මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නමනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

අපට කොටස් දෙක තුනක් තිබේද? අප ශරීරය ප්‍රාණය හා ආත්මයද? නැති නම් ශරීරය ප්‍රාණය ආත්මයද?

මිනිසාගේ ප්‍රාණය හා ආත්මය අතර ඇති වෙනස කුමක්ද?

මිනිසා දෙවයන් වහන්සේගේ ස්වරූපයට හා සමානත්වයට මවන ලදී යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද (උත්පත්ති 1:26-27)?

නොයෙක් / වෙනස් වංශ වල මුල (මූලාරම්භය) කුමක්ද?

උත්පත්තියේ සඳහන් මිනිසුන් එතරම් දීර්ඝ ජීවිතයක් ජීවත් වූයේ ඇයි?

බයිබලය වර්ගවාදය, පූර්ව මතය (ප්‍රාග් විනිශ්චය, අගතිය) පිළිබඳව කුමක් පවසයිද?

අපට ජීවත් විය හැකි කාල සීමාවක් තිබේද?

බයිබලයේ ආදාහනය, කිතුනු ආදාහනය කිරීම?

බයිබල් අනායාස මරණය (දුක් නොවිඳ මැරීම)?

භයංකාර ලෙසත්, පුදුමාකාර ලෙසත් මවනලදි?

නිදහස් කැමැත්ත?

දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ?

දෙවියන් වහන්සේ-හැඩයේ හිඩස?

මිනිසා දෙවියන් වහන්සේ නොමැතිව ජීවත්වීම?

මිනිස් ආත්ම / ප්‍රාණ මවනු ලැබීම?

මිනිස් ආත්ම මරණීය / අමරණීය?

දෙවියන් වහන්සේ මිනිසා මැව්වේ ඇයි?

මිනිස් ක්ලෝන පිළිබඳව කිතුනු අදහස කුමක්ද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටමනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න