Punika mboten dados prakawis punapa kemawon panjenengan nyebataken wekdal punika utawi kala punapa panjenengan nindakaken. Prakawisipun inggih punika bilih panjenengan sacara tetep nyawisaken wekdal kagem Gusti. Kawontenan ingkang kados pundi ingkang damel kita nyawisaken wekdal kagem Gusti?

(a) Pandonga. Pandonga punika sarana ingkang prasaja matur dhumateng Gusti. Matur dhumateng gusti bab kaprihatinan lan peperangan batin panjenengan. Nyenyuwun supados Gusti paring kawicaksanan lan panuntun dhumateng panjenengan. Nyenyuwun supados Gusti karsa nyekapi kabetahan panjenengan. Matur dhumateng Gusti sapinten agenging panjenengan ngasihi Panjenenganipun lan sapinten agenging pangurmatan panjenengan ing atasipun sadaya ingkang sampun Panjenenganipun tindakaken tumprap panjenengan. Punika sadaya prakawis isining pandonga.

(b) Maos Kitab Suci. Kangge nambahi wewucal bab Kitab Suci ing gereja, Sekolah Minggu, lan/utawi pasinaon Kitab Suci � panjenengan perlu maos Kitab Suci piyambak. Kitab Suci isi sadaya bab ingkang panjenengan betahaken kangge seserepan supados rahayu ing gesang kakristenan. Kitab Suci isi panuntuning Gusti Allah kadospundi mendhet pancasan ingkang wicaksana, kadospundi nyumurupi kersaning Gusti, kadospundi ngladosi sesami, lan kadospundi ngindakaken sacara karohanen. Kitab Suci punika Sabdanipun Gusti tumprap kita. Kitab Suci punika saestunipun buku piwucaling Gusti Allah bab kadospundi kita gesang ngremenaken Panjenenganipun lan ndadosaken kabingahan tumpraping tiyang pitados.

4. Mbangun sesambetan kaliyan sesami ingkang saged nulungi karohanen panjenengan.

1 Korintus 15:33 nyariosaken dhumateng kita, �Kowe aja padha kesasar: Sesrawungan kang ala iku ngrusak padatan kang becik.� Kitab Suci punika kebak ing pepenget bab pangaribawa awon ingkang saged katularaken sesami dhumateng kita. Nelasaken wekdal kaliyan tiyang ingkang tumindak dosa bade murugaken kita kagoda nindakaken padamelan dosa ugi. Sipat makaten ingkang wonten ing sacelak kita bade �kaseka ngantos resik� saking kita. Punika sababipun dene bab punika penting sanget kangge kita sesambetan kaliyan sesami ingkang ngasihi Allah lan ugi setya dhumateng panjenenganipun.

Cobi manggihi satunggal utawi kalih kanca, mbok menawi saking gereja panjenengan, ingkang saged nulungi panjenengan lan ngagengaken manah panjenengan (Ibrani 3:13; 10:24). Nyuwun supados kanca panjenengan ngurmati lan njagi tanggeljawab panjenengan ing wekdal wening panjenengan, paladosan panjenengan, lan lampah panjenengan kaliyan Gusti. Takekaken menawi panjenengan ugi saged nindakaken bab ingkang sami dhumateng para kanca panjenengan. Artosipun mboten kok lajeng panjenengan kedah ngladosi sadaya kanca panjenengan ingkang mboten tepang yen Gusti Yesus punika Juruwilujengipun.

Lajengaken sesrawungan lan ngasihi kanca wau. Cekakipun kajengipun para kanca wau sumerep bilih Yesus sampun ngewahi gesang panjenengan lan panjenengan mboten saged tumindak kados dene kala rumiyin. Nyenyuwuna dhumateng Gusti supados maringi wekdal tumprap kanca panjenengan saged tetepangan kaliyan Gusti Yesus.

5. Kabaptis.

Kathah tiyang pamanggih ingkang klintu tumprap baptis. Tembung �baptis� artosipun kacemplungaken ing toya. Baptis punika nelakaken ing ngajeng tiyang kathah sacara Kitab Suci, kapitadosan enggal panjenengan wonten ing Kristus lan prasetya panjenengan nderek Panjenenganipun. Padamelan nyemplungaken ing toya nggambaraken kakuburaken sesarengan Kristus. Padamelan ngentasaken saking toya gambaran wungunipun Kristus. Kabaptis punika nepangaken panjenengan kaliyan sedanipun Gusti Yesus, kakubur, lan wungu malih (Rum 6:3-4).

Baptis mboten milujengaken panjenengan. Baptis mboten ngruwat dosa penjenengan. Baptis punika langkah mituhu ingkang prasaja/gampil, nelakaken ing ngajenging tiyang kathah kapitadosan panjenengan wonten ing Sang Kristus piyambak tumprap kawilujengan. Baptis punika penting amargi nelakaken pamituhu � nerangaken ing ngajenging tiyang kathah kapitadosan wonten ing Sang Kristus lan prasetya panjenengan dhumateng Panjenenganipun. Menawi panjenengan sumadiya kabaptis, panjenengan kedah matur dhateng pandita.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Kawula nembe kemawon masrahaken kapitadosan kawula wonten ing Yesus ... sapunika kados pundi?