آیا قبل از آنکه شخص بتواند شام خداوند را دریافت کند بایستی تعمید گرفته باشد؟


سوال: آیا قبل از آنکه شخص بتواند شام خداوند را دریافت کند بایستی تعمید گرفته باشد؟

جواب:
در کتاب مقدس نیامده که فرد قبل از آنکه بتواند شام خداوند را دریافت کند، باید تعمید گیرد. اما هم برای تعمید و هم برای شرکت در شام خداوند یک پیش نیاز لازم است و آن نجات از طریق ایمان به مرگ، تدفین و رستاخیز عیسی مسیح است.

شام خداوند را خودِ عیسی پایه گذاری کرد هنگامی که شب قبل از مصلوب شدنش با شاگردانش شام خورد (متی ۲۶¬:۲۰-۲۸). در متی ۲۸:¬۱۹، خداوند پس از مرگ و رستاخیزش به شاگردانش ماموریت بزرگ را داد و گفت به تمام دنیا بروند و انجیل او را وعظ نمایند. عیسی در پی این ماموریت، فرمان تعمید نوایمانان را داد. کلیسا از همان ابتدا به نام تثلیث مردم را تعمید می داد. همان طور که در بالا ذکر کردیم تنها شرط این بود که فرد به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده توکل کرده باشد. تعمید تصویری است از تجربۀ نجات و عملی است از اطاعت از خداوندمان. بسیاری از محققین کتاب مقدس آن را نخستین قدم شاگردی مسیح می دانند.

شام خداوند راهی است برای ایمانداران در مسیح که با خداوندشان مشارکت کنند و مرگ او را به یاد آورند. تعمید نشانۀ مهم و قابل تشخیص ایمانداران به مسیح است. کسی که هرگز تعمید نگرفته است، ممکن است ایماندار باشد اما هنوز علناً و در جمع خود را با مسیح در اتحاد اعلان نکرده و نخستین قدم ایمان به مسیح را برنداشته است. شاید به همین دلیل است که برخی کلیساها قبل از شرکت در شام خداوند، تعمید را اصلی ضروری می دانند. اما دوباره باید گفت که هیچ جای کلام این دستور را نداده است.

English


بازگشت به خانۀ فارسی
آیا قبل از آنکه شخص بتواند شام خداوند را دریافت کند بایستی تعمید گرفته باشد؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا