settings icon
share icon
คำถาม

เราอธิษฐานทูลต่อผู้ใด พระบิดา พระบุตรหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์?

คำตอบ


คำอธิษฐานของเราทั้งสิ้นควรกราบทูลโดยตรงต่อตรีเอกานุภาพ –พระเจ้าพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์สอนว่าเราสามารถอธิษฐานต่อหนึ่งหรือทั้งสามพระภาคเพราะทั้งสามพระภาคเป็นหนึ่งเดียวกัน เราอธิษฐานต่อพระบิดาร่วมกับผู้เขียนเพลงสดุดี

เพลงสดุดี 5:2 “ข้าแต่พระบรมกษัตริย์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์”

กราบทูลองค์พระเยซู เราอธิษฐานทูลต่อพระบิดาเพราะทั้งสองพระภาคมีความเท่าเทียมกัน การอธิษฐานทูลต่อพระภาคหนึ่งในตรีเอกานุภาพเป็นคำอธิษฐานต่อภาครวม เมื่อสเตเฟนกำลังจะถูกประหารชีวิต ได้อธิษฐานว่า "ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพเจ้า" (กิจการ 7:59) นอกจากนี้เรายังจะอธิษฐานในพระนามของพระคริสต์ เปาโลได้สั่งสอนตักเตือนผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัส

เอเฟซัส 5:20 “จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของ พระเยซูคริสตเจ้าของเรา”

พระเยซูทรงให้ความมั่นใจแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า สิ่งใดที่พวกเขาทูลขอในนามของพระองค์ – ตามน้ำพระทัยของพระองค์—สิ่งนั้นพวกเขาจะได้รับ

ยอห์น 15:16 “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลาย ไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน”

ยอห์น 16:23 “ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา”

ในทำนองเดียวกัน เราถูกสอนให้อธิษฐานทูลต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยอำนาจของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราอธิษฐานแม้เมื่อเราไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรหรือขอสิ่งใด

โรม 8:26 “ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ”

ยูดา 20 “แต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้น จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำ สอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่ และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์”

บางทีวิธีที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจบทบาทของตรีเอกานุภาพในการอธิษฐาน คือการที่เราอธิษฐานต่อพระบิดาผ่าน (หรือในพระนามของ) พระบุตรโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระภาคเป็นผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนคำอธิษฐานของผู้เชื่อ

ที่สำคัญพอกันคือเราต้องไม่อธิษฐานต่อผู้ใด บางศาสนาที่ไม่ใช่คริสเตียนส่งเสริมสมัครพรรคพวกของเขาให้อธิษฐานขอต่อบรรดาเทพเจ้าทั้งหลาย ญาติที่ตายไป นักบุญ และภูติผี ชาวโรมันคาทอลิกถูกสอนให้อธิษฐานทูลต่อพระแม่มารีย์และนักบุญต่างๆ การอธิษฐานดังกล่าวไม่ได้เป็นตามพระคัมภีร์ และแท้จริงเป็นการลบหลู่พระบิดาบนสวรรค์ของเรา เพื่อเข้าใจเหตุผลว่าทำไม เราเพียงแต่ดูที่ลักษณะของการอธิษฐาน การอธิษฐานมีองค์ประกอบหลายอย่าง และถ้าเรามองไปที่องค์ประกอบเพียงสองอย่าง – การสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า – เราจะเห็นว่าหัวใจสำคัญของการอธิษฐานนั้นเป็นการนมัสการบูชา เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า เรากำลังนมัสการพระองค์สำหรับพระลักษณะและพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเรา เมื่อเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า เรากำลังนมัสการบูชาความดีงามของพระองค์ ความเมตตาและพระกรุณาที่เต็มด้วยความรักต่อเรา การนมัสการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า พระองค์ผู้เดียวที่สมควรได้รับคำสรรเสริญ ปัญหาการอธิษฐานต่อคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่พระเจ้า นั่นคือพระองค์จะไม่สำแดงพระสิริของพระองค์ ในความเป็นจริง การอธิษฐานต่อใครก็ตามหรืออะไรอื่นนอกจากพระเจ้าเป็นการบูชารูปเคารพ

อิสยาห์ 42:8 “เราคือเยโฮวาห์ นั่นเป็นนามของเรา พระสิริของเรา เรามิได้ให้แก่ผู้อื่น หรือให้คำที่สรรเสริญ เราแก่รูปแกะสลัก”

องค์ประกอบอื่น ๆ ของการอธิษฐานเช่นการกลับใจสำนึกผิด การสารภาพบาป และการวิงวอนขอเป็นหลายรูปแบบของการนมัสการ เรากลับใจสำนึกผิดรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอภัยและความรัก และพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมทางแห่งการให้อภัย โดยการสละพระชนม์ของพระบุตรพระเจ้าบนไม้กางเขน เราสารภาพบาปของเรา

1ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

เรามาหาพระองค์ด้วยการที่เราอ้อนวอนขอ และการที่ทรงอธิษฐานขอเพื่อเรา เพราะเรารู้ว่าทรงรักเราและทรงฟังเรา และเรานมัสการพระองค์เพราะความเมตตาและความกรุณาที่พระองค์ทรงยินดีที่จะฟังและตอบเรา เมื่อเราพิจารณาทั้งหมดนี้ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าการอธิษฐานต่อคนอื่นที่ไม่ใช่ตรีเอกานุภาพเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะการอธิษฐานเป็นการนมัสการแบบหนึ่ง และการนมัสการมีไว้เพื่อพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น เราต้องอธิษฐานทูลต่อผู้ใด คำตอบคือพระเจ้า การอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น สำคัญยิ่งกว่าการที่เรากราบทูลต่อพระภาคใดในตรีเอกานุภาพเสียอีก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราอธิษฐานทูลต่อผู้ใด พระบิดา พระบุตรหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries