settings icon
share icon
Pitaken

Kados Pundi Anggenipun Kawula Saged Pikantuk Kayektosaning Gusti?

Wangsulan


Supados saged pikantuk “kayektosan” saking Gusti Allah, ingkang kapisan kita kedah mangertos punapa punika “lepat”. Wangsulanipun inggih punika dosa. “Wus padha nyimpang kabeh, kabeh wus bejad ora ana kang gawe becik, sijia bae ora ana” (Jabur 14:3). Kita sampun mbalela lumawan dhateng dhawuhipun Gusti Allah; kita sampun “padha nglambrang kaya wedhus” (Yesaya 53:6).

awartos ingkang awon inggih punika bilih pituwasing dosa punika pejah. “Dene wong kang nglakoni dosa, iku kang kudu mati” (Yeheskiel 18:4). Kabar kabingahanipun inggih punika bilih sihipun Gusti sampun ngetutaken kita satemah mbekta kawilujengan tumrap kita. Gusti Yesus ngandika bilih pakaryaning Panjenenganipun inggih punika, “nggoleki lan mitulungi rahayu marang wong kang katriwal” (Lukas 19:10), uga Panjenenganipun ngandika bilih pandamelipun karampungaken nalika Panjenenganipun seda wonten kajeng salib mawi tembung, “Wus rampung!” (Yokanan 19:30).

Gadah sesambetan ingkang sae kaliyan Gusti Allah kawiwitan sarana ngakeni dosa panjenengan. Lajeng sowan dhumateng Gusti Allah kanthi ngasoraken manah uga ngakeni dosa (Yesaya 57:15), netepaken manah nilaraken dosa. “Kalawan tutuk wong anggone ngakoni pracaya, sarta kapitulungan rahayu” (Rum 10:10).

Pamratobat punika kedah dipunsarengi kaliyan kapitadosan. Utaminipun, kanthi kapitadosan bilih pangurbanan sedanipun Gusti Yesus uga wungunipun ingkang ngeramaken punika, sampun samesthinipun Panjenenganipun dados Juru Wilujeng panjenengan. “Sebab, manawa sarana tutukmu kowe ngakoni yen Gusti Yesus iku Gusti, lan atimu pracaya yen Gusti Allah wus mungokake Panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kapitulungan rahayu” (Rum 10:9). Kathah malih peranganipun Kitab Suci ingkang mucal babagan kabetahaning kapitadosan, kados dene Yokanan 20:27; Lelakone Para Rasul 16:31; Galati 2:16; 3:11, 26; sarta Efesus 2:8.

Kayektosan ing ngarsanipun Gusti Allah punika bab ingkang kedah dados tanggapan panjenengan ing atasipun punapa ingkang sampun katindakaken dening Gusti Allah tumrap panjenengan. Panjenenganipun maringi Juru Wilujeng, Panjenenganipun nyawisaken kurban supados ngrembat dosa kita (Yokanan 1:29), lan Panjenenganipun paring prajanji dhateng panjenengan, “Anadene saben wong kang nyebut asmane Pangeran iku bakal kepitulungan rahayu” (Lelakone Para Rasul 2:21).

Gegambaran ingkang endah babagan pamratobat uga pangapunten inggih punika pasemon bab lare ingkang royal (Lukas 15:11-32). Putra ingkang langkung enem ngawut-awut peparingipun bapakipun kanthi tumindak dosa ingkang ngisin-isinaken (ayat 13). Nalika piyambakipun ngrumaosi tumindakipun ingkang lepat, piyambakipun lajeng netepaken kangge wangsul dhateng griyanipun (ayat 18). Piyambakipun nerima bilih boten badhe nimbang-nimbang langkung dangu malih dados anak (ayat 19), nanging piyambakipun lepat. Bapakipun suka ing manah dene anakipun wangsul saking pambalelanipun (ayat 20). Sedaya lepat kaapunten, lan kawontenaken bujana (ayat 24).

Gusti Allah tansah netepi prajanjinipun, kalebet ugi prajanji paring pangapunten. “Manawa para wong mursid sesambat marang Pangeran Yehuwah, banjur dipiyarsakake, sarta padha diluwari saka ing sakehing rerubede” (Jabur 34:18).

Manawi panjenengan kepengin nampeni Gusti Yesus Kristus dados Juru Wilujeng panjenengan uga nampi pangapunten saking Gusti Allah, punika wonten pandonga ingkang supados panjenengan saged ndedonga.

Panjenengan kedah ngengeti bilih pandonga punika utawi pandonga sanesipun mboten bade damel wilujenging panjenengan. Namung kapitadosan wonten ing Kristus ingkang saged milujengaken panjenengan saking dosa.

Pandonga punika inggih namung satunggaling cara kangge mratelakaken kapitadosan panjenengan dhumateng Gusti lan pamatur nuwun tumprap kawilujengan peparingipun Gusti.

“Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun tumindak dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes nampi paukuman. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman ingkang kedahipun kawula tanggel, saengga lumantar kapitadosan dhumateng Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula mratobat saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula wonten ing Paduka supados kula wilujeng. Matur nuwun dene Paduka sampun maringi pangapunten lan kanugrahan saha sih rahmating gesang langgeng! Amin!”

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Kados Pundi Anggenipun Kawula Saged Pikantuk Kayektosaning Gusti?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries