คำถามเกี่ยวกับมนุษย์


เรามีสองด้านหรือสามด้าน? เราประกอบด้วยร่างกาย, จิต และ วิญญาณ หรือ ร่างกาย และจิต-วิญญาณ?

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างจิตและวิญญาณของมนุษย์?

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า ตามอย่างพระองค์หมายความว่าอย่างไร? (ปฐมกาล 1:26-27)

ทำไมคนในสมัยปฐมกาลจึงมีอายุยืน?

อะไรคือที่มาของชนชาติต่าง ๆ?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการเหยียดผิว, การมีอคติ, การเลือกที่รักมักที่ชังไว้ว่าอย่างไร?

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างเรา?

จิตใจมนุษย์ต้องตาย หรืออมตะ?

จิตใจของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นอย่างไร?

ศพคริสเตียนควรจะถูกเผาหรือไม่?

คนสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากพระเจ้าหรือ?

มี'หลุมที่พระเจ้าทรงสร้าง'หรือไม่?

มนุษย์มีความสมัครใจอย่างแท้จริงหรือเปล่า?

มันหมายความว่าอะไรที่เราถูกสร้างอย่างน่าอํศจรรย์และน่าหวาดเสียว (เพลงสดุดี 139:14)?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการทำให้ตายอย่างสงบว่าอย่างไร?

มีการจำกัดอายุที่เราสามารถมีชีวิตอยู่หรือ?

เราเป็นบุตรของพระเจ้าทั้งหมดหรือเฉพาะคริสเตียนไม่?

มุมมองของคริสเตียนเรื่องการโคลนมนุษย์ คืออะไร?

สาเหตุของการต่อต้านยิวทั้งหมดในโลกนี้คืออะไร?

ลมปราณแห่งชีวิตคืออะไร?

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีคืออะไร?

การล้มลงในบาปส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างไร?

คริสเตียนควรมีมุมมองเรื่องพันธุวิศวกรรมอย่างไร?

ธรรมชาติของมนุษย์คืออะไร พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์"?

วิญญาณของมนุษย์คืออะไร?

คือจิตวิญญาณของมนุษย์คืออะไร?

สิ่งใดเป็นเครื่องหมายที่พระเจ้าทรงทำไว้ที่ตัวคาอิน ปฐมกาล 4:15?

ใครเป็นคนของพระเจ้า?

มันหมายความว่าอะไรที่ว่าตายฝ่ายวิญญาณ?

เนื้อหนังคืออะไร?

ใจคืออะไร?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับมนุษย์