ساخت کشتی نوح چه مدت طول کشید؟ نوح چه مدت بر روی کشتی بود؟


سوال: ساخت کشتی نوح چه مدت طول کشید؟ نوح چه مدت بر روی کشتی بود؟

جواب:
ساخت کشتی نوح چه مدت طول کشید؟ کتاب مقدس مشخصا چیزی درباره مدت زمان ساخت کشتی نگفته است. وقتی اولین بار اسم نوح در کتاب مقدس آمد او 500 ساله بود. وقتی وارد کشتی شد 600 سالش بود. مدت زمانی ساخت کشتی به مدت زمان بین پیدایش فصل 5 آیه 32 و زمانی که خداوند به نوح دستور ساخت کشتی را داد بستگی دارد (پیدایش فصل 6 آیه های 14 تا 21). طولانی ترین زمان قابل تصور 100 سال است.

نوح چه مدت زمانی در کشتی بود؟ نوح زمانی که 600 ساله بود، در روز هفدهم از ماه دوم وارد کشتی شد (پیدایش فصل 7 آیه های 11 تا 13) و در روز بیست و هفتم از ماه دوم سال بعد کشتی را ترک کرد (پیدایش فصل 8 آیه های 14 تا 15). بنابراین، بر اساس تقویم خورشیدی سال 360 روزه، او تقریبا 370 روز در کشتی بود.

نوح چه تعداد از انواع حیوانات را به کشتی برد؟ 7 جفت از هر نوع حیوان حلال و 2 جفت از بقیه حیوانات به کشتی برده شد (پیدایش فصل 6 آیه های 19 تا 20 ، فصل 7 آیه های 2 تا 3). منظور از حلال یعنی حیواناتی که برای قربانی کردن قابل قبول بودند، به همین دلیل 7 جفت از این حیوانات به کشتی برده شد تا بعد از طوفان بتوان تعدادی از آنها را قربانی کرد بدون اینکه گونه آنها به خطر بیفتد.

چند تن در کشتی نوح بودند؟ براساس پیدایش فصل های 6 تا 8، همسر نوح، پسران او (سام ، حام ، یافث) و همسران آنها. بنابراین هشت تن داخل کشتی بودند.

همسر نوح چه کسی بود؟ کتاب مقدس نام و هویت همسر نوح را بیان نکرده است. بر اساس روایتی نام او نعمه بود (پیدایش فصل 4 آیه 22). این فقط یک احتمال است، کتاب مقدس مشخصا حرفی درباره هویت او نزده است.

English


بازگشت به خانۀ فارسی
ساخت کشتی نوح چه مدت طول کشید؟ نوح چه مدت بر روی کشتی بود؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا