Kadospundi kula saged pikantuk kayektosaning Gusti Allah?
Pitaken: Kadospundi kula saged pikantuk kayektosaning Gusti Allah?

Wangsulan:
Supados saged pikantuk �kayektosan� saking Gusti Allah, ingkang kapisan kita kedah mangertos punapa punika �lepat�. Wangsulanipun inggih punika dosa. �Wus padha nyimpang kabeh, kabeh wus bejad ora ana kang gawe becik, sijia bae ora ana� (Jabur 14:3). Kita sampun mbalela lumawan dhateng dhawuhipun Gusti Allah; kita sampun �padha nglambrang kaya wedhus� (Yesaya 53:6).

Kabar ingkang awon inggih punika bilih pituwasing dosa punika pejah. �Dene wong kang nglakoni dosa, iku kang kudu mati� (Yeheskiel 18:4). Kabar kabingahanipun inggih punika bilih sihipun Gusti Allah sampun ngetutaken kita satemah mbekta kawilujengan tumrap kita. Gusti Yesus ngandika bilih tujuaning Panjenenganipun inggih punika �nggoleki lan mitulungi rahayu marang wong kang katriwal� (Lukas 19:10), lan Panjenenganipun ngandika tujuanipun Panjenenganipun karampungaken nalika Panjenenganipun seda wonten kajeng salib mawi tembung, �Wus rampung!� (Yokhanan 19:30).

Gadhah sesambetan ingkang sae kaliyan Gusti Allah kawiwitan sarana ngakeni dosa panjenengan. Lajeng sowan dhumateng Gusti Allah kanthi ngasoraken manah lan ngakeni dosa (Yesaya 57:15) lan netepaken manah nilaraken dosa. �kalawan tutuk wong anggone ngakoni pracaya, sarta kapitulungan rahayu� (Rum 10:10).

Pamratobat punika kedah kasarengi kapitadosan. Utaminipun, kapitadosan bilih pangurbanan sedanipun Gusti Yesus lan wungunipun ingkang ngeramaken punika sampun samesthinipun Panjenenganipun dados Juruwilujeng panjenengan. �Sabab, manawa sarana tutukmu kowe ngakoni yen Gusti Yesus iku Gusti, lan atimu pracaya yen Gusti Allah wus mungokake Panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kapitulungan rahayu� (Rum 10:9). Kathah malih bagian-bagian ingkang micantenaken bab kabetahaning kapitadosan, kados dene Yokhanan 20:27; Lelakone Para Rasul 16:31; Galatia 2:16; 3:11, 26; sarta Efesus 2:8.

Dados yektos ing ngarsanipun Gusti Allah punika bab ingkang kedah dados tanggapan panjenengan ing atasipun punapa ingkang sampun katindakaken dening Gusti Allah tumrap panjenengan. Panjenenganipun maringi Juruwilujeng, Panjenenganipun nyawisaken kurban supados ngrembat dosa kita (Yokhanan 1:29), lan Panjenenganipun paring prajanji dhateng panjenengan: �Anadene saben wong kang nyebut asmane Pangeran iku bakal kepitulungan rahayu� (Lelakone Para Rasul 2:21).

Gegambaran ingkang endah menggah pamratobat lan pangapunten inggih punika pasemon bab anak ingkang royal (Lukas 15:11-32). Anak ingkang langkung enem ngawut-awut peparingipun bapakipun kanthi tumindak dosa ingkang ngisin-isinaken (ayat 13). Nalika piyambakipun ngrumaosi tumindakipun ingkang lepat, piyambakipun lajeng netepaken kangge wangsul dhateng griyanipun (ayat 18). Piyambakipun narimah bilih boten badhe nimbang-nimbang langkung dangu malih dados anak (ayat 19), nanging piyambakipun lepat. Bapakipun suka ing manah dene anakipun wangsul saking pambalelanipun (ayat 20). Sadaya kaapunten, lan kawontenaken bujana (ayat 24).

Gusti Allah tansah netepi prajanjinipun, kalebet ugi prajanji paring pangapunten. �Manawa para wong mursid sesambat marang Pangeran Yehuwah, banjur dipiyarsakake, sarta padha diluwari saka ing sakehing rerubede� (Jabur 34:18).

Manawi panjenengan kepengin pikantuk kayektosaning Gusti Allah, punika wonten conto pandonga. Enget, ngucapaken pandonga punika utawi pandonga sanes boten badhe milujengaken panjenengan. Namung pitados dhumateng Sang Kristus ingkang badhe milujengaken panjenengan saking dosa. Pandonga punika cara ingkang prasaja kangge ngatingalaken dhumateng Gusti Allah menggah kapitadosan panjenengan wonten ing Panjenenganipun lan pamaturnuwun tumrap kawilujengan panjenengan ingkang kacawisaken. �Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa ing ngarsa Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman ingkang pantes kawula tanggel satemah lantaran kapitadosan ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul malih saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan menggah kawilujengan kawula dhumateng Paduka. Maturnuwun Gusti tumrap pangapunten lan sih-rahmat Paduka � sih-rahmating gesang langgeng! Amin!�

Punapo panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan �Kula sampun nampi Kristus dinten punika� ing ngandap.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Kadospundi kula saged pikantuk kayektosaning Gusti Allah?