تعبارت "شوهر یک زن" در اول تیموتائوس 2:3 به چه معناست؟ آیا یک مرد مطلقه می تواند به عنوان یک شبان، شیخ، یا شماس خدمت کند؟سوال: تعبارت "شوهر یک زن" در اول تیموتائوس 2:3 به چه معناست؟ آیا یک مرد مطلقه می تواند به عنوان یک شبان، شیخ، یا شماس خدمت کند؟

جواب:
حداقل سه برداشت ممکن از عبارت «شوهر یک زن» در اول تیموتائوس 2:3 وجود دارد:

1) می توان به سادگی گفت که مردی که چند همسر دارد نمی تواند یک شیخ، شماس، یا شبان بشود. این تحت الفظی ترین برداشت از این عبارت است، اما با توجه به این که چندهمسری در زمان پولس واقعاً نادر بوده، به نظر، این برداشت محتمل نیست.

2) متن می تواند به این صورت نیز ترجمه شود: «مردی با یک زن ». و این اشاره می کند که یک اسقف باید کاملاً به زنش وفادار باشد. این تفسیر بیشتر بر خلوص و پاکی اخلاقی تمرکز دارد تا به وضعیت تاهل.

3) عبارت می تواند این منظور را نیز داشته باشد که برای اینکه مردی بتواند یک شیخ، شماس، یا شبان باشد، تنها باید یک بار ازدواج کرده باشد، مگر در حالتیکه همسر مرد فوت شده باشد و مرد دوباره ازدواج کرده باشد.

برداشتهای 2 و 3 امروزه متداول تر هستند. برداشت 2 به نظر قویترین برداشت است، چرا که به نظر می آید که کتاب مقدس طلاق را در شرایط استثنا مجاز می شمارد (متی 9:19؛ اول قرنتیان 12:7-16). این نیز حائز اهمیت است که بین مردی که پیش از مسیحی شدن طلاق گرفته و ازدواج مجدد کرده و مردی که پس از مسیحی شدن طلاق گرفته و ازدواج مجدد کرده تفاوت قائل شویم. مرد واجد شرایط نباید به خاطر کارهایی که پیش از پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان منجی اش انجام داده از رهبری کلیسا محروم شود. گرچه اول تیموتائوس 2:3 لزوماً مرد طلاق گرفته یا ازدواج مجدد کرده را از خدمت به عنوان یک شیخ، شماس یا شبان محروم نمی کند، اما موضوعات دیگری هم هست که باید ملاحظه شود.

اولین صلاحیت یک شیخ یا شماس یا شبان این است که «به دور از ملامت» باشد (اول تیموتائوس 2:3). اگر طلاق و یا ازدواج مجدد او منجر به شهادت بد برای آن مرد در کلیسا یا جامعه شود، در اینصورت این شرطِ «به دور از ملامت بودن» است که او را محروم می سازد و نه شرط «شوهر یک زن» بودن. شیخ، شماس یا شبان باید مردی باشد که کلیسا و جامعه به او به عنوان نمونه ای از شباهت مسیح و رهبری الهی نگاه می کند. اگر وضعیت طلاق و یا ازدواج مجدد او ارزش این مقصود را پایین می آورد، او نباید در جایگاه شیخ، شماس، یا شبانی خدمت کند. مهم است یادآور شویم که اگرچه او از خدمت در جایگاه شیخ، شماس یا شبانی سلب شده است اما هنوز یک عضو باارزش از بدن مسیح است. هر مسیحی عطایای روحانی را داراست (اول قرنتیان 4:12-7) و خوانده شده است که با آن عطایا در تهذیب و تقویت دیگر ایمانداران سهیم شود (اول قرنتیان 7:12). مردی که از جایگاه شیخ، شماس یا شبانی محروم شده است هنوز می تواند تعلیم دهد، موعظه کند، خدمت کند، پرستش کند، و نقش مهمی را در کلیسا ایفا کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیتعبارت "شوهر یک زن" در اول تیموتائوس 2:3 به چه معناست؟ آیا یک مرد مطلقه می تواند به عنوان یک شبان، شیخ، یا شماس خدمت کند؟