Kados pundi pangandikanipun Kitab Suci babagan jejodhoan wonten ing antaranipun bangsa-bangsa?
Pitaken: Kados pundi pangandikanipun Kitab Suci babagan jejodhoan wonten ing antaranipun bangsa-bangsa?

Wangsulan:
Angger-angger Prajanjian Lawas mrintahaken supados bangsa Israel boten jejodhoan kalih bangsa-bangsa sanesipun (Pangandaring Toret 7:3-4), amargi bangsa Israel saged badhe nyimpang saking Gusti, ngabekti dhumateng ilah sanes. Ing Prajanjian Anyar, angger-angger iki uga katulis nanging tatarane bedha. “Aja nganti kowe padha dadi rakitan kang ora timbang karo wong kang ora pracaya. Sabab kabeneran iku ana gegayutane apa karo duraka? Utawa kepriye bisane pepadhang tetunggalan karo pepeteng?” (2 Korinta 6:14). Bangsa Israel didhawuhi supaya ora jejodhoan karo bangsa liyane kang ora nyembah Gusti, sesembahane Israel, semono uga wong sing pracaya marang Gusti Yesus (wong Kristen) didhawuhi supaya ora jejodhoan karo wong sing durung pracaya. Dadi wangsulan pitakonan ing dhuwur cetha, Kitab Suci ora ngendika menawa jejodhoan ing antarane bangsa-bangsa ikut kleru.

Sapa sejatine manungsa iku bisa ditonton saka watake, dudu saka warna kulite. Mulane kudu ngati-ati menawa arep mbiji wong liya. (Yakobus 2:1-10, luwih-luwih/mirunggan ing ayat 1 lan 9). Pathokane wong Kristen milih kanca sing bakal disenengi yakui menawa wong iku Kristen (2 Korinta 6:14), wong sing wis kalairake maneh ana ing sang Kristus (Yokhanan 3:3-5). Dadi percaya karo Gusti Yesus iku patokane, kanggo milih jodho, dudu warna kulite. Jejodhoan ing antarane bangsa-bangsa kui dudu perkara bener utawa salah, ananging kita perlu nduweni kawicaksanan, kalantipan, lumantar pandonga kita ana ing ngarsane Gusti Yesus.

Menawa arep jejodhoan karo bangsa liya sing bedha ras (bedha warna kulit) kudu dipikir kanthi mateng, awit mbok menawa sedulur-sedulur liyane padha kabotan nampa. Akeh kang padha mbedakake lan ngremehake (nyepelekake), bisa uga keluargae dhewe. Ana uga wong sing jejodhoan karo bangsa sing warna kulite bedha ngalami rubeda menawa anake nduweni kulit sing bedha karo wong tuwane utawa sedulur tunggal bapa-biyung / rama-ibu, mulane kudu dipikirake. Luwih baku maneh, angger-anggering Kitab Suci wis kaparingake kita: apa wong sing arep kita pilih kuwi dadi sarirane Sang Kristus?

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Kados pundi pangandikanipun Kitab Suci babagan jejodhoan wonten ing antaranipun bangsa-bangsa?