Manggih Gesang Langgeng?
Pitaken: Manggih Gesang Langgeng?

Wangsulan:
Kitab Suci maringi margi ingkang cetha tumuju gesang langgeng. Kapisan, kita kedah ngakeni bilih kita dosa dhumateng Gusti: �Marga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah� (Rum 3:23). Kita sampun nindakaken sadaya samukawis ingkang mboten dipun keparengaken dening Gusti, ingkang murugaken kita pantes nampi paukuman. Margi sadaya dosa kita wekasanipun kita lumawan dhumateng Gusti ingkang langgeng, mila namung paukuman ingkang langgeng ugi ingkang pantes. �Awit pituwase dosa iku pati, balik sih peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita.� (Rum 6:23)

Nanging, Yesus Kristus, ingkang tanpa dosa (1 Petrus 2:22), Putraning Allah ingkang langgeng sampun dados manungsa (Yokhanan 1:1, 14) lan seda kangge ngruwat dosa kita. �Nanging Gusti Allah wus ngatingalake sihe marang kita, awit Sang Kristus wus nglampahi seda kanggo kita, nalika isih padha kawengku ing dosa� (Rum 5:8). Yesus Kristus seda wonten ing kajeng salib (Yokhanan 19:31-42), nanggel paukuman ingkang pantesipun kangge kita (2 Korintus 5:21). Tigang dinten salajengipun Panjenenganipun wungu saking sedanipun (1 Korintus 15:1-4), mbuktekaken kamenanganipun saking dosa lan pejah. �Pinujia Gusti Allah iya Ramane Gusti kita Yesus Kristus kang marga saka gunging sih palimirmane wis nglairake kita maneh tumuju marang urip kang kebak ing pangarep-arep lumantar wungune Gusti Yesus Kristus saka ing antarane wong mati� (1 Petrus 1:3).

Lumantar kapitadosan, kita kedah nilaraken dosa lan wangsul dhumateng Sang Kristus kangge kawilujengan (Lelampahaning Para Rasul 3:19). Menawi kita masrahaken kapitadosan kita wonten ing Panjenenganipun, pitados bilih sedanipun wonten ing kajeng salib punika kangge ngruwat dosa kita, kita bade kaapunten lan nampi prajanjian gesang langgeng ing swarga. �Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging nduwenana urip langgeng� (Yokhanan 3:16). �Sabab manawa sarana tutukmu kowe ngakoni yen Gusti Yesus iku Gusti lan atimu pracaya yen Gusti Allah wus mungokake Panjenegane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kapitulungan rahayu� (Rum 10:9). Kapitadosan piyambakan wonten ing pamungkasan pakaryanipun Kristus ing kajeng salib namung punika margi tumuju dateng gesang langgeng! �Sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih rahmat marga pracaya lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah, iku dudu wohing panggawemu: Aja ana wong kang gumunggung� (Efesus 2:8-9).

Menawi panjenengan kepingin nampi Yesus Kristus dados Juruwilujeng panjenengan, punika satunggaling conto pandonga. Enget, pandonga punika utawi pandonga sanesipun mboten bade damel wilujenging panjenengan. Namung kapitadosan wonten ing Kristus ingkang saged milujengaken panjenengan saking dosa. Pandonga punika cara ingkang gampil kangge ngetingalaken dhumateng Gusti kapitadosan panjenengan dateng Panjenenganipun lan pamatur nuwun tumprap kawilujengan panjenengan peparingipun Gusti. �Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa dhumateng Paduka lan pantes nampi paukuman. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman ingkang kedahipun kawula tanggel, saengga lumantar kapitadosan dhumateng Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula mratobat saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula wonten in Paduka kangge kawilujengan. Matur nuwun dene Paduko sampun maringi pangapunten lan kanugrahan � sih rahmating gesang langgeng! Amin!

Punapo panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan �Kula sampun nampi Kristus dinten punika� ing ngandap.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Manggih Gesang Langgeng?