سوالاتی دربارة خلقت


کتاب مقدس درباره آفرینش و تکامل چه می گوید؟

آیا ایمان به خدا و علم مخالف یکدیگر هستند؟

تئوری طراحی هوشمند چیست

سن زمین چقدر است؟ زمین چند سال سن است؟

آیا طوفان نوح جهانی بود و یا منطقه ای؟

چرا خدا درخت شناخت نیک و بد را در باغ عدن قرار داد؟

کتاب مقدس درباره دایناسورها چه می گوید؟ آیا دایناسورها در کتاب مقدس وجود دارند؟

همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

آیا منظور فصل اول پیدایش دقیقاً روزهای 24 ساعته است؟

کتاب مقدس درباره انسانهای غارنشین، انسانهای ماقبل تاریخی، نئاندرتالها چه می گوید؟

چرا دو گزارش مختلف از آفرینش در فصلهای 1 و 2 کتاب پیدایش وجود دارد؟

آیا آفرینش گرایی علمی است؟

تئوری گپ (فاصله زمانی) چیست؟ آیا بین پیدایش فصل 1 آیه های 1و2 اتفاقی افتاد؟

تکامل خداباورانه چیست؟

آیا آدم و حوا نجات پیدا کرده بودند؟

آیا کتاب مقدس برخی از داستان های خود را از روی اسطوره ها و افسانه های ادیان دیگر کپی کرده است؟

چرا آفرینش گرایی کتاب مقدسی بسیار مهم است؟

آیا خدا جهان را با «انفجار بزرگ» آفرید؟

قائن پس از کشتن هابیل از چه کسی می ترسید؟

در هر یک از روزهای آفرینش چه اتفاقی افتاد؟

داستان کتاب مقدسی آفرینش چیست؟

نوع اعتقاد ما به موضوع آفرینش چه تاثیری بر روی موضوع خداشناسی دارد؟

دلیل انقراض دایناسورها چه بود؟

بهترین مدرک و دلیل برای طراحی هوشمند جهان چیست؟

ایرادهای نظریه تکامل چه هستند؟

آیا گناه آدم و حوا واقعا خوردن میوه ممنوعه بود؟

باغ عدن کجاست؟

آیا خداوند انسان دیگری غیر از آدم و حوا خلق کرد؟

لویاتان چه بود؟

چگونه روشنایی می توانست در روز اول آفرینش وجود داشته باشد، در صورتی که خورشید تا روز چهارم خلق نشده بود؟

نوح چگونه تمامی حیوانات را درون کشتی جای داد؟

آیا کشف کشتی نوح می تواند اهمیت داشته باشد؟

ساخت کشتی نوح چه مدت طول کشید؟ نوح چه مدت بر روی کشتی بود؟

چرا سخن گفتن یک مار برای آدم و حوا عجیب نبود؟

چه اتفاقی در برج بابل افتاد؟

اگر زندگی فقط بر روی زمین جریان دارد، پس چرا خداوند چنین جهان پهناوری خلق کرد؟

آیا سندی در کتاب مقدس برای اثبات نظریه زمین جوان وجود دارد؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی دربارة خلقت

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا