سوالاتی دربارة خلقت


کتاب مقدس درباره آفرینش و تکامل چه می گوید؟

آیا ایمان به خدا و علم مخالف یکدیگر هستند؟

تئوری طراحی هوشمند چیست

سن زمین چقدر است؟ زمین چند سال سن است؟

آیا طوفان نوح جهانی بود و یا منطقه ای؟

چرا خدا درخت شناخت نیک و بد را در باغ عدن قرار داد؟

کتاب مقدس درباره دایناسورها چه می گوید؟ آیا دایناسورها در کتاب مقدس وجود دارند؟

همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

آیا منظور فصل اول پیدایش دقیقاً روزهای 24 ساعته است؟

کتاب مقدس درباره انسانهای غارنشین، انسانهای ماقبل تاریخی، نئاندرتالها چه می گوید؟

چرا دو گزارش مختلف از آفرینش در فصلهای 1 و 2 کتاب پیدایش وجود دارد؟

آیا آفرینش گرایی علمی است؟

تئوری گپ (فاصله زمانی) چیست؟ آیا بین پیدایش فصل 1 آیه های 1و2 اتفاقی افتاد؟

تکامل خداباورانه چیست؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی دربارة خلقت