settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการอธิษฐานและการอดอาหาร?

คำตอบ


แม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายเป็นพิเศษความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการอธิษฐานและการอดอาหาร สายโยงผูกพันกันร่วมกันของทั้งสองอย่างดูเหมือนโดยตัวอย่างคำอธิษฐานและการอดอาหารตามที่ได้บันทึกในพระคัมภีร์ ในพระคัมภีร์เดิม ปรากฏว่าการอดอาหารพร้อมอธิษฐานต้องกระทำโดยรู้สึกมีความต้องการและการหาที่พึ่ง และ/หรือการไม่ได้รับความช่วยเหลือที่น่าเวทนาในยามเผชิญภัยพิบัติที่เกิดจริงหรือที่คาดไว้ล่วงหน้า มีการอธิษฐานร่วมกับการอดอาหารในพันธสัญญาเดิมในเวลาทุกข์โศกเศร้า เวลาสารภาพผิด และ/หรือมีความต้องการลึกๆ ฝ่ายวิญญาณ

บทแรกในพระธรรมเนหะมีย์บรรยายตอนที่เนหะมีย์กำลังอธิษฐานและอดอาหาร เพราะความเศร้าโศกเสียใจลึกๆ กับข่าวที่ว่ากรุงเยรูซาเล็มถูกกวาดล้าง

เนหะมีย์ 1:3-4 “เขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘ผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑล คือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย มีความลำบากและความอับอายมาก กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย’ อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่ง ฟ้าสวรรค์เรื่อยมา”

เป็นเวลาหลายวันที่ท่านพรรณนาออกมาเป็นพิเศษโดยอธิษฐานด้วยน้ำตา อดอาหาร สารภาพผิดแทนประชากรพี่น้องของท่าน และคำกราบทูลวิงวอนขอความเมตตาจากพระเจ้า ท่านเอาใจจดจ่อจริงจังมากสุดหัวใจอย่างแทบจะเหลือเชื่อ ท่านสามารถ”หยุดพัก” ในระหว่างการอธิษฐานเพื่อกินอาหารและดื่ม เหตุการณ์ล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มได้กระตุ้นให้ดาวิดรับทัศนคติแบบเดียวกัน

ดาเนียล 9:3 “แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเถ้า”

เช่นเดียวกับเนหะมีย์ ดาเนียลได้อดอาหารและอธิษฐานร้องทูลพระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตากรุณาต่อประชากร โดยกล่าวว่า

ดาเนียล 9:5 “ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาป และได้กระทำความผิด และได้ประกอบการอธรรมและการกบฏ หันเสียจากพระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์”

ในพันธสัญญาเดิม มีหลายตัวอย่าง การอดอาหารเกี่ยวเนื่องกับการอธิษฐานขอแทนเรา ดาวิดได้ทรงอธิษฐานและอดอาหารเพื่อโอรสที่ทรงประชวร

2 ซามูเอล 12:16 “ดาวิดก็ทรงอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระกุมารนั้น และดาวิดทรงอดพระกระยาหารและบรรทมบนพื้นดิน คืนยังรุ่ง”

ทรงกรรแสงอย่างเศร้าโศกต่อพระเจ้าโดยทรงอธิษฐานทูลขอแทนอย่างขะมักเขม้น

2 ซามูเอล12:21-22 “ข้าราชการจึงทูลถามพระองค์ว่า ‘เป็นไฉนฝ่าพระบาททรงกระทำเช่นนี้ ฝ่าพระบาททรงอดพระกระยาหาร และกันแสงเพื่อพระกุมารนั้นเมื่อทรงพระชนม์อยู่ แต่เมื่อพระกุมารนั้นสิ้นพระชนม์แล้ว ฝ่าพระบาทก็ทรงลุกขึ้นเสวยพระกระยาหาร’ พระองค์รับสั่งว่า ‘เมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่ เราอดอาหารและร้องไห้ เพราะเราว่า 'ใครจะทราบได้ว่าพระเจ้าจะทรงพระเมตตาเรา โปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่'”

พระนางเอสเธอร์ทรงขอร้องให้โมระเดคัยและชาวยิวอดอาหารเพื่อพระนางขณะที่พระนางทรงวางแผนจะเข้าเฝ้ากษัตริย์พระสวามี

เอสเธอร์ 4:16 “ไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสา และถืออดอาหารเพื่อฉัน อย่ารับประทาน อย่าดื่มสามวัน กลางคืนหรือกลางวัน ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วย แล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ”

ชัดเจนว่า การอดอาหารและอธิษฐานอ้อนวอนเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด

มีตัวอย่างการอธิษฐานและอดอาหารมากมายในพันธสัญญาใหม่ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวเนื่องกับการกลับใจสำนึกผิดหรือสารภาพบาป ผู้พยากรณ์หญิงอันนา

ลูกา 2:37 “แล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงแปดสิบสี่ปี นางมิได้ไปจากบริเวณพระวิหารเลย อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน”

ตอนอายุ 84 ปี คำอธิษฐานและอดอาหารของนางเป็นส่วนหนึ่งของงานรับใช้พระราชกิจที่พระวิหารเวลาที่นางรอคอยพระผู้ช่วยให้รอดของอิสราเอล เช่นเดียวกันในพันธสัญญาใหม่ คริสตจักรอันติโอคกำลังอดอาหารร่วมกับการนมัสการเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับพวกเขาเกี่ยวกับการส่งเซาโลและบารับบัสให้ออกไปประกาศพระราชกิจของพระเจ้า ญ จุดนั้น พวกเขาได้อธิษฐานและอดอาหาร วางมือบนชายทั้งสองและส่งพวกเขาออกเดินทางไป ดังนั้น เราเห็นตัวอย่างการอธิษฐานและอดอาหารเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบการนมัสการพระเจ้าและเป็นที่โปรดปรานแก่พระองค์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องบ่งชี้ใดๆ ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะตอบคำอธิษฐานถ้ามีการอดอาหารร่วมด้วย

แต่การอดอาหารร่วมกับการอธิษฐานดูเหมือนบ่งบอกความสัตย์ซื่อของประชาชนที่กำลังอธิษฐา น และในสภาพวิกฤตของสถานการณ์ ซึ่งพวกเขาเผชิญอยู่ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน หลักการเรื่องการอดอาหาร เป็นหลักการสำคัญอันดับต้นซึ่งผู้เชื่อมีโอกาสสำแดงตนเอง โดยการอุทิศตัวอย่างจริงจังและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อพระเจ้าและในเรื่องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ การอุทิศถวายตัวจะแสดงออกโดยละเว้นกินดื่มแบบฟุ่มเฟือยชั่วระยะเวลาหนึ่งจากสิ่งดี ๆ ตามที่เคยทำประจำ เช่นอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อที่จะชื่นชมยินดีช่วงเวลาการติดสนิทกับพระเจ้าโดยไม่มีอะไรมารบกวนขัดจังหวะ

ฮีบรู 10:19 “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู”

ไม่ว่าอดอาหารหรือไม่อดอาหาร ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่สุดของ “สิ่งที่ดีกว่า “ ซึ่งเป็นของเราในพระคริสต์ การอธิษฐานและอดอาหารไม่ควรเป็นภาระหรือหน้าที่ แต่เป็นการฉลองความดีและพระกรุณาของพระเจ้าแก่ลูก ๆ ของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการอธิษฐานและการอดอาหาร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries