سوالاتی درباره کلیسا


کلیسا چیست؟

هدف کلیسا چیست؟

اهمیت غسل تعمید مسیحیان چیست؟

اهمیت شام خداوند/ آیین سپاسگزاری مسیحیان در چیست؟

چرا شرکت در کلیسا مهم است؟

چه روزی روز سبت است، شنبه یا یکشنبه؟ آیا مسیحیان باید سبت را نگه دارند؟

چرا من باید به یک مذهب نهادینه شده اعتقاد داشته باشم؟

آیا زنان میتوانند واعظ و شبان کلیسا باشند؟ کتاب مقدس در رابطه با نقش زنان در خدمت موعظه و شبانی چه می گوید؟

معنی جدا شدن از دنیا بر اساس کتاب مقدس چیست؟

کتاب مقدس درباره مقررات تنبیهی و انضباطی کلیسا چه می گوید؟

کتاب مقدس درباره روش اداره کلیسا چه می گوید؟

کتاب مقدس درباره رشد کلیسا چه می گوید؟

چرا شاخه های مسیحی بسیاری وجود دارند؟

چرا این همه تفسیرهای متفاوت از مسیحیت وجود دارند؟

چرا بسیاری از رهبران مسیحی انجیلی رسوا شده اند؟

تاریخ مسیحیت چیست؟

عبارت "شوهر یک زن" در اول تیموتائوس 2:3 به چه معناست؟ آیا یک مرد مطلقه می تواند به عنوان یک شبان، بزرگ کلیسا، یا شماس خدمت کند؟

روش صحیح غسل تعمید چگونه است؟؟

آیا خدا نگه داشتن سبت را برای مسیحیان لازم می داند؟

تفاوت کلیسای جهانی و کلیسای محلی چیست؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی درباره کلیساا