کتاب مقدس در مورد تایید یک فرد مسیحی چه می گوید؟


سوال: کتاب مقدس در مورد تایید یک فرد مسیحی چه می گوید؟

جواب:
تایید یک آیین یا رسم است که در برخی شاخه ها به عنوان راهی برای مشخص کردن بلوغ روحانی شخص به کار می رود. در برخی سنتها- عموماً کاتولیک و انگلیکن- آیین تایید مراسمی است که به واسطۀ آن شخص عضو رسمی کلیسا می شود. گاهی این رسم شامل اعطای یک «اسم تاییدی» به فرد می شود که عموماً نام یک قدیس است و این نام اغلب به عنوان نام میانی به کار می رود. آنانی که آیین تایید یا تثبیت را اجرا می کنند، بر این باورند که این کار نشانۀ نائل گردیدن فردِ تعمید گرفته به عضویت کامل کلیسا و پذیرفتن ایمان به شکل شخصی و کامل و بالغ می باشد. کاتولیکها و انگلیکنها تایید یا تثبیت را یکی از آیینهای هفتگانه می دانند.

اما کتاب مقدس در خصوص این رسم چیزی نمی گوید. در واقع، این تفکر که فرد می تواند به دیگری «تایید» یا ثابت کند که در ایمان است، در کتاب مقدس رد شده است. هر فردی باید بر طبق معیارهای متعددی به وضعیت روح خود آگاه شود. نخست آنکه، نجات ما از سوی روح القدس که در دلهای ما ساکن است، تایید می شود. «و روحْ خود با روح ما شهادت می‌دهد که ما فرزندان خداییم» (رومیان ۸:¬۱۶). وقتی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهندۀ خود می پذیریم، روح القدس در قلبهای ما ساکن می شود و به ما اطمینان می دهد که او حاضر است و ما به او تعلق داریم و همچنین امور روحانی را به ما تعلیم و توضیح می دهد (اول قرنتیان ۲:¬۱۳-۱۴)، در نتیجه تایید می کند که ما در مسیح خلقت جدیدی هستیم (دوم قرنتیان ۵:¬۱۷).

همچنین، ما با گواه نجاتمان در ایمان مورد تایید قرار گرفته ایم. اول یوحنا ۱:¬۵-۱۰ به ما می گوید که نجاتمان در زندگیمان آشکار شده است: ما در نور گام برمی داریم، دروغ نمی گوییم و به گناهانمان اعتراف می کنیم. یعقوب ۲ به وضوح بیان می کند که اعمالی که انجام می دهیم ایمانمان را ثابت می کنند. ما به واسطۀ اعمالمان نجات نیافته ام، اما اعمالمان گواه ایمان نجات بخش در درون ماست. عیسی فرمود: «آنان را از میوه‌هایشان خواهید شناخت» (متی ۷:¬۲۰). میوۀ روحانی که به واسطۀ روح القدس در ما به بار می آید (غلاطیان ۵:¬۲۲) تایید کنندۀ این موضوع است که او در ما زیست می کند.

به ما گفته شده که «خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. خود را مَحَک بزنید. آیا درنمی‌یابید که عیسی مسیح در شماست؟ مگر آنکه در این آزمایش مردود بشوید!» (دوم قرنتیان ۱۳:¬۵). علاوه بر این، پطرس به ما می گوید «بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تثبیت نمایید» بدین ترتیب «دخول به پادشاهیِ جاودانِ خداوند و نجات‌دهندۀ ما عیسی مسیح به‌فراوانی به شما عطا خواهد شد» (دوم پطرس ۱:¬۱۰-۱۱).

البته «تایید» یا تثبیت نهایی نجاتمان در آینده خواهد بود. آنانی که مسیحی حقیقی هستند تا به آخر پایداری و استقامت به خرج خواهند داد: «مکاشفۀ خداوند ما عیسی مسیح را انتظار می کشید...او شما را تا به آخر استوار نگاه خواهد داشت» (اول قرنتیان ۱:۷-۸). ما با روح القدس موعود مهر شده ایم «و در او نیز چون ایمان آوردید، با روح‌القدسِ موعود مهر شدید، که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین رهاییِ آنان که از آنِ خدایند، تا جلال او ستوده شود» (افسسیان ۱:¬¬۱۳-۱۴). پس این معنای حقیقی تایید و تثبیت است: نجات با خون مسیح — همان که به او ایمان داریم — خریداری شد، در زندگی ما با او آشکار می شود، و از سوی روح القدس که درون ماست مورد تایید قرار می گیرد.

English


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس در مورد تایید یک فرد مسیحی چه می گوید؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا