گناه متنهی به مرگ چیست؟سوال: گناه متنهی به مرگ چیست؟

جواب:
اول یوحنا 16:5 یکی از دشوارترین آیات درعهد جدید است. "اگر کسي ببيند برادرش گناهي مي‌کند که به مرگ نمي‌انجامد، دعا کند و خدا به او حيات خواهد بخشيد. اين را درباره کسي مي‌گويم که گناهش به مرگ نمي‌انجامد. گناهاني وجود دارد که به مرگ مي‌انجامد. درباره چنين گناهاني نمي‌گويم که بايد دعا کرد." از میان تمام تفاسیری که شده، به نظر نمی رسد که هیچ کدامشان پاسخی به تمام پرسشهای مربوط به این آیه داده باشند.

بهترین تفسیر شاید با مقایسه این آیه با آنچه که برای حنانیا و سفیره در اعمال 1:5-10 اتفاق افتاد اتخاذ شود (همچنین نگاه کنید به اول قرنتیان 30:11). "گناه منتهی به مرگ،" گناه عامدانه، پیوسته، و بدون توبه است. خدا فرزندانش را به قدوسیت فراخوانده است (اول پطرس 16:1)، و خدا آنها را زمانی که گناه می کنند، اصلاح می کند. ما به خاطر گناهانمان "مجازات" نمی شویم به این مفهوم که نجاتمان را از دست دهیم یا تا ابد از خدا جدا شویم، اما با این حال تادیب می شویم. "خداوند آنان را که دوست مي‌دارد، تأديب مي‌کند، و هر فرزند خود را که مورد لطف اوست، تنبيه مي‌نمايد" (عبرانیان 6:12).

اول یوحنا 16:5 می گوید که نقطه ای می رسد که خدا دیگر نمی تواند اجازه دهد که فرد ایماندار بدون اینکه توبه کند، در گناه ادامه دهد. وقتی که به این نقطه می رسد، خدا تصمیم می گیرد که زندگی ایمانداری را که سرسختانه گناه می کند بگیرد. "مرگ،" مرگ جسمی است. خدا بارها کلیسایش را با زدودن کسانی که عامدانه از او نااطاعتی می کنند تطهیر می کند. یوحنای رسول تمایزی بین "گناهی که به مرگ می انجامد" و "گناهی که به مرگ نمی انجامد" قائل می شود. با همه گناهان در کلیسا اینگونه برخورد نمی شود، زیرا همه گناهان به درجه ی "گناهی که به مرگ می انجامد" نمی رسند.

در اعمال 1:5-10 و اول قرنتیان 28:11-32 خدا با گرفتن زندگی فیزیکی گناهکار، با گناه عمدی و حساب شده در کلیسا برخورد می کند. این شاید همان منظور پولس از "نابودی جسم" در اول قرنتیان 5:5 باشد.

یوحنا می گوید که ما باید برای مسیحیانی که گناه می کنند دعا کنیم، و اینکه خدا دعاهای ما را خواهد شنید. اما زمانی فرا خواهد رسید که خدا تصمیم می گیرد به خاطر گناه توبه نشده ی ایماندار به زندگی او پایان دهد. دعا برای چنین شخص بی ملاحظه ای، بی تاثیر خواهد بود.

خدا نیکو و عادل است، و سرانجام ما را "کليسايي درخشان" خواهد ساخت "که هيچ لک و چين و نقصي ديگر نداشته، بلکه مقدّس و بي‌عيب باشد." (افسسیان 27:5). برای نیل به این مقصد، خدا فرزندانش را تادیب و تزکیه می کند. باشد که خداوند ما را از سخت دلی ای که ما را به"گناه منتهی به مرگ" می کشاند، محفوظ دارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیگناه متنهی به مرگ چیست؟