settings icon
share icon
คำถาม

การอธิษฐานแบบใดที่เราควรอธิษฐานเผื่อผู้ที่ไม่เชื่อ?

คำตอบ


เราสามารถเรียนรู้วิธีการอธิษฐานเผื่อผู้ที่ไม่เชื่อได้โดยการทำตามแบบอย่างการอธิษฐานที่พระเยซูทรงอธิษฐาน พระธรรมยอห์นบทที่ 17 เป็นคำอธิษฐานที่ยาวที่สุดของพระเยซูซึ่งมีการบันทึกไว้และเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงอธิษฐานอย่างไร ในข้อ 3 กล่าวว่า "และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงส่งมา" พระองค์ทรงอธิษฐานขอให้ผู้คนมารู้จักพระเจ้าพระบิดา และวิธีการที่พวกเขาจะสามารถรู้จักพระเจ้าได้คือผ่านทางพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 14:6, 3:15-18) หากนี่เป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของพระเยซู เราเองก็รู้ได้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเราอธิษฐานในทำนองเดียวกันกับพระองค์ และการอธิษฐานใดๆ ที่เป็นการเห็นด้วยกับพระเจ้าคือการอธิษฐานที่มีประสิทธิผล (1 ยอห์น 5:14, ยากอบ 5:16)

พระธรรม 2 เปโตร 3:9 ยังช่วยให้เราเห็นถึงหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่ไม่เชื่อ นั่นก็คือข้อความซึ่งกล่าวว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเชื่องช้าที่จะทำตามพระสัญญา อย่างที่บางคนคิด แต่ทรงอดทนต่อท่าน เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศ แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่" ไม่ใช่ความปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้คนหนึ่งคนใดใช้เวลาชั่วนิรันดร์ห่างจากการทรงสถิตของพระองค์ (โรม 6:23) เมื่อเราอธิษฐานขอการกลับใจในชีวิตของผู้ที่ไม่เชื่อ เราก็กระทำข้อตกลงร่วมกับพระเจ้าแล้ว เรายังสามารถอธิษฐานขอโอกาสเป็นมือและเท้าของพระเยซูเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักความดีของพระองค์ (กาลาเทีย 6:10, โคโลสี 4:5, เอเฟซัส 5:15-16) เราสามารถอธิษฐานขอความกล้าหาญเช่นเดียวกับที่เหล่าสาวกได้ทำโดยการฉวยโอกาสเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงประทานให้ (กิจการ 4:13,29, เอเฟซัส 6:19)

นอกเหนือจากนี้เรายังสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงจัดเตรียมสถานการณ์ใดก็ตามที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจที่ดื้อรั้นให้สำนึกผิด พระธรรมสดุดี 119:67 กล่าวว่า "ก่อนตกทุกข์ได้ยาก ข้าพระองค์หลงเตลิดไป แต่บัดนี้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์" บ่อยครั้งสถานการณ์ที่เจ็บปวดมักนำเราเข้าไปหาพระคริสต์ เมื่อเราอธิษฐานเผื่อผู้ที่เรารักซึ่งไม่รู้จักพระเยซูนั้นเป็นการง่ายที่เราจะขอเพื่อการปกป้องและการอวยพรจากพระองค์ แต่กระนั้นในบางครั้งก็จำเป็นต้องอธิษฐานในทางตรงกันข้ามหากนั่นเป็นสิ่งที่จะทำลายการควบคุมของรูปเคารพที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขา ความสะดวกสบาย วัตถุนิยม ราคะตัณหาและการเสพติดเป็นพระเทียมเท็จที่กักขังผู้ที่ไม่เชื่อให้เป็นทาส ดังนั้นการอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจเรียกร้องให้เราขอพระองค์นำเอาการปกป้องและการปลอบโยนของพระองค์ออกไปเพื่อผลักดันให้พวกเขาไปถึงจุดที่พวกเขาจะต้องแสวงหาพระเจ้า ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าการที่คนที่เรารักผู้ซึ่งยังไม่ได้รับความรอดหันมาแสวงหาพระเจ้าและพบพระองค์

การอธิษฐานเผื่อผู้อื่นทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย (1 ทิโมธี 2:1-4) และเป็นวิธีหนึ่งที่เราแสดงความรักต่อผู้อื่น (1 ยอห์น 4:7) แม้ในขณะที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะอธิษฐานอย่างไร เราก็ได้รับการปลอบโยนตามพระสัญญาในโรม 8:26 พระเจ้าทรงรู้ดีว่าบ่อยครั้งเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไร ฉะนั้นพระองค์จึงได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อร้องขอแทนเราเพื่อให้ความปรารถนาในใจของเราถูกส่งไปยังห้องพระบัลลังก์แห่งสวรรค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การอธิษฐานแบบใดที่เราควรอธิษฐานเผื่อผู้ที่ไม่เชื่อ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries