settings icon
share icon
Pitaken

Punapa ingkang Dipunwastani “Margining Rum Tumuju ing Kawilujengan” Punika?

Wangsulan


Margining Rum tumuju ing kawilujengan inggih punika tembung kangge nyebat migunakaken Injil kawilujengan sarana ayat-ayat saking serat Rum wonten ing Kitab Suci. Cara punika ingkang prasaja sarta kiyat sanget kangge jlentrehaken; kenging punapa kita perlu kawilujengan? Kados pundi Gusti paring kawilujengan? Kados pundi kita saged nampi kawilujengan? sarta punapa dasaripun kawilujengan?

Wawasan kaping pisan saking “margining Rum tumuju ing kawilujengan” inggih punika wonten ing serat Rum 3:23, “Marga kabeh wong wus padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Gusti Allah.” Kita sedaya sampun nglampahi dosa. Kita sedaya sampun nindakaken samukawis ingkang boten diparengaken dening Gusti Allah. Boten wonten setunggal tiyang ingkang tanpa dosa. Rum 3:10-18 maringi gambaran ingkang jlimet babagan kados punapa dosa katingal wonten ing gesang kita.

Wawasan kaping kalih saking “margining Rum tumuju ing kawilujengan”, kapendhet saking Rum 6:23 ingkang mucal dhumateng kita sedaya bab pituwasing dosa –“Awit pituwase dosa iku pati, balik sih-peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita.” Paukuman ingkang kita tampi karana dosa kita inggih punika pejah, mbonten namung pejah sacara badaniah, nanging pejah langgeng!

Wawasan kaping tiga wonten saking “margining Rum tumuju ing kawilujengan” kelajengan saking serat Rum 6:23 pethilan wingking, “balik sih-peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita.” Rum 5:8 nyuraosaken, “Nanging Gusti Allah wus ngatingalake sihe marang kita, awit Sang Kristus wus nglampahi seda kanggo kita, nalika kita isih pada kawengku ing dosa.” Yesus Kristus seda kangge kita! Sedanipun Gusti Yesus dados pangruwating dosa kita. Wungunipun Gusti Yesus nelakaken bilih Gusti Allah marengaken sedanipun Gusti Yesus dados pangruwating dosa kita sedaya.

Wawasan kaping sekawan ngendelaken “margining Rum tumuju ing kawilujengan” wonten ing serat Rum 10:9, “Sabab, manawa sarana tutukmu kowe ngakoni yen Gusti Yesus iku Gusti, lan atimu pracaya yen Gusti Allah wus mungokaken Panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kapitulungan rahayu.” Sabab sedanipun Yesus punika karana kita, sedaya ingkang kedah kita tindakaken inggih punika namung pitados dhumateng Panjenenganipun, pitados bilih sedanipun dados pangruwating dosa kita, mila kita badhe kawilujengaken! Rum 10:13 nyuraosaken malih, “Awitdene sapa kang nyebut Asmaning Pangeran bakal kapitulungan rahayu.” Gusti Yesus seda dados pangruwating paukumaning dosa kita sedaya uga nulungi kita saking kalanggenganing pejah. Kawilujengan, pangapuntening dosa, kasadiakaken tumrap sok sintena ingkang purun pitados ing Gusti Yesus Kristus minangka Gusti sarta Juru Wilujeng.

Wawasan kaping gangsal saking “margining Rum tumuju ing kawilujengan” kapendhet saking Rum 5:1 ingkang ngandhut warta endah makaten, “Mulane kita kang wus padha kabenerake awit saka pracaya, kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah marga dening Gusti kita, Gusti Yesus Kristus.” Lantaran Gusti Yesus Kristus kita saged gadah sesambetan kang rahayu kaliyan Gusti Allah. Rum 8:1 mucal kita, “Kang iku, saiki wis ora ana paukuman maneh tumrap wong kang padha ana ing Sang Kristus Yesus.” Amargi sedanipun Yesus karana kita, kita boten nate kaukum karana dosa kita. Wekasanipun, kita kaparingan prajanjian ing Gusti Allah punika saking serat Rum 8:38-39, “Sabab aku mesthekake, sanadyan pati utawa urip, para malaekat apa para panguwasa, kang saiki ana utawa kang bakal ana, apa para panguwasa kang ana ing dhuwur utawa ing ngisor, lan sadhengah titah liyane, ora bakal bisa megatake kita saka ing sihe Gusti Allah, kang ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita.”

Punapa panjenengan purun ndherek “margining Rum tumuju ing kawilujengan”? Manawi panjenengan kepengin nampeni Gusti Yesus Kristus dados Juru Wilujeng panjenengan uga nampi pangapunten saking Gusti Allah, punika wonten pandonga ingkang supados panjenengan saged ndedonga.

Panjenengan kedah ngengeti bilih ngucapaken pandonga punika utawi pandonga sanesipun boten badhe milujengaken panjenengan. Namung pitados ing Gusti Yesus Kristus ingkang saged nyawisaken pangapuntening dosa.

Pandonga punika namung cara prasaja kangge matur dhumateng Gusti Allah menggahing kapitadosan wonten ing Panjenenganipun lan pamaturnuwun tumrap kawilujengan ingkang kacawisaken kangge kita.

“Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman yang kedahipun kawula tanggel satemah lumantar kapitadosan wonten ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul malih saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka tumrap kawilujengan kawula. Maturnuwun duh Gusti dene Paduka sampun paring sih-rahmat lan pangapunten inggih paring gesang langgeng! Amin!”

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.

“Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman yang kedahipun kawula tanggel satemah lumantar kapitadosan wonten ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul malih saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka tumrap kawilujengan kawula. Maturnuwun duh Gusti dene Paduka sampun paring sih-rahmat lan pangapunten inggih paring gesang langgeng! Amin!”

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.
EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa ingkang Dipunwastani “Margining Rum Tumuju ing Kawilujengan” Punika?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries