مسئولیتهای شماس یا خادم در کلیسا چیست؟


سوال: مسئولیتهای شماس یا خادم در کلیسا چیست؟

جواب:
در عهدجدید، کلمه ای که معمولاً «خدمت» ترجمه شده است، کلمۀ یونانی diakoneo است که معنای تحت اللفظی آن می باشد. این اصطلاح به خدمتکار، پیشخدمت یا کسی اشاره دارد که به دیگری خدمت می کند. ما کلمۀ انگلیسی deacon را از همین کلمه می گیریم. می بینیم که کلمۀ خادم یا شماس (deacon) برای اولین بار در کتاب اعمال رسولان و در اشاره به حامیان و مددکاران کلیسا به کار رفته است. «پس آن دوازده رسول، جماعتِ شاگردان را فرا خواندند و گفتند: "شایسته نیست که ما برای غذا دادن به مردم، از خدمتِ کلام خدا غافل مانیم."» (اعمال ۶:¬۲). مردانی که با موعظه و تعلیم قوم خدا را تغذیه می کردند، پی بردند که درست نیست آن فعالیتها را رها کرده تا به خوراک دادن مردم مشغول شوند، از این رو مردان دیگری را که مایل به خدمت بودند پیدا کردند و خدمت رسیدگی به نیازهای مادی و جسمانی را به ایشان محول کردند و در این حین به رفع نیازهای روحانی مشغول شدند. با این روش از منابع و عطایای هر کس به نحو بهتری استفاده می شد. همچنین، افراد بیشتری در خدمت و کمک به یکدیگر دخیل می شدند.

امروزه این نقشها برای کلیسای کتاب مقدسی به یک اندازه ضروری است. مشایخ و شبانان باید «کلام را موعظه [کنند]...با صبر بسیار و تعلیم دقیق، به اصلاح و توبیخ و تشویق [بپردازند]» (دوم تیموتائوس ۴:¬۲) و خادمین باید رسیدگی به امور دیگر را بر عهده گیرند. مسئولیتهای یک خادم ممکن است شامل این موارد باشد: برعهده گرفتن وظایف اجرایی یا سازمانی، راهنمایی و کمک، نگهداری از ساختمان، یا داوطلب شدن به عنوان خزانه دار کلیسا. این امر بستگی به نیازهای کلیسا و عطایای مردان آماده به خدمت دارد.

مسئولیتهای یک خادم به طور کامل در کتاب مقدس خلاصه یا فهرست نشده اند؛ اما خصوصیتهای خادم به وضوح در کتاب مقدس بیان شده اند. ایشان باید بری از عیب و شوهر وفادار یک زن باشند، از عهدۀ ادارۀ خانوادۀ خویش نیک برآید، محترم و صادق باشد و میگسار و حریص نباشد (اول تیموتائوس ۳:¬۸-۱۲). بر طبق کلام، خدمت خادم مایۀ افتخار و برکت است. «خادمانی که نیکو خدمت کرده باشند، به مرتبه‌ای والا خواهند رسید و در ایمان خود به مسیحْ عیسی از شهامتی عظیم برخوردار خواهند شد» (اول تیموتائوس ۳:¬۱۳).

English


بازگشت به خانۀ فارسی
مسئولیتهای شماس یا خادم در کلیسا چیست؟