settings icon
share icon
คำถาม

เป็นที่ยอมรับได้ไหมที่จะ "วางขนแกะ" ต่อหน้าพระเจ้าในการอธิษฐาน?

คำตอบ


แนวคิดของการ "วางขนแกะ" มาจากเรื่องของกิเดโอน ผู้นำคนหนึ่งในอิสราเอลในผู้วินิจฉัยบทที่ 6 เมื่อพระเจ้านำให้เขารวบรวมกองกำลังอิสราเอลเพื่อไปต่อสู้กับผู้บุกรุกชาวมีเดียน กิเดโอนอยากจะแน่ใจว่าเป็นเสียงที่เข้าได้ยินนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าจริงๆ และเขาได้เข้าใจการทรงนำของพระเจ้า เขาขอหมายสำคัญเพื่อยืนยันว่า สิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริง เขาจึงได้นำขนแกะแผ่นหนึ่งออกมาในตอนกลางคืนและขอให้พระเจ้าทำให้ขนแกะนั้นเปียกในขณะที่พื้นดินรอบๆ นั้นแห้ง พระเจ้าได้ทรงทำตามที่กิเดโอนขอ ด้วยพระคุณของพระองค์ และในตอนเช้าขนแกะก็เปียกจนสามารถบีบน้ำออกมาได้จนเต็มชาม

แต่ความเชื่อของกิเดโอนนั้นอ่อนแอมาก จนกระทั่งเขาขอหมายสำคัญอีกครั้งหนึ่ง แต่ในครั้งนี้ ให้ขนแกะอีกแผ่นหนึ่งแห้งในขณะที่พื้นดินรอบๆ นั้นเปียก อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ทำตามตามนั้น และในที่สุดกิเดโอนมีความแน่ใจว่า พระเจ้าได้หมายถึงสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวไว้อย่างแท้จริง และชนชาติอิสราเอลจะมีชัยชนะเหมือนกับที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้สัญญาเอาไว้ในผู้วินิจฉัย 6:14 – 16 การนำเอาขนแกะออกมาเป็นครั้งที่สอง ซึ่งกิเดโอนได้ขอหมายสำคัญที่ว่า พระเจ้ากำลังตรัสกับเขาและจะทำตามที่พระองค์ได้ทรงบอกนั้น

มีสองสามบทเรียนสำหรับเราในเรื่องของกิเดโอน อย่างแรกพระเจ้าทรงพระคุณอย่างล้นเหลือและใจเย็นกับเรา โดยเฉพาะเมื่อความเชื่อของเราอ่อนแอ กิเดโอนรู้ว่าเขากำลังเหยียบย่ำบนพื้นดินที่อันตราย และกำลังทดสอบความอดทนของพระเจ้า โดยการขอหมายสำคัญหลายครั้ง หลังจากหมายสำคัญของขนแกะแผ่นแรก เขาได้บอกว่า "ขออย่าให้พระพิโรธพลุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์ทูลอีกสักครั้งเดียว" (ผู้วินิจฉัย 6:39)

แต่พระเจ้าของเราทรงพระเมตตา เรื่องของกิเดโอนเป็นคำแนะนำสำหรับเราและไม่ได้เป็นตัวอย่างสำหรับความเชื่อของเราเอง พระเยซูกล่าวเนื่องในสองโอกาสว่า "คนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญ" (มัทธิว 12:39, 16:1 – 4) จุดประสงค์ของพระองค์คือ หมายสำคัญที่เขาได้รับแล้ว ความสำเร็จด้านการพยากรณ์ การรักษาโรค และการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้น เพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะตอบสนองต่อความจริง ถ้าความจริงคือสิ่งที่พวกเขาแสวงหา แต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่

บทเรียนอีกอย่างหนึ่งในเรื่องขนแกะของกิเดโอนคือ ผู้ที่ขอหมายสำคัญเป็นการแสดงให้เห็นความอ่อนแอและการที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ในความเชื่อ และจะไม่ได้รับความแน่ใจจากหมายสำคัญอยู่แล้ว กิเดโอนได้รับมากเกินพอโดยปราศจากหมายสำคัญจากขนแกะ พระเจ้าได้ตรัสว่าเขาจะมีชัยชนะ (ข้อ 14) และเขาได้ตอบสนองต่อการขอหมายสำคัญด้วยการแสดงการอัศจรรย์ของพลังอำนาจในไฟ (ข้อ 16) แต่กิเดโอนยังขอหมายสำคัญอีกสองประการ เพราะความรู้สึกไม่ปลอดภัยของเขาเอง ในทางเดียวกันเมื่อพระเจ้าได้ให้หมายสำคัญที่เราขอ ไม่ได้เป็นการให้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่ความเชื่อที่โอนเอนไปมาของเรานั้นยังมีความสงสัย สิ่งนั้นมักจะนำให้เราขอหมายสำคัญมากมาย ไม่มีหมายสำคัญใดที่ให้ความเชื่อมั่นที่เราต้องการ เพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พลังอำนาจของพระเจ้า แต่อยู่ที่ความหยั่งรู้ต่อสิ่งดังกล่าวของเราเอง

ปัญหาในการทำตามตัวอย่างของกิเดโอนในการตั้งขนแกะ คือการไม่คำนึงถึงสถาน การณ์ของเรา และของเขานั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ในฐานะคริสเตียนเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังอยู่สองอย่างที่กิเดโอนขาด อย่างแรกคือเรามีพระคำที่สมบูรณ์ของพระเจ้าที่เรารู้ว่า "ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง" (2 ทิโมธี 3:16 – 17) พระเจ้าได้ให้ความมั่นใจแก่เราว่า พระคำของพระองค์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จำเป็นสำหรับเรา สำหรับ "การ เตรียมความพร้อมอย่างสมบูรณ์" สำหรับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในชีวิต เราไม่ต้องการประสบการณ์ที่ใช้พิสูจน์ (หมายสำคัญ เสียง การอัศจรรย์) เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์ได้ทรงบอกอะไรแก่เราแล้วในพระคำของพระองค์ สิ่งที่ได้เปรียบสำหรับเรามากกว่ากิเดโอนอย่างที่สองคือ คริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งก็คือพระเจ้า อาศัยอยู่ในหัวใจของทุกคนเพื่อชี้นำ นำทาง และหนุนใจ ก่อนวันเพนเทคอสผู้เชื่อมีพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมอย่างเดียว และได้รับการนำทางจากพระหัตถ์พระเจ้าอย่างผิวเผิน ในขณะนี้เรามีพระคัมภีร์ที่สมบูรณ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตย์อยู่ในหัวใจของเรา

แทนที่จะแสวงหาหมายสำคัญผ่านทางขนแกะ เราควรจะพร้อมที่จะยอมรับเพื่อที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราในทุกสถานการณ์ทุกวัน "จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์" (โคโลสี 3:16) "จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย" (1 เธสะโลนิกา 5:16 – 18) "และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า และขอบ พระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นั้น" (โคโลสี 3:17) ถ้าสิ่งเหล่านี้แสดงลักษณะพิเศษในชีวิตของเรา การตัดสินใจของเราจะสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า พระองค์จะทรงอวยพรเราอย่างไม่สามารถที่จะนับได้ด้วยสันติสุข ความแน่นอน และจะไม่มีความจำเป็นที่จะนำเอาขนแกะออกมาหรือขอหมายสำคัญจากพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เป็นที่ยอมรับได้ไหมที่จะ "วางขนแกะ" ต่อหน้าพระเจ้าในการอธิษฐาน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries