settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะสามารถเป็นนักรบในการอธิษฐานได้อย่างไร?

คำตอบ


ถึงแม้ว่าวลี "นักรบในการอธิษฐาน" ไม่ได้มีเขียนอยู่ในพระคัมภีร์ โดยทั่วไปแล้วมีการคิดว่านักรบในการอธิษฐานเป็นคริสเตียนที่อธิษฐานอย่างเป็นประจำ และอธิษฐานอย่างได้ผลเผื่อผู้อื่นตามแบบอย่างการอธิษฐานที่มีการสอนในพระคัมภีร์ ดังนั้นนักรบในการอธิษฐาน อธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดา (มัทธิว 6:9) และในฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 3:16, ยูดา 1:20 ) และในพระนามของพระเยซู (ยอห์น 14:13) การที่จะเป็นนักรบในการอธิษฐานคือต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณและการต่อสู้ที่ดีด้วยความเชื่อโดยการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า "จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา"(เอเฟซัส 6:10 – 18)

ขณะที่คริสเตียนทั้งหมดเป็นนักรบในการอธิษฐาน มีผู้คนบางคนรู้สึกว่าพวกเขามีความสามารถพิเศษและความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ในการอธิฐานและได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าที่จะอธิษฐานในฐานะที่เป็นพันธกิจพิเศษของพวกเขา พระคัมภีร์ไม่เคยเจาะจงเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งให้จะอธิษฐานบ่อยกว่า ขยันกว่าหรือเกิดผลมากกว่าคริสเตียนคนอื่น แต่มีนักอธิษฐานที่ขยันซึ่งเป็นที่รู้จักในการให้ความสำคัญของพวกเขาในการอธิษฐาน เปาโลได้กล่าวไว้ว่า "ขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง" (1 ทิโมธี 2:1) และเขาไม่ได้พูดสิ่งถึงที่จะแสดงให้เห็นถึงการที่บางคนยกเว้นจากการทำสิ่งเหล่านี้ ผู้เชื่อในพระคริสต์ทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งช่วยสื่อสารในสิ่งที่เราอยากอธิษฐาน (โรม 8:26 – 27) ผู้เชื่อทุกคนควรจะอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ ซึ่งหมายความว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ที่เราเชื่อในพระองค์สำหรับทุกสิ่ง รวมไปถึงการวิงวอนของพระองค์ต่อพระบิดาเพื่อเราสำหรับทุกสิ่งและที่เราจะมีชีวิตอยู่และอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่เพิ่มว่า

"ในนามของพระเยซู" ในการอธิษฐาน ในทางตรงกันข้ามนั้นหมายความว่า การอธิษฐานที่ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์

ในขณะที่เป็นนักรบในการอธิษฐานพวกเราปิติยินดีในทุกสิ่งและมีจิตวิญญาณแห่งการขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงกำลังทำในชีวิตของเรา และในชีวิตของผู้อื่นด้วยและจิตวิญญณของเราเองเติบโตแบบวันต่อวัน ในขณะที่เรากลับมาตระหนักถึงความสำคัญของพระพรที่เราได้รับ เรารู้อย่างแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงประทานลมหายใจที่เราพึ่งสูดเข้าไป (อิสยาห์ 42:5) ที่พระองค์ได้ทรงอภัยความบาปของเราในอดีต ปัจจุบันและอนาคต (1 ยอห์น 2:12) ที่พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักนิรันดร์

(เอเฟซัส 2:4 – 7) และที่เรามีที่ที่หนึ่งในสวรรค์ร่วมกับพระเจ้าของเรา (1 เปโตร 1:3 – 5) หัวใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความปีติยินดี สันติสุขและไหลล้นด้วยความรักต่อพระเจ้าและเราอยากให้ผู้อื่นได้มีความรัก ความปีติยินดี และสันติสุขเดียวกันนี้ ดังนั้นเราจะทำงานเพื่อพวกเขาโดยการอธิษฐาน

คำอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพคือการทำงานอย่างแท้จริง เราต้องเรียนรู้ที่จะเดินกับพระเจ้า ดังนั้นเราจึงใคร่ครวญในพระองค์และถึงทางของพระองค์เป็นประจำทุกวันเพื่อที่เราจะเป็นคนที่ถ่อมตัวลงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพ (2 พงศาวดาร 7:13 – 15) เรายังศึกษาพระคัมภีร์อย่างเอาใจใส่ทุกวัน เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า และอะไรที่ประกอบไปด้วยการอธิษฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ เราเรียนรู้ที่จะขจัดสิ่งที่กีดขวางการอธิษฐาน (มาระโก 11:25, 1 เปโตร 3:7 , 1 ยอห์น 3:21 – 22) และการไม่ทำให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียพระทัย (เอเฟซัส 4:30 – 32) เราเรียนรู้ว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณกับซาตาน ดังนั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อความปลอดภัยฝ่ายวิญญาณของเราเองเพื่อที่เราจะยึดมั่นในกำลังและความมุ่งมั่นในการอธิษฐานเผื่อผู้อื่น (เอเฟซัส 6:12 – 18)

นักรบในการอธิษฐานมีหัวใจเพื่อพระเจ้า มีหัวใจเพื่อการอธิษฐาน มีหัวใจเพื่อผู้คน และมีหัวใจเพื่อคริสตจักรของพระคริสต์ ดังนั้นเราอธิษฐานอย่างต่อเนื่องและวางใจว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานแต่ละคำตามน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์และในเวลาที่เหมาะสมสำหรับพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะสามารถเป็นนักรบในการอธิษฐานได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries