Punapa punika Margining Kawilujengan saking serat Rum?
Pitaken: Punapa punika Margining Kawilujengan saking serat Rum?

Wangsulan:
Margining Kawilujengan sakit serat Rum inggih punika cara kangge sasarengan migunakaken Injil kawilujengan sarana ayat-ayat saking serat Rum ing Kitab Suci. Punika cara ingkang prasaja sarta kiyat sanget kangge njlentrehaken kenging punapa kita perlu kawilujengan, kadospundi Gusti paring kawilujengan, kadospundi kita saged nampi kawi-lujengan, sarta punapa dasaripun kawilujengan.

Ayat kapisan saking margining kawilujengan saking serat Rum inggih punika Rum 3:23, �Marga kabeh wong wus padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah.� Kita sadaya sampun dosa. Kita sadaya sampun nindakaken samukawis ingkang mboten kaparengaken dening Gusti Allah. Mboten sok tiyanga ingkang tanpa dosa. Rum 3:10-18 maringi gambaran ingkang jlimet bab kados punapa dosa katingal wonten ing gesang kita. Ayat kapindo wonten Margining Kawilujengan saking serat Rum, Rum 6:23, mucal dhumateng kita bab pituwasing dosa � �Awit pituwase dosa iku pati, balik sih-peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita.� Paukuman ingkang tampi karana dosa kita inggih punika pejah. Mbonten namung pejah sacara badaniah, nanging pejah langgeng!

Ayat kaping tiga wonten Margining Kawilujengan saking serat Rum kapendhet saking Rum 6:23 pethilan wingking, �balik sih-peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita.� Rum 5:8 nyuraosaken, �Nanging Gusti Allah wus ngatingalake sihe marang kita, awit Sang Kristus wus nglampahi seda kanggo kita, nalika kita isih pada kawengku ing dosa.� Yesus Kristus seda kangge kita! Sedanipun Yesus dados pangruwating dosa kita. Wungunipun Yesus nelakaken bilih Gusti Allah marengaken sedanipun Yesus dados pangruwating dosa kita.

Ayat kaping sekawan ngendelaken margining kawilujengan saking serat Rum wonten ing Rum 10:9, �Sabab, manawa sarana tutukmu kowe ngakoni yen Gusti Yesus iku Gusti, lan atimu pracaya yen Gusti Allah wus mungokaken Panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kapitulungan rahayu.� Sabab sedanipun Yesus punika karana kita, sadaya ingkang kedah kita tindakaken inggih punika namung pitados dhumateng Panjenenganipun, pitados bilih sedanipun dados pangruwating dosa kita � mila kita badhe kawilujengaken! Rum 10:13 nyuraosaken malih, �Awitdene sapa kang nyebut Asmaning Pangeran bakal kapitulungan rahayu.� Yesus seda dados pangruwating paukumaning dosa kita lan nulungi kita saking kalanggenganing pejah. Kawilujengan, pangapuntening dosa, kasadiakaken tumprap sok sintena ingkang purun pitados ing Yesus Kristus minangka Gusti sarta Juruwilujeng.

Wawasan kaping gangsal saking margining kawilujengan saking serat Rum. Rum 5:1 ngandhut warta endah makaten, �Mulane kita kang wus padha kabenerake awit saka pracaya, kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah marga dening Gusti kita, Gusti Yesus Kristus.� Lantaran Yesus Kristus kita saged gadah sesambetan kang rahayu kaliyan Gusti Allah. Rum 8:1 mucal kita, �Kang iku, sakiki wis ora ana paukuman maneh tumrap wong kang padha ana ing Sang Kristus Yesus.� Amargi sedanipun Yesus karana kita, kita mboten nate kaukum karana dosa kita. Wekasanipun, kita kaparingan prajanjianing Gusti Allah punika saking Rum 8:38-39, �Sabab aku mesthekake, sanadyan pati utawa urip, para malaekat apa para panguwasa, kang saiki ana utawa kang bakal ana, apa para panguwasa kang ana ing dhuwur utawa ing ngisor, lan sadhengah titah liyane, ora bakal bisa megatake kita saka ing sihe Gusti Allah, kang ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita.�

Punapa panjenengan purun ndherek margining kawilujengan saking serat Rum? Manawi makaten, punika wonten pandonga ingkang prasaja ingkang saged panjenengan dongakaken dhumateng Gusti Allah. Ngucapaken pandonga punika sarana kangge ngunjukaken dhumateng Gusti Allah bilih panjenengan masrahaken kawilujengan panjenengan dhumateng Yesus Kristus. Tembung-tembung punika piyambak mboten badhe milujengaken panjenengan. Namung kapitadosan dhumateng Yesus Kristus ingkang saged paring kawilujengan! �Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa lumawan dhumateng Paduka satemah kawula pantes kaukum. Nanging Gusti Yesus Kristus sampun nanggel paukuman ingkang pantesipun kawula tanggel supados lumantar kapitadosan wonten ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Karana pitulungan Paduka, kawula wangsul malih saking dosa kawula sarta masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka kangge kawilujengan. Maturnuwun dene Paduka paring karahayon lan pangapunten � inggih peparing gesang langgeng! Amin!�

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana pratelan ingkang sampun panjenengan waos punika? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandap.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa punika Margining Kawilujengan saking serat Rum?