Punapa ingkang kadadosan sasampunipun pejah?
Pitaken: Punapa ingkang kadadosan sasampunipun pejah?

Wangsulan:
Pitaken bab punapa ingkang kadadosan sasampunipun pejah mbokmanawi mbingungaken. Kitab Suci boten sacara teges nyethakaken bab mbenjang punapa tiyang badhe nggayuh pungkasaning tujuanipun ingkang langgeng. Kitab Suci nyariosaken dhateng kita bilih sasampunipun pejah, tiyang kabekta dhateng Swarga utawi Neraka alambaran punapa tiyang kalawau sampun nampeni Kristus minangka Juruwilujengipun. Tumrap tiyang pitados, sasampunipun pejah badhe nilaraken badanipun lan makempal kaliyan Gusti Allah (2 Korinta 5:6-8; Filipi 1:23). Tumrap tiyang boten pitados, sasampunipun pejah ateges paukuman ingkang tanpa kendhat wonten ing Neraka (Lukas 16:22-23).

Punika bab ingkang saged damel bingung bab punapa ingkang kadadosan sasampun-ipun pejah. Wahyu 20:11-15 nerangaken sadaya ingkang wonten ing Neraka badhe kabucal ing segara latu. Wahyu bab 21-22 nerangaken bab Langit Anyar lan Bumi Anyar. Mila saking punika, bab punika katingalipun bilih ngantos pungkasaning patangen, sasampunipun pejah tiyang dipun panggenaken wonten ing Swarga lan Neraka �sauntawis wekdal�. Tujuan ingkang langgeng saking tiyang punika boten badhe kalintu, nanging �panggenan� ingkang leres saking tujuan ingkang langgeng tiyang punika ingkang badhe kalintoni. Ing wekdal ingkang katemtokaken sasampunipun pejah, tiyang pitados badhe kakintun dhateng Swarga Anyar sarta Bumi Anyar (Wahyu 21:1). Ing wekdal ingkang katemtokaken sasampunipun pejah, tiyang boten pitados badhe kauncalaken wonten ing segantening latu (Wahyu 20:11-15). Punika pungkasanipun, tujuan kalanggenganing sadaya tiyang � sadayanipun kadasaraken dhateng punapa tiyang punika sampun pitados dhumateng Yesus Kristus piyambak minangka pangrembating dosanipun.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa ingkang kadadosan sasampunipun pejah?