settings icon
share icon
คำถาม

มีเงื่อนไขใดๆ หรือไม่ในการได้รับคำตอบสำหรับการอธิษฐาน?

คำตอบ


บางคนชอบการอธิษฐานที่ปราศจากเงื่อนไข แต่ข้อเท็จจริงตามพระคัมภีร์คือว่าการอธิษฐานนั้นมีเงื่อนไข เป็นความจริงที่พระเยซูตรัสว่า "ถ้าท่านเชื่อ ท่านก็จะได้รับทุกอย่างตามที่อธิษฐานขอ" (มัทธิว 21:22) แต่แม้กระทั่งในข้อความที่ประกาศนั้นก็มีหนึ่งเงื่อนไขในการอธิษฐานคือความเชื่อ และเมื่อเราตรวจสอบดูพระคัมภีร์ เราก็พบว่ายังมีเงื่อนไขอื่นสำหรับการอธิษฐานอีกด้วย

นี่เป็นคำแนะนำสิบประการจากพระคัมภีร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานที่บอกความหมายของเงื่อนไขการอธิษฐานคือ

1. การอธิษฐานกับพระบิดาในสวรรค์ (ดูมัทธิว 6:9) เงื่อนไขนี้ในการอธิษฐานนี้ดูเหมือนชัดเจนอยู่แล้วและยังเป็นสิ่งที่สำคัญ เราไม่ได้อธิษฐานกับพระเทียมเท็จ ตัวเราเอง ทูตสวรรค์ พระพุทธเจ้าหรือต่อมารีย์ซึ่งเป็นหญิงพรหมจารีย์ แต่เราอธิษฐานกับพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์ ผู้ซึ่งเปิดเผยพระองค์เองในพระเยซูคริสต์และผู้ซึ่งพระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่ในเรา การมาหาพระองค์ในฐานะ "พระบิดา" ของเรามีความหมายอย่างแรกเลยคือว่าเราเป็นลูกของพระองค์ซึ่งเกิดขึ้นโดยความเชื่อในพระคริสต์ (ดูยอห์น 1:12)

2. การอธิษฐานสำหรับสิ่งดีๆ (ดูมัทธิว 7:11) เราไม่เข้าใจหรือรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีเสมอไป แต่พระเจ้าทรงทราบและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้สิ่งซึ่งดีที่สุดกับลูกของพระองค์ เปาโลอธิษฐานสามครั้งเพื่อที่จะได้รับการรักษาจากความทุกข์ และทุกครั้งพระเจ้าก็ตรัสว่า "ไม่" ทำไมพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักจึงปฏิเสธที่จะรักษาเปาโล เพราะว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเขา นั่นก็คือชีวิตที่ดำเนินไปโดยพระคุณ ในที่สุดเปาโลก็หยุดอธิษฐานเพื่อขอการรักษาและเริ่มชื่นชมยินดีในความอ่อนแอของเขาแทน (2 โครินธ์ 12:7 – 10)

3. การอธิษฐานสำหรับสิ่งที่จำเป็น (ดูฟิลิปปี 4:19) การให้ความสำคัญกับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการอธิษฐาน (มัทธิว 6:33) พระสัญญาคือว่าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นให้กับเรา ซึ่งไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราอยากได้ โดยสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกัน

4. การอธิษฐานด้วยหัวใจที่ชอบธรรม (ดูยากอบ 5:16) พระคัมภีร์กล่าวถึงการมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นเงื่อนไขของการอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ (ฮีบรู 10:22) นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสารภาพบาปของเราต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เรื่อยๆ คือ "หากข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ องค์พระผู้เป็นเจ้าคงจะไม่ทรงสดับฟัง" (สดุดี 66:18)

5. การอธิษฐานด้วยหัวใจที่กตัญญู (ดูฟิลิปปี 4:6) ส่วนหนึ่งของการอธิษฐานคือท่าทีแห่งการขอบพระคุณ

6. การอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า (ดู 1 ยอห์น 5:14) เงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญสำหรับการอธิษฐานก็คือการอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระเยซูอธิษฐานแบบนี้ตลอดเวลา แม้กระทั่งที่สวนเกทเสมนีคือ "อย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์ แต่ขอให้สำเร็จดังพระประสงค์ของพระองค์" (ลูกา 22:42) เราจะอธิษฐานมากแค่ไหนก็ได้ด้วยความจริงใจและด้วยความเชื่อสำหรับ ฬ อ ฮ แต่ถ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็น ก ข ค เราก็อธิษฐานผิดผลาด

7. การอธิษฐานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ (ดูยอห์น 16:24) พระเยซูคือเหตุผลที่เราสามารถเข้าไปยังพระบัลลังก์แห่งพระคุณได้ (ฮีบรู 10:19 – 22) พระองค์เป็นคนกลางของเรา (1 ทิโมธี 2:5) และเงื่อนไขของการอธิษฐานก็คือเราอธิษฐานในพระนามของพระองค์

8. การอธิษฐานอย่างไม่ลดละ (ดูลูกา 18:1) ตามข้อเท็จจริงแล้วคือการอธิษฐานอย่างไม่สิ้นสุด (1 เธสโลนิกา 5:17) หนึ่งในเงื่อนไขของการอธิษฐานที่มีประสิทธิผลก็คือการที่เราไม่ยอมแพ้

9. การอธิษฐานอย่างไม่เห็นแก่ตัว (ดูยากอบ 4:3) แรงจูงใจของเรานั้นมีความสำคัญ

10. การอธิษฐานด้วยความเชื่อ (ดูยากอบ 1:6) หากปราศจากความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย (ฮีบรู 11:6) มีพระองค์เพียงผู้เดียวซึ่งสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ (ลูกา 1:37) ถ้าเราปราศจากความเชื่อเราจะอธิษฐานไปเพื่ออะไร

คำอธิษฐานของโยชูวาทำให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ง ด้วยความความกล้าหาญที่พอๆ กับคำขอนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดของการอธิษฐาน (โยชูวา 10:12 – 14) คำอธิษฐานของเอลียาห์ที่ขอให้ฝนไม่ตกและภายหลังก็ขอให้ฝนตกก็ตรงกับเงื่อนนี้ทั้งหมด (ยากอบ 5:17 – 18) คำอธิษฐานของพระเยซูต่อหน้าอุโมงค์ฝังศพของลาซารัสก็เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด (ยอห์น 11:41) พวกเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์ สำหรับสิ่งที่ดีและสิ่งที่จำเป็น ด้วยความเชื่อ

ตัวอย่างคำอธิษฐานของโยชูวา เอลียาห์และพระเยซูสอนเราว่า เมื่อคำอธิษฐานของเราเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจสูงสุด สิ่งอัศจรรย์ต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น ไม่จำเป็นที่เราจะต้องประหม่าเมื่อมีภูเขามาบดบังเพราะว่าภูเขานั้นสามารถเคลื่อนออกไปได้ (มาระโก 11:23) การต่อสู้ที่เราต้องเผชิญคือการทำให้คำอธิษฐานของเราสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการทำให้ความปรารถนาของเราตรงกับของพระองค์ ความสอดคล้องกันระหว่างน้ำพระทัยของพระเจ้าและความปรารถนาของเรานั่นเองคือเป้าหมาย เราต้องการในสิ่งที่พระองค์ต้องการ ไม่มากไปกว่าหรือน้อยไปกว่านี้ และเราไม่ต้องการสิ่งที่พระองค์ไม่ต้องการ

คำอธิษฐานในทางของพระเจ้าที่มีประสิทธิผลนั้นมีเงื่อนไขและพระเจ้าเชิญชวนเราให้อธิษฐาน เราจะอธิษฐานอย่างยิ่งใหญ่ได้เมื่อไร ก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เราจะอธิษฐานอย่างกล้าหาญได้เมื่อไร ก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าต้องการสิ่งที่กล้าหาญ เมื่อไรที่เราควรอธิษฐาน เราควรอธิษฐานตลอดเวลา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีเงื่อนไขใดๆ หรือไม่ในการได้รับคำตอบสำหรับการอธิษฐาน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries