settings icon
share icon
سوال

آیا فحش دادن / نفرین کردن / ناسزا گفتن گناه است؟

جواب


ناسزا گفتن بدون شک گناه است. کتاب مقدس به وضوح این مطلب را بیان کرده است. افسسیان فصل 4 آیه 29 به ما می گوید، «هيچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نياوريد، بلكه گفتارتان نيكو و مفيد باشد تا به شنوندگان خير و بركت برساند.» اول پطرس فصل 3 آیه 10 می گوید، «اگر طالب يک زندگی خوب و خوش می‌باشيد، از سخنان بد و دروغ بپرهيزيد.» یعقوب این مسئله را اینگونه جمع بندی می کند: « لحظه‌ای پدر آسمانی‌مان خدا را شكر می‌كنيم و لحظه‌ای ديگر مردم را كه شبيه خدا آفريده شده‌اند، نفرين می‌كنيم. از دهانمان هم بركت جاری می‌شود، هم لعنت. برادران عزيز، نبايد چنين باشد. آيا امكان دارد از يک چشمه، ابتدا آب شيرين بجوشد و بعد آب شور؟ آيا می‌توان از درخت انجير، زيتون چيد؟ يا از تاک، می‌توان انجير چيد؟ نه! به همين ترتيب، از چاه شور، نمی‌توان آب شيرين و گوارا كشيد » (یعقوب فصل 3 آیه های 9 تا 12).

یعقوب این موضوع را روشن می کند که مسیحیان نباید سخنان زشت به زبان بیاورند. او جاری شدن آب شور و شیرین از یک چشمه (که امکان ندارد) را به خارج شدن ستایش و لعنت از یک دهان تشبیه می کند. ما نمی توانیم برادر خود را نفرین می کنیم، و خداوند را با همان دهان ستایش کنیم.

عیسی مسیح می گوید هرآنچه از دهان خارج می شود در قلب انباشته شده است. بدی و پلیدی انباشته شده در قلب ها، در نهایت، به شکل توهین و نفرین به زبان جاری می شوند. اما اگر قلب ما از خوبی خداوند سرشار باشد، ستایش او و عشق به دیگران از درون آن به زبان جاری می شود. سخنان ما همیشه نشان دهنده درون قلب های ماست. «شخص نيک، چون خوش قلب است، اعمالش نيز نيک است. شخص بد، چون بدباطن است، اعمالش نيز بد است. آنچه در دل شخص باشد، از سخنانش آشكار می‌گردد!» (لوقا فصل 6 آیه 45).

چرا فحش دادن / نفرین کردن / ناسزا گفتن گناه است؟ گناه نشان دهنده وضعیت قلبی، فکری و درونی انسان است (رومیان فصل 7 آیه های 22 تا 25)، که از طریق افکار، پندار و کردار ما به نمایش گذاشته می شود. وقتی نفرین می کنیم و ناسزا می گوییم وضعیت گناه آلود قلب خود را به نمایش می گذاریم، بنابراین باید اعتراف کرده و توبه کنیم. وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، به ما طبیعت نو داده می شود (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17)، قلبهای ما تغییر می کنند، و سخنان ما، طبیعت تازه ای که خداوند درون ما خلق کرده است را منعکس می کنند (رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2). خوشبختانه وقتی گناه می کنیم، «اگر گناهان خود را به او اعتراف نماييم، می‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد» (اول یوحنا فصل 1 آیه 9).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا فحش دادن / نفرین کردن / ناسزا گفتن گناه است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries