سوالاتی دربارة خلقت


کتاب مقدس دربارة پیدایش و تکامل چه می گوید؟

آیا ایمان به خدا و علم مخالف یکدیگر هستند؟

تئوری طرح هوشمندانه چیست؟

سن زمین چقدر است؟ زمین چند سال سن دارد؟

آیا طوفان نوح جهانی بود و یا منطقه ای؟

چرا خدا درخت معرفت نیک و بد را در وسط باغ عدن گذاشت؟

کتاب مقدس درباره دایناسورها چه می گوید؟ آیا دایناسورها در کتاب مقدس وجود دارند؟

همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

آیا منظور فصل 1 پیدایش دقیقاً روزهای 24 ساعته است؟

کتاب مقدس درباره انسانهای غارنشین، انسانهای ماقبل تاریخی، نئاندرتالها چه می گوید؟

چرا دو گزارش مختلف از آفرینش در فصلهای 1 و 2 پیدایش وجود دارد؟

آیا دیدگاه آفرینش علمی است؟

تئوری گپ چیست؟ آیا بین پیدایش 1:1 و 2:1 اتفاقی افتاد؟

تکامل خداباورانه چیست؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی دربارة خلقت