කාලෝචිත බයිබල් ප්‍රශ්න


දිවිනසා ගැනීම පිළිබඳ කිතුනු දර්ශනය කුමක්ද? බයිබලය මේ සම්බන්ධයෙන් පවසන්නේ කුමක්ද?

දසයෙන් කොටස දීම සම්බන්ධව ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වන්නේ කුමක්ද?

ගබ්සා කිරීම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් සඳහන් කරයිද?

ඔබගේ ආර්ථිකය හසුරුවා ගැනීම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

සුවය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වන්දියේ (පූජාවෙන්) සුවය අඩංගුද?

යුද්ධය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් සඳහන් කරයිද?

බයිබලය අපට අසහනය පිළිබඳව කුමක් පවසයිද? කිනුනුවෙක් අසහනයෙන් ඉවතට පැමිණෙන්නේ කෙසේද?

මරණ දඬුවම හා ප්‍රධාන දඬුවම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

වගකිව යුතු භාවයේ වැදගත්කම පිළිබදව දේව වචනය කුමක් ප්‍රකාශ කරයිද?

බයිබලය කෝපය පිළිබඳව පවසන්නේ කුමක්ද?

බයිබලය තැති ගැනීම ගැන පවසන්නේ කුමක්ද?

බයිබලය.අප ගත යුතු ආහාර පිළිබඳව දරන්නේ කිනම් මතයක්ද? (නීත්‍යානුකුල) කිතුනුවෙකු ආහාරට ගැනීමෙන් වැළකිය යුත ආහාර තිබේද?

හොල්මන් හා හොල්මන් කිරීම් පිළිබඳව බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

බයිබලය ඕපාදූප ගැන පවසන්නේ කුමක්ද?

බයිබලයෙහි ඊර්ෂ්‍යාව ගැන සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද?

අලසකම පිළිබදව දේව වචනය කුමක් සදහන් කරයිද?

ඉවසීම පිළිබඳව බයිබලය දරන්නේ කිනම් මතයක්ද?

බයිබලය ආඩම්බර කම හෙවත් පුහු මාන්නය ගැන පවසන්නේ කෙසේද?

කිතුණුවකු ආත්ම සම්මානය නිරීක්ෂණය කළ යුත්තේ කෙසේද?

බයිබලයෙහි සිත් තැවීම පිළිබඳව පවසන්නේ කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට කාලෝචිත බයිබල් ප්‍රශ්න