settings icon
share icon
คำถาม

พลังอธิษฐานคืออะไร?

คำตอบ


ความคิดที่ว่ามีพลังอยู่ในคำอธิษฐานโดยธรรมชาติเป็นที่นิยมชมชอบกัน ตามหลักพระคัมภีร์ ง่าย ๆ พลังอธิษฐานคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ผู้ทรงได้ยินและตอบคำอธิษฐาน จงพิจารณาสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

1) พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงสามารถทำทุกสิ่งได้ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์

ลูกา 1:37 “เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้”

2) พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงเชิญประชากรของพระองค์ให้อธิษฐานทูลต่อพระองค์

การอธิษฐานทูลต่อพระองค์ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ ลูกา 18:1 “พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง เพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ”

ด้วยการขอบพระคุณ ฟีลิปปี 4:6 “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ”

โดยความเชื่อ ยากอบ 1:5 “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ”

ตามน้ำพระทัยพระองค์ มัทธิว 6:10 “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก”

เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์ ยอห์น 14:13-14 “สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร” (พระเยซูตรัสว่า) สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น” จากจิตใจชอบธรรมต่อพระเจ้า ยากอบ 5:16 “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล

3) พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงฟังคำอธิษฐานของลูก ๆ ของพระองค์ พระองค์ตรัสสั่งให้เราอธิษฐานและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงรับฟังเมื่อเราอธิษฐาน เพลงสดุดี18:6 “ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า จากพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า และเสียงร้องของข้าพเจ้า ยินไปถึงพระกรรณของพระองค์”

4) พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงตอบคำอธิษฐาน เพลงสดุดี17:6 “ข้าพระองค์ร้องทูลว่า ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ ขอทรงเอียงพระกรฟังถ้อยคำของข้าพระองค์ด้วยเถิด” เพลงสดุดี 34:17 “เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอ พระเจ้าทรงสดับ และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา”

ความคิดที่เป็นที่นิยมอีกอย่างคือว่าขนาดความเชื่อที่เรามีตัดสินว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราหรือไม่ อย่างไรก็ตาม บางครั้งพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานแม้ว่าเราขาดความเชื่อ ในกิจการบทที่12 คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเปโตรขอให้ท่านหลุดจากการการถูกจำคุก (ข้อ5) และพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขาทั้งหลาย (ข้อ7-11)

กิจการ 12:5-11 “เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรน ในคืนวันนั้นเอง ครั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคน มีโซ่สองเส้นล่ามไว้ และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุก ดูเถิด มีทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องจำ ทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่า “ลุกขึ้นเร็วๆ” โซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตร ทูตนั้นจึงสั่งเปโตรว่า “จงคาดเอวและสวมรองเท้า” เปโตรก็ทำตาม ทูตจึงสั่งว่า “จงสวมเสื้อและตามเรามาเถิด” เปโตรจึงตามออกไป และไม่รู้ว่าการซึ่งทูตทำนั้นเป็นความจริง คิดว่าได้เห็นนิมิต เมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้ว ก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมือง ประตูนั้นก็เปิดเองให้ท่านทั้งสอง ท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่ง และในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตร ครั้นเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่า “เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แน่ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้า ให้พ้นจากอำนาจของเฮโรด และพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิว”

เปโตรเดินไปที่ประตูที่กำลังมีการประชุมอธิษฐานอยู่ และเคาะประตู แต่เหล่าคนที่กำลังอธิษฐานปฏิเสธที่จะเชื่อตอนแรกว่าเป็นเปโตรจริงๆ คนเหล่านั้นอธิษฐานขอให้ท่านถูกปลดปล่อย แต่พวกเขาไม่คาดหวังว่าจะได้รับคำตอบจากการอธิษฐานนั้น

พลังอธิษฐานไม่ได้ไหลออกจากเรา ไม่ใช่คำอธิษฐานพิเศษที่เราทูล หรือที่เราใช้วิธีการพิเศษ หรือแม้ว่าเราอธิษฐานบ่อยๆ แค่ไหน พลังอธิษฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับแนวทางเฉพาะที่เราเผชิญ หรือร่างกายเราอยู่ในท่าทางเฉพาะ พลังอธิษฐานไม่ได้มาจากการใช้สิ่งประดิษฐ์ด้วยมือคน หรือ ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์บาง สิ่ง หรือเทียนไขหรือลูกประคำ พลังอธิษฐานเกิดจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธานุภาพ ผู้ทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของเรา การอธิษฐานทำให้เราติดสนิทกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ และเราควรคาดหวังจะได้รับผลลัพธ์ที่ดี ไม่ว่าพระองค์จะทรงเลือกที่จะประทานให้ตามที่เราอ้อนวอนขอหรือทรงปฏิเสธคำร้องทูลของเราก็ตาม ไม่ว่าคำตอบการอธิษฐานของเราจะออกมายังไง พระเจ้าผู้ที่เราอธิษฐานทูลคือแหล่งที่มาของพลังอธิษฐาน และพระองค์ทรงพระปรีชาและจะทรงตอบเราตามชอบพระทัยและในเวลาของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พลังอธิษฐานคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries