settings icon
share icon
سوال

آیا تمایز بین فرد روحانی و غیر روحانی کتاب مقدسی است؟

جواب


هیچیک از این اصطلاحات در کتاب مقدس نیامده است. امروزه این اصطلاحات برای اشاره به افرادی استفاده می شوند که در پشت سکوب خطابه (فرد روحانی) یا بر روی نیمکت کلیسا (ایمانداران عادی) قرار گرفته اند. گرچه هر یک از ایمانداران موهبت ها و فراخوان های گوناگونی دارند (رومیان فصل 12 آیه 6) اما همه آنها خدمتگزاران خدا هستند (رومیان فصل 14 آیه 4).

پولس خود را برادر و همخدمت تیخیکوس می داند (کولسیان فصل 4 آیه 7). این برابری همچنین بین پولس و اپافراس هم وجود داشت (کولسیان فصل 1 آیه 7). اپافرودیتوس برادر، همخدمت و همرزم پولس بود (فیلیپیان فصل 2 آیه 25). پولس و تیموتائوس خود را خدمتگزاران کلیسای قرنتس نامیدند (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 5). پطرس، سیلاس را برادر وفادار خود نامید (اول پطرس فصل 5 آیه 12). شاگردان مسیح هرگز در خدمت به عیسی مسیح از «ما» و «آنها» استفاده نکردند. آنها خود را هم رتبه دیگر ایمانداران در کلیسا می دانستند.

تفاوت بین مقام روحانی و غیر روحانی زمانی به وجود آمد که کلیساها رهبران خود را از مکان های دیگر (غیر از کلیسای خود) انتخاب کردند. در کلیسای قرن اولی، اکثر کلیساها معتقد بودند که خداوند افراد را برای خدمت در جایگاه های مختلف فرا می خواند و انتخاب می کند. تقریبا همه اشاراتی که در عهد جدید به رهبری یا سرپرستی در کلیسا شده به این شکل بوده است ( به عنوان این متون را با هم مقایسه کنید اول تیموتائوس فصل 3 آیه های 1 تا 7 و فصل 5 آیه های 17 تا 20 با اعمال رسولان فصل 20 آیه های 17 تا 38. تیطوس فصل 1 آیه های 5 تا 9 نیز مثال دیگری از این مورد می باشد).

با گذشت زمان، در بخش هایی از جهان مسیحیت، قسمت روحانی (حرفه ای) یا همان خادمان ثابت کلیسا به عنوان کلیسا شناخته شد. در حالیکه، مردم عادی که پشت نیمکت های کلیسا می نشستند را به عنوان همخدمتان مسیحی، پیروان و شرکت کنندگان در نظر گرفتند. این طرز فکر باعث بیشتر شدن شکاف بین طبقه روحانی و طبقه ایمانداران عادی شد.

متن هایی از کتاب مقدس مانند اول قرنتیان فصل های 12 تا 14، اکثر بخش های افسسیان و رومیان فصل 12 را باید به خاطر سپرد. این متون بر روی این حقیقت تکیه و تاکید می کنند که همه در به کارگیری موهبت های خود برای خدمت در کلیسا باید روحیه برادری، برابری و تواضع را حفظ کنند و به یکدیگر برکت دهند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا تمایز بین فرد روحانی و غیر روحانی کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries