settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมการอธิษฐานประจำวันถึงสำคัญ?

คำตอบ


เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ว่าการอธิษฐานคือวิธีซึ่งดีที่สุดที่จะสื่อสารกับพระเจ้า การอธิษฐานคือสื่อกลางสำหรับการสนทนาประจำวันกับพระผู้ทรงสร้างเรา ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารประจำวันผ่านทางการอธิษฐานไม่ควรได้รับการประเมินว่ามากเกินไป เพราะว่าสิ่งนี้สำคัญมากขนาดว่าได้มีการกล่าวถึงมากกว่า 250 ครั้งในพระคัมภีร์ ดังนั้นทำไมการอธิษฐานประจำวันถึงสำคัญ ประการแรกการอธิษฐานประจำวันเปิดโอกาสที่ดีแก่เราที่จะแบ่งปันมุมมองของชีวิตเรากับพระเจ้า ประการที่สองการอธิษฐานประจำวันช่วยให้เราแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระคุณสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เรา ประการที่สามการอธิษฐานประจำวันเตรียมพื้นฐานสำหรับการสารภาพบาปของเราและการขอให้ช่วยเอาชนะบาปนั้นได้ ประการที่สี่การอธิษฐานประจำวันเป็นกระบวนการของการนมัสการและการเชื่อฟัง และสุดท้ายการอธิษฐานประจำวันคือวิธีการยอมรับว่าใครคือผู้ที่ควบคุมของชีวิตเราจริงๆ ลองมาดูแต่ละเหตุผลที่สำคัญเหล่านี้ในรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากขึ้น

การอธิษฐานประจำวันให้โอกาสที่ดีแก่เราที่จะแบ่งปันมุมมองของชีวิตเรากับพระเจ้า สถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกวันสำหรับเรา โดยแท้จริงแล้วสิ่งต่างๆ สามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีไปเป็นสิ่งไม่ดีหรือไปสู่สิ่งที่แย่ลงในช่วงระยะเวลาอันสั้น พระเจ้าทรงเรียกให้เรานำความกังวลของเรามาให้พระองค์เพื่อการจัดการและพระพรที่อาจจะเกิดขึ้น พระองค์ยังคงเรียกเราให้มีส่วนในความชื่นชมยินดีและในชัยชนะร่วมกันกับพระองค์ อันที่จริงเยเรมีย์ 33:3 ได้ประกาศว่า "จงร้องเรียกเราและเราจะตอบเจ้า และจะบอกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่เจ้าไม่รู้ และไม่อาจค้นพบได้นั้นแก่เจ้า" พระเจ้าต้องการให้เราเรียกหาพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะสามารถตอบคำอธิษฐานของเรา พระองค์ยังต้องการแบ่งปันการอวยพรที่เกินกว่าจะคาดเดาได้กับเราซึ่งพวกเราอาจจะพลาดไปหากไม่ได้เอื้อมมือไปหาพระองค์ผ่านทางการอธิษฐาน และสุดท้ายยากอบ 4:8 บอกพวกเราว่า "จงเข้ามาใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน" พระเจ้าต้องการให้เราเข้าสนิทกับพระองค์ตลอดเวลา

การอธิษฐานประจำวันช่วยให้เราแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระคุณสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เรา การที่พวกเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมและทุกอย่างที่พระองค์ทำเพื่อพวกเรานั้นไม่ใช่ความลับ ความดีและความรักเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพวกเราควรจะได้รับการจดจำเป็นประจำทุกวัน ในพระธรรม 1 พงศาวดาร 16:34 พวกเราได้รับบัญชาให้ "ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดี ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์" ผู้เขียนสดุดีบอกเราในสดุดี 9:1 ว่า "ข้าแต่ องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่ทรงกระทำ" พวกเราอธิษฐานเป็นประจำทุกวันเพื่อขอบพระคุณถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์และการจัดเตรียมอย่างมากมายของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรา

การอธิษฐานประจำวันเตรียมพื้นฐานสำหรับการสารภาพบาปของเราและการขอให้ช่วยเอาชนะบาปนั้นได้ ในความเป็นจริงเราทุกคนทำบาปอยู่ทุกวันไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ เช่นนั้นในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์อะไรคือสิ่งที่เราต้องทำ พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า "แล้วข้าพระองค์สารภาพบาปต่อพระองค์ และไม่ปิดซ่อนความชั่วช้าไว้ ข้าพระองค์กล่าวว่า 'ข้าพเจ้าจะสารภาพ การล่วงละเมิดทั้งปวงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า' และพระองค์ก็ทรงอภัย ความผิดบาปของข้าพระองค์" (สดุดี 32:5) ให้เราทูลพระเจ้าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงรู้อยู่แล้วและทำสิ่งนั้นเป็นกิจวัตรประจำวัน ช่วงเวลาของการอธิษฐานประจำวันคือช่วงที่ดีเยี่ยมที่จะปลดภาระของเราจากผลกระทบของความบาปที่ทำให้อ่อนกำลัง บ่อยครั้งที่คริสเตียนเดินไปมาโดยไม่ได้สารภาพบาปที่กีดขวางความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเยซูคริสต์ เมื่อเราควรยอมจำนนอย่างถ่อมใจและขอการอภัยผ่านการอธิษฐาน สิ่งสำคัญอีกประการเกี่ยวกับการอธิษฐานประจำวันคือการขอกำลังจากพระเจ้าในการกลับใจจากความบาปของเรา มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยให้เรากลับใจจากบาป ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพระองค์ได้ยินคำอ้อนวอนที่สำนึกผิดของเรา

การอธิษฐานประจำวันเป็นท่าทีการของการนมัสการและการเชื่อฟัง คงไม่มีพระคัมภีร์ข้อไหนสรุปออกมาได้ดีไปกว่า 1 เธสะโลนิกา 5:16-18 ว่าทำไมเราควรอธิษฐานเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งก็คือ "จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐานอยู่เสมอ จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์" มันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ลูกๆ ของพระองค์ชื่นชมยินดีในพระองค์ อธิษฐานต่อพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ การอธิษฐานโดยไม่หยุดหย่อนนั้นหมายความว่าเราควรจะอธิษฐานให้เป็นปกตินิสัยและไม่หยุดที่จะทำสิ่งนี้ การอธิษฐานยังเป็นท่าทีการของการนมัสการอีกด้วย เพราะในการอธิษฐานต่อพระเจ้า เรากำลังแสดงให้พระองค์เห็นว่าเรายกย่องเทิดทูนพระองค์มากแค่ไหน การอธิษฐานประจำวันเป็นท่าทีของการเชื่อฟังซึ่งนำความชื่นชมยินดีมาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เห็นลูกๆ ของพระองค์ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์

การอธิษฐานประจำวันคือการยอมรับว่าใครคือผู้ที่ควบคุมของชีวิตเราจริงๆ ในฐานะคริสเตียนเรารู้ว่าใครเป็นผู้ที่ควบคุมอยู่อย่างแท้จริง พระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุด ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยที่พระเจ้าไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น (อิสยาห์ 46:9-10, ดาเนียล 4:17) เพราะว่าพระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดเหนือทุกสิ่ง พระองค์สมควรได้รับการนมัสการและการสรรเสริญจากเรา "ข้าแต่ องค์พระผู้เป็นเจ้า ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ เกียรติสิริ บารมี และเดชานุภาพ เป็นของพระองค์ ทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และพิภพโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนในฐานะประมุขเหนือสิ่งสารพัด" (1 พงศาวดาร 29:11) พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราและดังที่เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงควบคุมทุกด้านในชีวิตของเรา ในแต่ละวันเราควรจะยอมรับถึงความสมบูรณ์แบบของพระองค์ในชีวิตของเราด้วยความถ่อมใจและด้วยความเคารพซึ่งสงวนไว้ให้สำหรับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม

ท้ายที่สุดแล้วการอธิษฐานคือสิ่งซึ่งเราทุกคนควรจะอยากทำเป็นกิจวัตรประจำวัน ถึงกระนั้นสำหรับคริสเตียนหลายคนแล้วมันเป็นความท้าทายที่จะถ่อมตัวลงในการอธิษฐานประจำวัน สำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาแล้วหลายปี การอธิษฐานประจำวันอาจจะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อและขาดการสารภาพบาปที่เหมาะสมหรือขาดความยำเกรงพระเจ้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อใหม่หรือผู้ที่เชื่อมาสักพักแล้วก็ควรคำนึงไว้เสมอว่าการอธิษฐานเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการสนทนากับพระเจ้า ลองจินตนาการว่าถ้าเราไม่ได้พูดคุยกับคนที่เรารักหรือกับเพื่อนสนิท จะทำให้ความสัมพันธ์เหล่านี้อยู่ได้นานแค่ไหน เช่นเดียวกันการอธิษฐานประจำวันกับพระเจ้าคือการสามัคคีธรรมประจำวันกับพระบิดาในสวรรค์ของเรา มันน่าอัศจรรย์แค่ไหนที่พระเจ้าต้องการสามัคคีธรรมกับเรา อันที่จริงผู้เขียนสดุดีถามว่า "มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา" (สดุดี 8:4) การอธิษฐานประจำวันเป็นหนทางที่ดีที่จะเข้าใจความจริงอันน่าเหลือเชื่อนี้และสิทธิอำนาจอันน่าอัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้พวกเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมการอธิษฐานประจำวันถึงสำคัญ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries