คำถามเกี่ยวกับการอธิษฐาน


ทำไมจึงต้องอธิษฐาน?

คำอธิษฐานของคนบาปคืออะไร?

คำอธิษฐานของพระเจ้าคืออะไร และเราควรอธิษฐานตามไหม?

ฉันจะทำให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของฉันได้อย่างไร?

เราจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไหม? หรือเราควรจะอธิษฐานครั้งเดียวก็พอแล้ว?

การอธิษฐานในพระนามพระเยซูหมายความว่าอะไร?

การอธิษฐานกลุ่มสำคัญไหม? การอธิษฐานกลุ่มมีพลังมากกว่าการอธิษฐานเดี่ยวไหม?

พลังอธิษฐานคืออะไร?

การอธิษฐานวิงวอนขอแทนคืออะไร?

การอธิษฐานเงียบๆ -เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ไหม?

อะไรคือความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการอธิษฐานและการอดอาหาร?

อธิษฐานโดยไม่หยุดหมายความว่าอะไร?

อะไรคือการอธิษฐานในพระวิญญาณ?

อะไรคือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง?

ฉันสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันกำลังอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้า?

อะไรเป็นอุปสรรคต่อชีวิตการอธิษฐานที่มีพลัง?

อะไรคือการเดินอธิษฐาน การเดินอธิษฐานเป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ไหม?

การอธิษฐานติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าเป็นอย่างไร?

เราอธิษฐานทูลต่อผู้ใด พระบิดา พระบุตรหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์?

อะไรคือกุญแจสู่การอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ?

มีหลักฐานไหมที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน?

อะไรคือการอ่านศักดิ์สิทธิ์ (Lectio Divina)?

ทำไมคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงไม่ประกอบด้วยการขอบพระคุณ คำอธิษฐานของเราทั้งหมดควรจะมีการขอบพระคุณไม่ใช่หรือ?

การอธิษฐานอ้อนวอนคืออะไร?

ฉันจะสามารถเป็นนักรบในการอธิษฐานได้อย่างไร?

คือลูกปัดสำหรับการอธิษฐาน เป็นสิ่งที่ดีไหมที่เราจะใช้ลูกปัดเมื่ออธิษฐาน?

เป็นที่ยอมรับได้ไหมที่จะ "วางขนแกะ" ต่อหน้าพระเจ้าในการอธิษฐาน?

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการอธิษฐานเผื่อคนที่ตายแล้ว?

การอธิษฐานภายในลายวงกต (labyrinths) คืออะไร ลายวงกตสำหรับการอธิษฐาน(labyrinths ) มีในพระคัมภีร์ไหม?

คำอธิษฐานของยาเบสคืออะไร?

พระคัมภีร์พูดอะไรเกี่ยวกับการอธิษฐาน/การพูดกับคนที่ตายแล้ว?

อะไรคือการอธิษฐานเผยพระวจนะ?

การอธิษฐานในที่สาธารณะเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่ คุณอธิษฐานในที่สาธารณะได้ไหม?

อะไรคือการอธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณ?

การอธิษฐานแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง?

คริสเตียนควรตอบสนองต่อการอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบอย่างไร?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับการอธิษฐาน

ค้นหาวิธีการ ...

ใช้เวลานิรันดร์กับพระเจ้ารับการให้อภัยจากพระเจ้า