Kitab Suci ngandika punapa bab nenikahan antawis suku bangsa?
Pitaken: Kitab Suci ngandika punapa bab nenikahan antawis suku bangsa?

Wangsulan:
Angger-angger Prajanjian Lawas marintahaken bangsa Israel supados boten nenikahan antawis suku bangsa (Pangandaring Toret 7:3-4). Dasaripun inggih punika bilih bangsa Israel badhe kasimpangaken saking Gusti Allah manawi tiyang Israel nenikahan kaliyan suku bangsa sanes ingkang nyembah brahala, utawi kafir. Ugeran ingkang sami kapaparaken ing Prajanjian Anyar, nanging wonten ing tingkat ingkang benten: � Aja nganti kowe padha dadi rakitan kang ora timbang karo wong kang ora pracaya. Sabab kabeneran iku ana gegayutane apa karo duraka? Utawa kepriye bisane pepadhang tetunggalan karo pepeteng?� (2 Korinta 6:14). Namung bangsa Israel (ingkang pitados dhateng Gusti Allah ingkang leres) dipun dhawuhi supados boten nenikahan kaliyan bangsa ingkang boten pitados Gusti Allah, makaten ugi tiyang Kristen (ingkang pitados dhateng Gusti Allah ingkang leres) kadhawuhan supados boten nenikahan kaliyan tiyang ingkang boten pitados. Wangsulan pitakenan punika sacara teges, boten, Kitab Suci boten ngandika bilih nenikahan antawis suku bangsa punika lepat.

Satunggaling pribadi badhe kasumurupi saking watakipun, sanes awit warnining kulit. Kita sadaya kedah atos-atos boten nedahaken kasengsem dhumateng tiyang, ugi boten sujana utawi nggolongaken tiyang sanes (Yakobus 2:1-10, pirsani mligi ing ayat 1 lan 9). Pathokanipun tiyang Kristen kangge milah-milah kanca badhe tansah manggih manawi pribadi ingkang dipun remeni punika tiyang Kristen (2 Korintus 6:14), tiyang ingkang lair malih kalawan pitados ing Gusti Yesus Kristus (Yokhanan 3:3-5). Kapitadosan ing Sang Kristus, sanes warnining kulit, punika pathokaning Kitab Suci kangge milih jodho. Nenikahan antawis suku bangsa punika boten dados prakawis leres utawi lepat, nanging kawicaksanan, kalantipan, sarta pandonga.

Dasar satunggal-satunggalipun nenikahan antawis bangsa ingkang kedah kanimbang-nimbang kalawan atos-atos inggih punika awit warni-warni rerubed ingkang mbokmanawi dipun ajengaken dening pasangan campuran bangsa (ras) awit tiyang-tiyang sanes badhe kawratan nampi pasangan punika wau. Kathah tumindak mbentenaken lan kasepelekaken dipun alami pasangan antawis suku bangsa, kadang-kala malah saking kulawarganipun piyambak. Sawetawis pasangan antawis suku bangsa ngalami rubeda manawi anak-anakipun gadhah sipat kulit ingkang benten kaliyan tiyang sepuhipun sarta/utawi sadherek tunggal bapa-ibu. Pasangan antawis suku bangsa perlu mendhet punika dados tetimbangan lan cumawis tumrap bab punika, manawi badhe damel pancasan nenikahan. Kaliyan malih, langkung rumiyin, ugeraning Kitab Suci ingkang kapasrahaken dhateng tiyang Kristen ing bab nenikahan inggih punika punapa tiyang sanes punika anggotaning Sariranipun Sang Kristus.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Kitab Suci ngandika punapa bab nenikahan antawis suku bangsa?