کتاب مقدی درباره رشد کلیسا چه می گوید؟سوال: کتاب مقدی درباره رشد کلیسا چه می گوید؟

جواب:
اگرچه کتاب مقدس صریحاً به رشد کلیسا اشاره نمی کند، اما اصلِ رشد کلیسا می تواند از این گفته عیسی فهمیده شود: « کليساي خود را بنا مي‌کنم و قدرت مرگ بر آن استيلا نخواهد يافت» (متی 18:16). پولس تایید می کند که بنیاد کلیسا در عیسی است (اول قرنتیان 11:3). عیسی مسیح همچنین سَرِ کلیسا (افسسیان 18:1-23) و حیات کلیسا است (یوحنا 10:10). همچنین لازم به ذکر است که «رشد» می تواند لفظی نسبی باشد. انواع مختلفی از رشد وجود دارد که برخی از آنان ارتباطی با اعداد و ارقام ندارند.

کلیسا می تواند زنده و رو به رشد باشد حتی اگر شمار اعضای آن تغییری نکند. اگر افرادی که در کلیسا هستند در فیض و شناخت خداوند عیسی رشد کنند و تسلیم اراده او برای زندگی فردی و جمعی شان شوند، چنین کلیسایی دارد رشد حقیقی را تجربه می کند. در عین حال، ممکن است کلیسایی هر هفته به فهرستش اضافه کند و تعداد بسیار زیادی عضو داشته باشد اما از لحاظ روحانی راکد باشد.

هرگونه رشدی از الگویی بارز پیروی می کند. کلیسای محلی همانند یک موجود زنده ی در حال رشد، افرادی را دارد که بذر را می کارند (مبشرین)، افرادی که بذر را آبیاری می کنند (شبان یا معلمان)، و افراد دیگری که از عطایای روحانی شان برای رشد اعضای کلیسای محلی استفاده می کنند. اما به خاطر داشته باشید که این خداست که می رویاند (اول قرنتیان 7:3). آنانیکه می کارند و آنانیکه آبیاری می کنند، هر یک به فراخور محنتی که می کشند پاداش خواهند یافت (اول قرنتیان 8:3).

برای اینکه یک کلیسای محلی رشد کند، باید تعادلی بین کاشت و آبیاری وجود داشته باشد، بدان معنی که در یک کلیسای سالم، هر فرد باید بداند که عطیه روحانی اش چیست تا بتواند در داخل بدن مسیح عمل کند. اگر تعادل بین کاشت و آبیاری به هم بخورد، کلیسا آنگونه که خدا می خواهد کامیاب نخواهد شد. البته برای اینکه قوت روح القدس در آنانیکه می کارند و آبیاری می کنند جاری شود نیاز به سرسپردگی و اطاعت روزانه ی روح القدس است تا در نهایت خدا رشد دهد.

در پایان، وصف یک کلیسای زنده و رو به رشد در اعمال 42:2-47 یافت می شود که «ایمانداران، خود را به تعلیم رسولان، و به مشارکت و به پاره کردن نان و به دعا وقف می کردند». آنان یکدیگر را خدمت می کردند و به سوی آنانیکه نیاز به شناخت خداوند داشتند می آمدند، زیرا خداوند «هر روزه شمار نجات‌يافتگان را به جمعشان مي‌افزود». اگر این چیزها مهیا باشد، کلیسا رشد روحانی را تجربه خواهد کرد، خواه شمار افراد زیاد شود یا نشود.بازگشت به خانۀ فارسیکتاب مقدی درباره رشد کلیسا چه می گوید؟