settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง?

คำตอบ


เป็นการดีที่สุดที่จะยืนขึ้น นั่งลง คุกเข่าลง หรือก้มศีรษะลง เราควรแบมือออก พนมมือ หรือยกมือขึ้นถวายแด่พระเจ้า เราควรหลับตาเมื่ออธิษฐานไหม จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าอธิษฐานในโบสถ์ หรือข้างนอกตามธรรมชาติ เราควรอธิษฐานตอนเช้าเมื่อเราตื่นนอนหรือกลางคืนก่อนเราเข้านอน มีคำกล่าวเฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้อธิษฐานกราบทูลไหม เราควรเริ่มต้นอธิษฐานอย่างไร วิธีใดเหมาะสมในการอธิษฐานปิด คำถามเหล่านี้ และอื่นๆ เป็นคำถามทั่วไปที่ถามเกี่ยวกับการอธิษฐาน อะไรคือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง สิ่งเหลานี้ที่กล่าวเบื้องต้นมีสาระสำคัญหรือไม่

บ่อยครั้งเสมอที่การอธิษฐานถูกมองว่าเป็นสูตรอาถรรพ์ บางคนเชื่อว่าถ้าเราไม่กราบทูลในสิ่งที่ถูกต้อง หรืออธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยท่าที่ถูกต้อง พระเจ้าจะไม่ทรงฟังหรือตอบคำอธิษฐานของเรา นี่ไม่เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ พระเจ้าไม่ทรงตอบคำอธิษฐานโดยขึ้นกับเวลาที่เราอธิษฐาน สถานที่เราอธิษฐาน หรือเราอธิษฐานอยู่ในท่าแบบไหน หรือเราเรียงลำดับคำอธิษฐานอย่างไร

1 ยอห์น 5:14-15 “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์”

เราถูกสอนให้เชื่อมั่นเมื่อเรามาอธิษฐานทูลต่อพระเจ้า โดยรู้ว่าพระองค์ทรงรับฟังเราและจะทรงประทานให้ตามสิ่งที่เราทูลขอหากเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์

ยอห์น 14:13-14 “สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น”

ด้วยข้อพระคำเหล่านี้และอีกหลายข้อในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงตอบคำทูลขออธิษฐาน โดยขึ้นกับว่าสิ่งที่เราทูลขอเป็นไปตามชอบพระทัยพระองค์หรือไม่ และในพระนามของพระเยซูคริสต์หรือไม่ (เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเยซู)

อะไรคือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง

ฟีลิปปี 4:6-7 “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความ คิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์”

ข้อพระคัมภีร์นี้สอนให้เราอธิษฐานโดยไม่กระวนกระวายใจ อธิษฐานเผื่อทุกสิ่ง และอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณ พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานโดยทรงประทานสันติสุขของพระองค์ในจิตใจของเรา วิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง คืออธิษฐานแบบเทใจถวายแด่พระเจ้า สัตย์ซื่อและเปิดใจต่อพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตนเอง เราต้องกราบทูลสิ่งที่เราต้องการต่อพระเจ้า ระลึกเสมอว่าพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุด และจะไม่ทรงประทานสิ่งที่เราทูลขอซึ่งไม่เป็นไปชอบพระทัยพระองค์ เราต้องสำแดงความรัก ความกตัญญู และนมัสการพระเจ้า โดยการอธิษฐาน โดยไม่กังวลว่าจะกล่าวคำพูดอย่างไรดี พระเจ้าทรงสนพระทัยที่จิตใจเรามากกว่าเนื้อหาโวหารในคำอธิษฐานของเรา

พระคัมภีร์กล่าวว่าการให้แบบอย่าง “วิธี” อธิษฐานคือการตามอธิษฐานแบบพระเยซู

มัทธิว 6:9-13 “ท่านทั้งหลาย จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของ พระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ และขอทรงโปรดยกบาปผิดของ ข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยก โทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปใน การทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย [เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน]”

กรุณาเข้าใจว่าการอธิษฐานแบบพระเยซูไม่ใช่เป็นการท่องจำและกล่าวบทท่องจำต่อพระเจ้า มันเป็นแบบอย่างของสิ่งต่างๆ ที่เราควรใส่ในคำอธิษฐาน---นมัสการ วางใจพระเจ้า กราบทูลขอ สารภาพผิด และยอมตามน้ำพระทัย เราต้องอธิษฐานขอสิ่งต่างๆ ตามที่พระเยซูทรงอธิษฐาน ใช้คำพูดของเรา “ปรับแต่งให้เหมาะสม” ในการอธิษฐานทูลต่อพระเจ้า วิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง คืออธิษฐานจากจิตใจภายในของเราต่อพระเจ้า นั่งลง ยืนขึ้น คุกเข่าลง แบบมือหรือพนมมือ เปิดตาหรือหลับตา ที่โบสถ์ ที่บ้าน ข้างนอก ตอนเช้าหรือตอนค่ำ---สิ่งเหล่านี้เป็นแค่สาระไม่สำคัญ ขึ้นกับความชอบส่วนบุคคล ความเชื่อมั่น และความถูกต้องเหมาะสม พระเจ้าทรงปรารถนาให้การอธิษฐานเป็น การติดสนิทกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวจริงๆ ระหว่างพระองค์และเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries