settings icon
share icon
คำถาม

การอธิษฐานในพระนามพระเยซูหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


หนังสือยอห์น 14:13-14 สอนเกี่ยวกับการอธิษฐานในพระนามของพระเยซูไว้ว่า “สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น” มีบางคนเข้าใจผิดและคิดว่าการพูดว่า “ในพระนามพระเยซู” เมื่อจบคำอธิษฐานพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเสมอ การคิดเช่นนี้เป็นการทำให้คำว่า “ในพระนามพระเยซู” เป็นสูตรสำเร็จที่มหัศจรรย์ แต่มันไม่ตรงกับพระคัมภีร์!

การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูหมายถึงการอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์และเป็นการขอให้พระเจ้าพระบิดาทรงฟังคำอธิษฐานเนื่องจากเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามของพระเยซู, พระบุตรของพระองค์ การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูมีความหมายเดียวกับการอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์” (1 ยอห์น 5:14-15) การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคือการอธิษฐานขอในสิ่งที่จะถวายเกียรติและยกย่องพระเยซู

การต่อท้ายด้วยคำว่า “ในพระนามพระเยซู” ตอนจบคำอธิษฐานไม่ใช่สูตรสำเร็จที่มหัศจรรย์ หากสิ่งที่เราอธิษฐานขอไม่ได้เป็นไปเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าหรือตามน้ำพระทัยของพระองค์ การพูดว่า “ในพระนามพระเยซู” ก็ไม่มีความหมาย การอธิษฐานในพระนามพระเยซูอย่างจริงใจ เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์คือสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การแถมคำพูดบางคำไว้ตอนท้ายคำอธิษฐาน คำพูดที่ใช้ในการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่วัตุประสงค์ในการอธิษฐานคือเรื่องสำคัญ การอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือสิ่งสำคัญในการอธิษฐานในพระนามของพระเยซู

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การอธิษฐานในพระนามพระเยซูหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries