settings icon
share icon
คำถาม

การอธิษฐานแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง?

คำตอบ


พระคัมภีร์เปิดเผยเกี่ยวกับการอธิษฐานหลายประเภทและใช้หลากหลายคำเพื่ออธิบายถึงวิธีการอธิษฐานเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 1 ทิโมธี 2:1 กล่าวว่า "เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง" ที่นี่สี่คำหลักในภาษากรีกที่ใช้สำหรับการอธิษฐานระบุอยู่ในข้อหนึ่ง

นี่เป็นการอธิษฐานประเภทหลักๆ ในพระคัมภีร์

การอธิษฐานสำหรับความเชื่อ ยากอบ 5:15 กล่าวว่า "และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้" ในบริบทนี้ เป็นการอธิษฐานให้โดยความเชื่อต่อผู้ที่ไม่สบาย และขอให้พระเจ้าช่วย เมื่อเราอธิษฐาน เราต้องเชื่อในพลังอำนาจและความดีของพระเจ้า (มาระโก 9:23)

การอธิษฐานสำหรับการตกลงกัน (เป็นที่รู้จักกันคือการอธิษฐานร่วมกัน) หลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ สาวกทุกคน "ร่วมใจกันขะมักเขม้นอธิษฐาน" (กิจการ 1:14) ต่อมาหลังจากวันเพนเทคอส คริสตจักรยุคแรก "อุทิศตัวเอง" ต่อการอธิษฐาน (กิจการ 2:42) ตัวอย่างของพวกเขา หนุนใจเราให้อธิษฐานร่วมกับผู้อื่น

การอธิษฐานสำหรับการขอ (หรือการอ้อนวอน) เราต้องนำคำขอของเรามาหาพระเจ้า ฟิ ลิปปี 4:6 สอนว่า "อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ" ส่วนหนึ่งในการเอา ชนะการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณคือให้ "อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง" (เอเฟซัส 6:18)

การอธิษฐานสำหรับการขอบพระคุณ เราเห็นการอธิษฐานอีกประเภทหนึ่งใน ฟิลิปปี 4:6 ขอบพระคุณหรือขอบคุณพระเจ้า "จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ" ตัวอย่างการอธิษฐานขอบพระคุณสามารถพบได้ที่พระธรรมสดุดี

การอธิษฐานสำหรับการนมัสการ การอธิษฐานสำหรับการนมัสการคล้ายกับการอธิษฐานสำหรับการขอบพระคุณ ข้อแตกต่างคือ การนมัสการมุ่งเน้นว่า พระเจ้าคือใคร ส่วนการขอบพระคุณมุ่งเน้นในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ ผู้นำคริสตจักรอันทิโอกอธิษฐานด้วยอากัปกิริยานี้ ด้วยการอดอาหารอธิษฐาน "เมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหาร พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า "จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้น" เมื่อถืออดอาหารอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ใช้ท่านไป" (กิจการ 13:2 – 3)

การอธิษฐานสำหรับการอุทิศตัว บางครั้งการอธิษฐาน คือเวลาที่เราตั้งตัวเองออกจากสิ่งอื่น เพื่อติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระเยซูได้อธิษฐานในคืนก่อนที่จะถูกตรึงที่กางเขน

"แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่ง ก็ซบพระพักตร์ลงถึงดินอธิษฐานว่า "โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์" " (มัทธิว 26:39)

การอธิษฐานสำหรับการวิงวอน หลายๆครั้ง การอธิษฐานของเราที่รวมถึงการขอเพื่อผู้อื่นในขณะที่เราวิงวอนเพื่อพวกเขา เราถูกบอกว่าให้วิงวอน "สำหรับทุกคน" ใน 1 ทิโมธี 2:1 พระเยซูได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราในด้านนี้ ในพระธรรม ยอห์นบทที่ 17 ทั้งบท เป็นการอธิษฐานของพระเยซูในนามของสาวกของพระองค์และผู้เชื่อทุกคน

การอธิษฐานสำหรับการแช่งสาป การอธิษฐานแช่งสาปนั้น พบในพระธรรมสดุดี (ตัว อย่างเช่นบทที่ 7, 55, 69) ใช้เพื่อการภาวนาการพิพากษาของพระเจ้าต่อคนชั่วร้ายและด้วยเหตุนั้น คือการแก้แค้นผู้ชอบธรรม ผู้เขียนในพระธรรมสดุดีใช้การร้องขอนี้ เพื่อให้ความสำคัญแก่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า และหลักประกันในการตัดสินของพระองค์ พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานอวยพรศัตรู ไม่ใช่การแช่งสาป (มัทธิว 5:44 – 48)

พระคัมภีร์พูดถึงการอธิษฐานในฝ่ายจิตวิญญาณ (1 โครินธ์ 14:14 – 15) และคำอธิษฐานเมื่อเราไม่สามารถที่จะนึกถึงคำที่เหมาะสมในการอธิษฐาน (โรม 8:26 – 27) ในเวลาเหล่านั้นพระวิญญาณเองจะอธิษฐานวิงวอนเพื่อเรา

การอธิษฐานเป็นการสนทนากับพระเจ้า และควรจะทำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (1 เธสะโลนิกา 5:16 – 18) ในขณะที่เราเติบโตในความรักของพระเยซูคริสต์ เราจะมีความปรารถนาที่จะพูดคุยกับพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การอธิษฐานแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries