settings icon
share icon
คำถาม

การอธิษฐานวิงวอนขอแทนคืออะไร?

คำตอบ


คำตอบง่ายๆ การอธิษฐานวิงวอนขอแทนคือการรับหน้าที่ลงมืออธิษฐานทูลขอแทนผู้อื่น บทบาทของคนกลางในการอธิษฐานพบได้บ่อยๆ ในพันธสัญญาเดิม ในกรณีของอับราฮาม โมเสส ดาวิด ซามูเอล เฮเซคิยาห์ เอลียาห์ เยเรมีย์ เอเสเคียล และดาเนียล ในพันธสัญญาใหม่เราเห็นภาพพระคริสต์เป็นคนกลางผู้สูงสุด และเพราะเหตุนี้ คำอธิษฐานของคริสเตียนทั้งหมดกลายเป็นคำอธิษฐานวิงวอนขอแทน เพราะว่าเป็นการอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์แทนเรา พระเยซูทรงปิดช่องว่างระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน เพราะการเฝ้าภาวนาของพระเยซู เราจึงสามารถอธิษฐานวิงวอนขอแทนคริสเตียนคนอื่น ๆ หรือเผื่อผู้หลงหาย ทูลขอพระเจ้าให้ทรงประทานตามที่เราทูลขอตามน้ำพระทัยพระองค์

1 ทิโมธี 2:5 “ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์”

โรม 8:34 “ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก พระเยซูคริสต์น่ะหรือ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย”

แบบอย่างเยี่ยมยอดของการอธิษฐานวิงวอนขอแทนผู้อื่นพบได้ในดาเนียลบทที่

ดาเนียล 9:2-19 “ในปีแรกแห่งรัชกาลของท่านข้าพเจ้าดาเนียล ได้ดูในหนังสือพบจำนวนปี ซึ่งตามพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงมีถึงเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ จะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่า คือ จำนวนเจ็ดสิบปี

แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเถ้า ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าและสารภาพว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและที่น่าสะพรึงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรัก มั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาป และได้กระทำความผิด และได้ประกอบการอธรรมและการกบฏ หันเสียจากพระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์ ข้าพระองค์มิได้ฟังบรรดาผู้เผยพระวจนะ ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้กล่าวในพระนามของ พระองค์ต่อพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ทั้งต่อเจ้านายบรรพบุรุษ และราษฎรทั้งสิ้น ข้าแต่พระเจ้า ความชอบธรรมเป็นของพระองค์ แต่ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์ดังทุกวันนี้ที่ควรแก่คนยูดาห์ ชาวกรุงเยรูซาเล็ม และอิสราเอลทั้งหมด ทั้งผู้ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลออกไป ในแผ่นดินทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงขับไล่เขาไปนั้น เพราะความทรยศซึ่งเขาได้กระทำต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์แก่พระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลาย เจ้านาย และบรรพบุรุษ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ พระกรุณาและการอภัยโทษเป็นของพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กบฏต่อพระองค์ และมิได้ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ด้วยการกระทำตามบทบัญญัติของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ทั้งหลาย โดยบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ เออ อิสราเอลทั้งผองได้กระทำผิดต่อธรรมบัญญัติของพระองค์และได้หันไปเสีย ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และการสาปแช่งและการปฏิญาณ ซึ่งจารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้า จึงถูกเทลงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ พระองค์ได้ทรงยืนยันถ้อยคำของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ทั้งหลาย และกล่าวโทษผู้ปกครองซึ่งปกครองข้าพระองค์ โดยนำให้ข้าพระองค์เกิดวิบัติอย่างใหญ่หลวง เพราะว่าภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้น ไม่มีที่ใดที่ได้ถูกกระทำเหมือนที่ได้กระทำแก่เยรูซาเล็ม ดังที่ได้จารึกไว้ในบัญญัติของโมเสสแล้ว วิบัติทั้งสิ้นก็ได้ตกอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายแล้ว แต่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังมิได้ทูลวิงวอนขอพระกรุณาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย โดยหันเสียจากความบาปชั่วของข้าพระองค์และเชื่อฟังความจริงของพระองค์ เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเก็บความวิบัติไว้พร้อมและได้ทรง นำมาเหนือเราทั้งหลาย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ชอบธรรมในสรรพกิจ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ และข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์

"ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงนำชนชาติของพระองค์ออกจากแผ่นดินอียิปต์ ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และได้ทำให้พระนามลือมาจนทุกวันนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาป และข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำความอธรรม ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามการกระทำอันชอบธรรมทั้งสิ้นของพระองค์ ขอให้ความกริ้วและพิโรธของพระองค์หันกลับเสียจากเยรูซาเล็มนครของพระองค์ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย และความบาปชั่วของ บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย เยรูซาเล็มและประชากรของพระองค์จึงกลาย เป็นที่เยาะเย้ยในหมู่คนทั้งสิ้นที่อยู่รอบข้าพระองค์ ฉะนั้น ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำวิงวอนของเขา ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเห็นแก่พระองค์ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงที่สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งร้างเปล่านั้น

"ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับ ขอทรงลืมพระเนตรดูความร้างเปล่าของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งนครซึ่งมีชื่อตามพระนามของพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ถวายคำวิงวอนต่อพระองค์ ด้วยอ้างความชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุ แต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงฟัง ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้อภัย ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงใส่พระทัยและทรงกระทำ ขออย่าเนิ่นช้าเลยพระเจ้าค่ะ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะว่านครของพระองค์ และประชากรของพระองค์ก็มีชื่อตามพระนามของพระองค์” มีองค์ประกอบหลายอย่างเรื่องการอธิษฐานวิงวอนขอแทน เป็นการตอบสนองต่อพระคำ (ข้อ 2) เป็นลักษณะความศรัทธาแรงกล้า(ข้อ3) และการปฏิเสธตนเอง (ข้อ4) แสดงอย่างไม่เห็นแก่ตัวกับประชากรของพระเจ้า(ข้อ5) เสริมกำลังโดยคำสารภาพผิด(ข้อ 5-15) พึ่งพาพระลักษณะของพระเจ้า (ข้อ4,7,9,15) และมีพระสิริของพระเจ้าเป็นเป้าหมาย (ข้อ16-19) เหมือนอย่างดาเนียล คริสเตียนต้องกราบทูลต่อพระเจ้าแทนคนอื่น โดยมีใจชอกช้ำและท่าทีการสำนึกผิด ยอมรับว่าพวกเขาเองไร้ค่าและด้วยความรู้สึกปฏิเสธตนเอง ดาเนียลได้กล่าวว่า “พระเจ้าข้า ข้าพระบาทมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิ่งนี้จากพระองค์ เพราะข้าพระบาทเป็นคนหนึ่งที่ทรงเลือกสรรพิเศษแล้วให้เป็นผู้อธิษฐานทูลขอแทน” เขากล่าวว่า “ ข้าพระบาทเป็นคนผิดบาป” และผลกระทบคือ “ข้าพระบาทมีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องสิ่งใด ๆก็ได้”

ผู้อธิษฐานวิงวอนขอแทนจริงๆ ไม่เพียงแต่แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าและขอให้บรรลุผล แต่จะคอยดูให้สำเร็จผลไม่ว่าเราได้ประโยชน์หรือไม่ โดยไม่คำนึงว่าจะหนักหนาเพียงไร การอธิษฐานวิงวอนขอแทนแท้จริงเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้า ไม่ใช่เพื่อเกียรติเราเอง

ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของลำดับบุคคลทั้งหลายที่เราต้องอธิษฐานทูลขอแทน :

ผู้มีสิทธิอำนาจทั้งหมด 1ทิโมธี 2:2 “ เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ และสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อม” ผู้รับใช้พันธกิจ ฟีลิปปี 1:19 “ข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้”

กรุงเยรูซาเล็ม เพลงสดุดี “จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มว่า “ขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญ”

มิตรสหาย โยบ 42:8 “ เพราะฉะนั้นจงเอาวัวผู้เจ็ดตัว และแกะผู้เจ็ดตัว ไปหาโยบผู้รับใช้ของเรา และถวายเครื่องเผาบูชาสำหรับเจ้าทั้งหลาย และโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อเจ้า เพราะเราจะรับคำอธิษฐานของเขา เราจะไม่กระทำกับเจ้าตามความโง่ของเจ้า เพราะเจ้าทั้งหลายมิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด”

พี่น้องร่วมชาติ, 10:1 “พี่น้องทั้งหลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า และคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้น คือขอด้วยหวังให้เขารอด” ผู้เจ็บป่วย ยากอบ 5:14 “มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

เหล่าศัตรู, เยเรมีย์ 29:7 “แต่จงส่งเสริมสวัสดิภาพของเมือง ซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลยอยู่นั้น และจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อเมืองนั้น เพราะว่าเจ้าทั้งหลายจะพบสวัสดิภาพ ของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้น”

เหล่าคนที่ข่มเหงเรา, มัทธิว 5:44 “ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน” บรรดาคนที่ทอดทิ้งเรา 2 ทิโมธี 4:16 “ในการแก้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้านั้น ไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียว เขาได้ละทิ้งข้าพเจ้าไปหมด ขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รับโทษเลย”

คนทั้งหลาย, 1ทิโมธี 2:1 “ เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง”

มีหลักความคิดที่ผิดในศาสนาคริสต์ร่วมสมัยซึ่งบรรดาคนที่อธิษฐานวิงวอนขอแทน เป็น “ซุปเปอร์คริสเตียน”ชั้นพิเศษ ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ทำการพิเศษอธิษฐานทูลขอแทน พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าคริสเตียนทุกคนได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้อธิษฐานวิงวอนขอแทน คริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจ และเหมือนเช่นที่พระองค์ทรงทำหน้าที่อธิษฐานวิงวอนขอแทนเราตามน้ำพระทัยพระเจ้า

โรม 8:26-27 “ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่า พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า เราต้องอธิษฐานวิงวอนขอแทนซึ่งกันและกัน นี่ไม่ใช่เป็นสิทธิพิเศษจำกัดเฉพาะพวกคริสเตียนเท่านั้น แต่เป็นพระบัญชาให้แก่ทุกคน แท้จริง การไม่อธิษฐานวิงวอนขอแทนผู้อื่นเป็นความบาป"

1ซามูเอล12:23 “ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าขออย่าให้มีวี่แววที่ ข้าพเจ้าจะกระทำบาปต่อพระเจ้าด้วยการหยุด อธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลาย แต่ข้าพเจ้าจะแนะนำทางที่ดีและที่ถูกให้ท่าน”

แน่นอนเปโตรและเปาโล เมื่อท่านขอให้ผู้อื่นอธิษฐานวิงวอนขอแทนพวกท่าน ไม่ได้จำกัดแค่เหล่าคนที่ได้รับสิทธิพิเศษที่เรียกให้อธิษฐานวิงวอนขอแทนเท่านั้น

กิจการ 12:5 “เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรน”

จงสังเกตว่า คริสตจักรทั้งหมดที่ได้อธิษฐานวิงวอนขอแทนท่าน ไม่ใช่เฉพาะเหล่าคนที่ได้รับของประทานในการอธิษฐานวิงวอนขอแทนเท่านั้น

เอเฟซัส 6:16-18 “และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของ พญามารเสีย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความ เพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน”

เปาโลตักเตือนสั่งสอนผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัส- เขาทั้งหลายทุกคน - บนหลักการพื้นฐานชีวิตคริสเตียน ซึ่งรวมเรื่องการอธิษฐานวิงวอนขอแทน “ จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างในทุกเวลา”

ชัดเจนว่า การอธิษฐานวิงวอนขอแทนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนสำหรับผู้เชื่อทุกคน

ยิ่งกว่านั้น เปาโลได้แสวงหากคำอธิษฐานเผื่อท่านจากผู้เชื่อชาวโรมันด้วย โรม 15:30 “พี่น้องทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และโดยความรักของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้า” ท่านยังได้วิงวอนชาวเมืองโคโลสีให้อธิษฐานวิงวอนขอแทนท่านด้วย โคโลสี 4:2-3 “จงขะมักเขม้นอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ และอธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้เราสำหรับ พระวาทะนั้น ให้เรากล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ (ที่ข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ก็เพราะเหตุนี้)”

ไม่ปรากฏเครื่องบ่งชี้เรื่องคำร้องทูลใดๆ ในพระคัมภีร์ว่า การอธิษฐานวิงวอนขอแทนจะสามารถกระทำโดยกลุ่มบุคคลเฉพาะเท่านั้น

ในทางตรงข้าม เหล่าคนที่พยายามหาคนอื่นมาอธิษฐานวิงวอนขอแทนพวกเขา สามารถใช้ความช่วยเหลือที่พวกเขาได้รับ ความคิดที่ว่าการอธิษฐานวิงวอนขอแทนเป็นสิทธิพิเศษและการทรงเรียกของคริสเตียนบางคนเฉพาะนั้นไม่ได้อยู่บนหลักพื้นฐานพระคัมภีร์ ที่แย่กว่านั้น เป็นความคิดที่ชอบทำลายที่มักนำไปสู่หวามหยิ่งผยอง และความรู้สึกเหนือกว่าผู้อื่น พระเจ้าทรงเรียกคริสเตียนทั้งหลายให้เป็นผู้อธิษฐานขอแทนคนอื่น เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ผู้เชื่อทุกคนสามารถทำหน้าที่อธิษฐานขอแทนคนอื่น ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่น่ายกย่องและสุดยอดที่เรามี ในการสามารถมาด้วยความกล้าหาญอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธานุภาพ โดยการอธิษฐานและวิงวอนขอจากพวกเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การอธิษฐานวิงวอนขอแทนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries