settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือกุญแจสู่การอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ?

คำตอบ


ทุกคนอยากให้คำอธิษฐานของพวกเขามี "ประสิทธิภาพ" มากจนกระทั่งเมื่อเราเจาะจงไปยัง "ผลลัพธ์" ของคำอธิษฐานของเรา ทำให้เรามองไม่เห็นสิทธิพิเศษที่เหลือเชื่อที่เรามีในการอธิษฐาน ที่มนุษย์อย่างเราสามารถพูดคุยกับผู้สร้างจักรวาลซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ สิ่งที่ดีเยี่ยมมากกว่านั้นคือ ความจริงที่พระองค์ได้ยินเราและทรงกระทำสิ่งต่างๆ ในนามของเรา สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับการอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพคือองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดต้องทนทุกข์ทรมาน และตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะทำให้เป็นไปได้สำหรับเราที่จะเข้าใกล้บัลลังก์แห่งพระคุณ เพื่อนมัสการและอธิษฐาน (ฮีบรู 10:19 – 25)

แม้ว่าพระคัมภีร์ได้ให้ข้อเสนอที่ดีซึ่งแนะนำว่าเราจะสามารถสื่อสารอย่างลึกซึ้งต่อพระผู้สร้างได้อย่างไร คำอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องของผู้ที่ทำการอธิษฐานมากกว่า "วิธีการ" ที่เราจะอธิษฐาน โดยแท้จริงแล้ว พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า "คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล" (ยากอบ 5:16) และ "เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขา" (1 เปโตร 3:12, สดุดี 34:15) และอีกครั้งหนึ่ง "คำอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็นที่ปีติยินดีแก่พระ องค์" (สุภาษิต 15:8) คำอธิษฐานได้ช่วยเหลือดาวิดผู้ชอบธรรมจากถ้ำสิงโต (ดาเนียล 6:11) และในถิ่นทุรกันดาร ประชากรที่พระองค์ทรงเลือกไว้นั้นได้รับประโยชน์จากโมเสสผู้ที่ดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระเจ้า (อพยพ 16 – 17) คำอธิษฐานที่แน่วแน่และถ่อมใจของนางฮันนาห์ผู้เป็นหมัน ได้ผลลัพธ์ในซามูเอลผู้พยากรณ์ (1 ซามูเอล 1:20) แม้แต่คำอธิษฐานของอัครทูตเปาโลทำให้โลกสั่นสะเทือน (กิจการ 16:25 – 26) แน่นอนว่า คำอธิษฐานที่ลึกซึ้งของบุตรผู้ชอบธรรมของพระเจ้าจะประสบผลสำเร็จได้มาก (กันดารวิถี 11:2)

เราต้องแน่ใจว่าคำอธิษฐานของเราสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า "นี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา" (1 ยอห์น 5:14 – 15) การอธิษฐานที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะอธิษฐานให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการ และเราสามารถเห็นการเปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ และถ้าเราไม่รู้จะอธิษฐานอะไร เปาโลได้เตือนเราว่าในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราสามารถที่จะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้วิงวอนเพื่อเรา "เพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า" (โรม 8:27) และเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ว่าอะไรที่อยู่ในใจของพระเจ้า คำอธิษฐานของพระวิญญาณอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอ

นอกจากนี้ การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อควรทำอย่าง "ต่อเนื่อง" (1 เธสะโลนิกา 5:17) ในลูกา 18:1 ยกตัวอย่างเช่น เราถูกบอกว่าให้อธิษฐานอย่างต่อเนื่องและ "ไม่ยอมแพ้" เช่นเดียวกันเมื่อเราเสนอสิ่งที่เราขอต่อพระเจ้า ให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อ (ยากอบ 1:5, มาระโก 11:22 – 24) ด้วยการขอบพระคุณ (ฟิลิปปี 4:6) ด้วยจิตวิญญาณที่ให้อภัยผู้อื่น (มาระโก 11:25) ในพระนามของพระคริสต์ (ยอห์น 14:13 – 14) ดั่งที่กล่าวเอาไว้ด้านบน ด้วยหัวใจที่ถูกต้องกับพระเจ้า (ยากอบ 5:16) เป็นกำลังของความเชื่อที่เรามี ไม่ใช่ขนาดของการอธิษฐานที่ทำให้ผู้ที่เราอธิษฐานต่อนั้นพอพระทัย ฉะนั้นเราไม่ต้องทำให้พระเจ้าประทับใจด้วยคำพูดที่คล่องแคล่วหรือชาญฉลาด ในท้ายที่สุดพระเจ้ารู้ความต้องการของเราก่อนที่เราจะขอ (มัทธิว 6:8)

เช่นเดียวกัน เราควรจะทำให้แน่ใจว่าเราไม่มีบาปที่ไม่ได้สารภาพในหัวใจของเราขณะที่เราอธิษฐาน สิ่งนี้จะเป็นสิ่งกีดขวางคำอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ "แต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยก ระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยิน" (อิสยาห์ 59:2, สดุดี 66:18) เป็นสิ่งที่ดี "ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" (1 ยอห์น 1:9)

อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อพระเจ้าคือการอธิษฐานขอในสิ่งที่เห็นแก่ตัวและด้วยจุดมุ่งหมายที่ผิด "ท่านขอและไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน" (ยากอบ 4:3) การปฏิเสธการทรงเรียกและเฉยเมยต่อคำแนะนำของพระองค์ (สุภาษิต 1:24 – 28) นมัสการรูปเคารพ (เยเรมีย์ 11:11 – 14) หรือเพิกเฉยต่อเสียงเรียกของคนจน (สุภาษิต 21:13) ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปสรรค์ที่เพิ่มขึ้นมาในชีวิตการอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ

การอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาในสวรรค์แข็งแกร่งมากขึ้น เมื่อเราศึกษาและทำตามพระคำของพระองค์ เราหาทางที่จะทำให้พระองค์พอพระทัย พระเจ้าเป็นพระองค์เดียวกันที่ทำให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่บนคำอธิษฐานของโยชูวา (โยชูวา 10:12 – 13) ได้เชิญให้เราเข้ามาอย่างกล้าหาญต่อหน้าบัลลังก์แห่งพระคุณ และอธิษฐานด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะแผ่พระเมตตาและพระคุณออกไปเพื่อช่วยเราตามเวลาที่เราต้องการ (ฮีบรู 4:16)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือกุญแจสู่การอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries