سوالاتی دربارة گناه


دعای گناهکار چیست؟

به عنوان یک مسیحی، من چگونه میتوانم در زندگیم بر گناه چیره شوم؟

تعریف گناه چیست؟

چطور می توانم گناه را تشخیص دهم؟

هفت گناه کشنده کدامند؟

آیا همه گناهان نزد خدا یکسان هستند؟

کتاب مقدس درباره پورنوگرافی چه می گوید؟

دیدگاه مسیحیت درباره سیگار کشیدن چیست؟ آیا سیگار کشیدن گناه است؟

کتاب مقدس راجع به مصرف نوشیدنی های الکلی چه می گوید؟ آیا مصرف نوشیدنی الکلی برای یک ایماندار گناه است؟

کتاب مقدس درباره قمار چه می گوید؟ آیا قمار بازی گناه است؟

کتاب مقدس راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن چه می گویدد؟

کتاب مقدس درباره همجنس بازی چه می گوید؟ آیا همجنس بازی گناه است؟

آیا بر اساس کلام خدا، خود ارضایی گناه است؟

آیا پرخوری گناه است؟ کتاب مقدس درباره پرخوری چه می گوید؟

آیا همه ما، گناه را از آدم و حوا به ارث برده ایم؟

گناه نخستین چیست؟

آیا فرزندان به خاطر گناهان والدینشان مجازات می شوند؟

گناه منتهی به مرگ چیست؟

گناه نابخشودنی چیست؟

یک مسیحی چه دیدگاهی باید نسبت به اعتیاد داشته باشد؟

آیا خالکوبی با ماهیت مسیحی ایرادی ندارد؟

تفاوت میان زنای غیرمحصنه و محصنه چیست؟

آیا یک مسیحی می تواند همجنس گرا باشد؟

برخی از اشکال بت پرستی امروزی چه هستند؟

چگونه بر اعتیاد به پورنوگرافی اینترنتی غلبه کنم؟ آیا اعتیاد به پورنوگرافی را می توان شکست داد؟

گناه شخصی و خصوصی من چه تاثیری بر روی دیگران می تواند داشته باشد؟

کتاب مقدس درباره روسپی گری چه می گوید؟ آیا خدا روسپیان را می بخشد؟

وجدان بی حس یعنی چه؟

یک مسیحی تا چه اندازه ای می تواند گناه کند؟

اگر عیسی مسیح بهای گناهان ما را پرداخته است، پس چرا باید هنوز هم برای پیامدهای گناه رنج بکشیم؟

شهوت چیست؟ کتاب مقدس درباره شهوت چه می گوید؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی دربارة گناه

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا