تفاوت میان کلیسای جهانی و کلیسای محلی چیست؟سوال: تفاوت میان کلیسای جهانی و کلیسای محلی چیست؟

جواب:
برای فهم تفاوت میان کلیسای محلی و کلیسای جهانی، ابتدا باید تعریف پایه ای از هر کدام داشته باشیم. کلیسای محلی، گروهی از ایمانداران به عیسی مسیح است که به طور منظم در مکانی مخصوص دور هم جمع می شوند. کلیسای جهانی از تمام ایمانداران به عیسی مسیح در سرتاسر جهان تشکیل شده است. اصطلاح کلیسا حداقل از دو واژه مشتق شده است. یکی از واژگان در ارتباط با ملاقات یکدیگر یا «جماعت» است (اول تیموتائوس 14:2؛ دوم تسالونیکیان 1:1). این واژه در ارتباط با کار خدا در نجات و تقدیس ایمانداران به عنوان «فراخوانده شدگان» است. وقتی واژه church (کلیسا) در کتاب مقدس انگلیسی آمده، واژه ای که استفاده شده همین است. واژه دوم، واژه ای است که صحبت از مالکیت می کند و به طور تحت اللفظی به معنی «متعلق به خداوند» است. این واژه ای است که عیناً به صورت واژه «church» حرف نویسی شده است. این واژه یونانی تنها دوبار در عهد جدید بکار رفته است و هرگز به طور مستقیم برای نام کلیسا استفاده نشده است (اول قرنتیان 20:11؛ مکاشفه 10:1).

کلیسای محلی معمولاً به عنوان یک جماعت محلی از آنانیکه به ایمان و تبعیت خود از مسیح معترف هستند تعریف می شود. بیشتر اوقات واژه یونانی «اِکلیسا» در اشاره به جماعت محلی استفاده شده است (اول تسالونیکیان 1:1؛ اول قرنتیان 17:4؛ دوم قرنتیان 8:11). لزوماً فقط یک کلیسای محلی مشخص در هر منطقه وجود ندارد. شهرهای بزرگتر چند کلیسای محلی دارند.

کلیسای جهانی نامی است که به کلیسا در سرتاسر جهان داده شده است. از این جنبه، مقصود از کلیسا آنقدر به خودِ اجتماع مربوط نمی شود بلکه به افرادی که آن را تشکیل می دهند. کلیسا حتی زمانی که یک گردهمایی رسمی را برگزار نمی کند، باز هم کلیسا است. در اعمال 3:8 می توانیم بینیم که کلیسا حتی زمانی که افراد در خانه هستند باز هم کلیسا است. وقتی متن اصلی اعمال 31:9 را مورد بررسی قرار می دهیم، ملاحظه می کنیم که واژه ای که ترجمه king James (KJV) به صورت «کلیساها» ترجمه کرده، در واقع باید واژه «کلیسا» به صورت مفرد باشد که کلیسای جهانی را توصیف می کند و صرفاً به معنی کلیساهای محلی نیست. برخی شاید سعی کنند که کلیسای جهانی را کلیسای نامرئی تلقی کنند. مراقب باشید که این کار را نکنید. کلیسای جهانی هرگز در کتاب مقدس به عنوان نامرئی توصیف نشده است و مطمئناً به معنی نامرئی نیست. آیات بیشتری در اینجا هست که درباره کلیسای جهانی صحبت می کند: اول قرنتیان 28:12؛ اول قرنتیان 9:15؛ متی 18:16؛ افسسیان 22:1-23؛ کولسیان 18:1).

Englishبازگشت به خانۀ فارسیتفاوت میان کلیسای جهانی و کلیسای محلی چیست؟