Punapa Gusti Allah punika wonten? Punapa wonten buktinipun bab wontenipun Gusti Allah?
Pitaken: Punapa Gusti Allah punika wonten? Punapa wonten buktinipun bab wontenipun Gusti Allah?

Wangsulan:
Kawontenanaken Gusti boten saged dipunbuktikaken utawi boten dipunbuktikaken. Kitab Suci ngginemaken bilih kita sedaya kedah nampi kanthi pitados saestu bilih Gusti punika saestu wonten, “Nanging manawa tanpa pracaya mokal yen ndadekake keparenging Allah. Jalaran sing sapa sowan marang ngarsane Gusti Allah iku kudu pracaya manawa Gusti Allah iku ana, sarta maringi ganjaran marang wong kang padha temen-temen ngupaya marang Panjenengane” (Ibrani 11:6). Manawi Gusti Allah ngersakaken, Panjenenganipun saged miyos kanthi gampil sarta mbuktekaken dhateng salumahing jagad bilih Panjenenganipun saestu wonten. Nanging manawi makaten, kapitadosan punika boten badhe kabetahaken malih. “Pangandilane Gusti Yesus: ‘Amarga kowe wus ndeleng Aku, temah kowe kumandel. Rahayu wong kang padha ora ndeleng nanging kumandel’” (Yokhanan 20:29).

Nanging, bab punika boten ateges, menawi mboten wonten bukti ingkang wonten ing ngarsananipun Gusti Allah. Kitab Suci nyariosaken, “Langit nyaritakake kamulyaning Allah, sarta akasa mratelakake yeyasane astane, rina ngluhurake pawarta iku ganti gumanti, lan wayah bengi medharake kawruh ganti gumanti. Ora ana pawarta lan ora ana tembung, ora keprungu swarane” (Zabur 19:1-4). Sumangga panjenengan mirsani lintang-lintang, mangertos bab jembaring jagad, ngamat-amati kaelokaning alam, ningali endahing pletheking surya -- sedaya punika wau mratelakaken kawontenanipun Gusti Allah ingkang yeyasa. Manawi punika dereng cekap, ugi cetha wontenipun Gusti Allah ing salebeting manah kita piyambak. Kohelet 3:11 nyariosaken dhateng kita, "... Panjenengane uga wis netepake kalanggengan ing sajroning atine manungsa." Ing lebet kita yaiku pengakuan menawi wonten ingkang nglangkungi gesang niki uga tiyang benten ing jagad niki. Kita saged nyingkiri seserepan niki kanthi intelektual, nanging ing ngarsananipun Allah uga ing saindenging kita taksih ketingal. senadyan mekoten, Kitab Suci mènèhi wangsulan yèn sawetawis badhe taksih mbantah wonten ing ngarsané Gusti Allah: "wong punggung mosik ing sajroning atine, ‘ora ana Allah'" (Jabur 14: 1). Wiwit mayoritas tiyang ing saindenging sajarah, ing sedaya kabudhayan, ing sedaya peradaban, uga ing sedaya panjenangan bawekaken pitados dhateng kawontanipun Gusti Allah, sakmesthine kedah wonten (utawi tiyang) nyebabaken kapitadosan punika.

Kajawi pamanah alkitabiah konjuk kewontenan Tuhan, wonten pamanah logis. Kaping pisan, Wonten pamanah ontologis (yektos). Wujud paling umum saking pamanah ontologis punika ngginakaken konsep Tuhan konjuk mbuktikaken kewontenan Tuhan. Punika dipunawiti kaliyan definisi Tuhan dados "sosok ingkang paling ageng ingkang wonten tandingane." Lajeng dipun’ginemaken menawi kewontenan wonten langkung ageng menawi dipunbandingaken kaliyan mboten wonten, uga amargi punika makhluk paling ageng ingkang kedah wonten. Menawi Tuhan mboten wonten, mila Tuhan mboten badhe dados makhluk ingkang sanguh dibayangkan, uga punika badhe mbabaganan kaliyan definisi Tuhan.

Ingkang kaping kalih inggih punika tanggapan teologis (hubungane bab kitab suci). Tanggapan teologis bilih saking wiwitan jagad ngalingalaken kados satunggaling rancangan kaelokan, ing ngriku mesthi satunggaling rancangan Ka-allah-an. Contonipun, manawi jagad ajeg atusan mil langkung celak utawi langkung tebih saking srengenge, punika boten badhe saged nyanggi gesangingpun samangke. Manawi kawontenan ing atmosfir ajeg benten sakedhik, saben mahluk ingkang gesang wonten ing jagad punika bakale pejah sedaya. Pepalang saking molekul protein tunggal kabentuk sacara kaleresan inggih punika 1 ding 10243 (punika 1 dipun kantheni 243 angka ‘nol’). Sel tunggal punika awujud saking mayuta-yuta molekul protein.

Tanggapan ingkang pinanggih ing nalar ingkang kaping tiga tumrap wontenipun Gusti Allah inggih punika kasebat tanggapan kosmologis. Saben pituwas mesthi wonten sebabipun. Jagad sarta sedaya bab ing lebetipun punika satunggaling pituwas. Mesthi wonten ingkang murugaken samukawis sanesipun punika wonten. Bab ingkang “tanpa-sebab” inggih punika Gusti Allah.

Tanggapan ingkang kaping sekawan inggih punika kasumurupan minangka tanggapan kasusilan. Saben kabudayan nglangkungi sejarah ingkang nggadhahi kathah bentuking ukum. Saben tiyang gadhah pangraos bab leres lan lepat. Mejahi, ngapusi, nyolong, sarta tumindak tanpa kasusilan sacara umum badhe katolak. Saking pundi pangraos leres lan lepat punika dhateng manawi boten saking Gusti Allah ingkang maha suci?

Sedaya saking punika, Kitab Suci nyariosaken dhumateng kita sedaya menawi manungsa badhe mbucal seserepan bab Gusti Allah ingkang resik lan boten saged kaselaki sarta minangka gantosipun pitados ing pagorohan. Rum 1:25 mratelakaken, “Awitdene iya padha nglironi kayektene Gusti Allah kalawan barang pulasan, padha ngluhurake sarta ngabekti marang pepadhanging tumitah, nglalekaken marang kang nitahake, kang mesthine padha pinuji puji ing salawas-lawase. Amin.” Kitab suci ugi mratelakaken bilih manungsa tanpa dasar boten pitados ing Gusti Allah, “Awitdene kang ora katingal ana ing Gusti Allah, iya iku kakiyatane kang langgeng lan kaallahane, iku wiwit dumadine jagad bisa kasumurupan saka ing pakaryane, satemah wong-wong padha ora bisa diarani tanpa kaluputan” (Rum 1:20).

Manungsa ngugemi boten pitados ing Gusti Allah amargi “boten ilmiah” utawi “amargi boten wonten buktinipun.” Dasaripun ingkang leres inggih punika menawi tiyang ngakeni bilih Gusti Allah punika wonten, tiyang-tiyang wau inggih kedah sadhar bilih piyambakipun tanggeljawab dhateng Gusti Allah lan mbetahaken pangapuntenan saking Gusti Allah (Rum 3:23; 6:23). Manawi Gusti Allah wonten, lajeng kita kedah tanggeljawab punapa ingkang kita tindakaken tumrap Panjenenganipun. Manawi Gusti Allah boten wonten, lajeng kita saged tumindak punapa kemawon ingkang kita kepengini tanpa kuwatos bab paukumaning Gusti Allah dhumateng kita. Kula pitados bilih saking punika ewah-ewahan kiyat sanget anggenipun kacepengi dening kathah masyarakat kita -- nyukani manungsa pilihan bab kapitadosan tumrap Gusti Allah ingkang nitahaken sadayanipun. Gusti Allah wonten lan wekasanipun sadaya tiyang sumerep bilih Panjenenganipun punika wonten. Kasunyatanipun bilih sawetawis tiyang ingkang nyelaki wontenipun Gusti Allah punika saleresipun arupi satunggaling tanggapan tumrap wontenipun Gusti Allah.

Keparenga kula ngaturi satunggal tanggapan ingkang pungkasan tumrap wontenipun Gusti Allah. Kados pundi kula sumerep bilih Gusti Allah punika wonten? Kulo sumerep bilih Gusti Allah punika wonten awit kula matur dhumateng Panjenenganipun saben dinten. Kula boten mirengaken suwantening Panjenenganipun paring wangsulan dhateng kula, nanging kula ngraosaken peparingipun, kula ngraosaken panuntunipun, kula ngraosaken sihipun dhumateng kula, kula kepengin panglipuranipun. Bab-bab ingkang sampun kelampahan ing gesang kula ingkang boten badhe wonten katerangan kajawi saking Gusti Allah. Gusti Allah sampun sacara elok sanget anggenipun paring karahayon dhumateng kula lan nggantosi gesang kula ingkang boten saged kula pitulungi kajawi ngakeni lan memuji wontenipun Gusti Allah. Boten wonten satunggal-satunggala saking tanggapan-tanggapan punika salebeting lan saking manungsa piyambak saged ngujuk-ujuki sok sintena ingkang nolak ngakeni punapa ingkang sacara prasaja sampung cetha. Pungkasanipun, wontenipun Gusti Allah kedah katampi sarana kapitadosan (Ibrani 11:6). Kapitadosan ing Gusti Allah punika sanes untung-untungan ingkang ngawur, nanging aman mlebet datheng ruangan ingkang pajar dipunpundi sakunjukan ageng tiyang sampun ngadeg.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa Gusti Allah punika wonten? Punapa wonten buktinipun bab wontenipun Gusti Allah?