چرا دو گزارش مختلف از آفرینش در فصلهای 1 و 2 پیدایش وجود دارد؟


سوال: چرا دو گزارش مختلف از آفرینش در فصلهای 1 و 2 پیدایش وجود دارد؟

جواب:
پیدایش 1:1 می گوید، "در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید." بعداً در پیدایش 4:2 به نظر می رسد که داستان متفاوت و دیگری از آفرینش آغاز می شود. اعتقاد به اینکه دو گزارش متفاوت از آفرینش وجود دارد، سوء برداشتی رایج از این دو متن است که واقعاً به یک رویداد آفرینش اشاره می کنند. آنها در خصوص ترتیب آفرینش موجودات با هم اختلاف ندارند و در تعارض با هم نیستند. فصل یک پیدایش، "شش روز آفرینش" را توصیف می کند، فصل دو پیدایش تنها یک روز از این هفته ی آفرینش را پوشش می دهد، یعنی روز ششم، و تناقضی نیست.

در پیدایش 2، نویسنده به صحنه ی روز ششم که خدا انسان را آفرید برگشت می کند. در فصل اول، نویسنده پیدایش، آفرینش انسان در روز ششم را به عنوان نقطه اوج آفرینش نشان می دهد. سپس نویسنده، در فصل دوم، جزئیات بیشتری در خصوص آفرینش انسان می دهد.

دو ادعای تناقض عمده بین فصل اول و دوم پیدایش وجود دارد. اولی در خصوص حیات گیاهان است. پیدایش 11:1 ثبت می کند که خدا گیاهان را در روز سوم آفرید. پیدایش 5:2 اذعان می کن که پیش از آفرینش انسان "هیچ نهالِ کشتزار هنوز بر زمین نبود و هیچ گیاهِ کشتزار هنوز نروییده بود، زیرا یهوه خدا هنوز باران بر زمین نبارانیده بود و انسانی نبود تا بر آن کِشت کند." بنابراین، کدام درست است؟ آیا خدا گیاهان را در روز سوم و پیش از خلقت آدم آفرید (پیدایش 1)، یا بعد از خلقت آدم (پیدایش 2)؟ کلمه عبری برای "گیاهان" در این دو متن متفاوت است. پیدایش 11:1 از اصطلاحی استفاده می کند که اشاره به حیات گیاهی به طور کلی دارد. پیدایش 5:2 از اصطلاح خاصتری استفاده می کند که اشاره به گیاهانی دارد که مستلزم کشاورزی است، به عبارت دیگر، شخصی نظیر باغبان باید از آن نگهداری کند. این دو متن با هم در تناقض نیستند. پیدایش 11:1 صحبت از این می کند که خدا گیاهان را آفرید، و پیدایش 5:2 صحبت از این می کند که خدا پیش از خلقت انسان، گیاهان "قابل کشت" را نرویانیده بود.

دومین ادعا مبنی بر تناقض این دو متن در خصوص حیات جانوری است. پیدایش 24:1-25 اشاره می کند که خدا حیات جانوری را در روز ششم و پیش از خلقت انسان آفرید. پیدایش 19:2 در برخی از ترجمه ها، اینطور به نظر می رسد که خدا حیوانات را پس از خلقت آدم آفرید. اما، ترجمه خوب و قابل قبول از پیدایش 19:2-20 اینطور می باشد: "و یهوه خدا همۀ جانداران صحرا و پرندگان آسمان را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آنها خواهد نهاد، و هرآنچه آدم هر جاندار را خواند، همان نامش شد. پس آدم همۀ چارپایان و پرندگان آسمان و همۀ وحوش صحرا را نام نهاد." متن نمی گوید که خدا آدم را آفرید، سپس حیوانات را آفرید و آنگاه حیوانات را نزد آدم آورد، بلکه می گوید "و یهود خدا همه جانداران را [پیشتر] آفریده بود." هیچ تناقضی وجود ندارد. خدا در روز ششم جانداران را آفرید، سپس آدم را آفرید و آنگاه جانداران را نزد آدم آورد و گذاشت که آدم جانداران را نام گذاری کند.

با ملاحظه ی دو گزارش آفرینش به طور جداگانه و سپس سازش دادن آنها با هم، در می یابیم که خدا در فصل اول، صحنه آفرینش را توصیف می کند، سپس مهمترین جزئیات آن، بخصوص روز ششم را در فصل دوم شفافسازی می کند. هیچ تناقضی در اینجا نیست، بلکه صرفاً یک صنعت ادبی متداول است که رویداد را از کل به جزء شرح می دهد.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
چرا دو گزارش مختلف از آفرینش در فصلهای 1 و 2 پیدایش وجود دارد؟