settings icon
share icon
คำถาม

ใครเป็นคนของพระเจ้า ?

คำตอบ


วลีที่ว่า "คนของพระเจ้า" มักจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจน พระเจ้าทรงเรียกอับราม (ต่อมาอับราฮัม) ในปฐมกาลบทที่ 12 ให้ออกจากแผ่นดินของเขา เพื่อไปยังที่ใหม่ที่ซึ่งพระเจ้าจะทรงสำแดงให้ท่านเห็น

ปฐมกาล 12:2 “เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร”

ชนชาตินี้จะกลายเป็นประเทศอิสราเอล ชนกลุ่มแรกที่พระเจ้าทรงออกแบบให้เป็นคนของพระองค์

อิสยาห์ 51:16 “และเราได้ใส่ถ้อยคำของเราในปากของเจ้า และซ่อนเจ้าไว้ในร่มมือของเรา ซึ่งขึงฟ้าสวรรค์ และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และกล่าวแก่ศิโยนว่า 'เจ้าเป็นชนชาติของเรา'”

พระเจ้ายังทรงรับรองว่าอิสราเอลเป็นประชากรของพระองค์ ตามคำทำนายแก่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

เอเสเคียล 38:14 “เพราะฉะนั้น บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเผยพระวจนะและกล่าวกับโกกว่า พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ในวันนั้นเมื่ออิสราเอลประชากรของเรา อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้ว เจ้าจะมิได้รู้หรือ”

ผู้เชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวที่เชื่อในพระเมสสิยาห์ชาวยิว (พระเยซูคริสต์) ถูกนับว่าเป็นคนของพระเจ้าหรือไม่ ใช่ พระเยซูเสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคน ไม่เพียงเพื่อช่วยอิสราเอลให้รอด

โรม 1:16 “เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐ นั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย”

โรม 10:12 “เพราะว่าพวกยิวและพวกต่างชาตินั้น ไม่ทรงถือว่าต่างกัน ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง และทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทั้งปวงที่ทูลขอต่อพระองค์”

กาลาเทีย 3:28 “จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์”

การสามัคคีธรรมระหว่างพระเจ้ากับคนของพระองค์สำคัญยิ่งกว่าการทรงเรียกของพระองค์ พวกเขาก็เรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของพวกเขา

1 พงศาวดาร 29:17 “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบแน่ว่า พระองค์ทรงทดลองจิตใจ และทรงพอพระทัยในความเที่ยงธรรม ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ถวายทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น ด้วยความเต็มใจในความเที่ยงธรรม แห่งจิตใจของข้าพระองค์ และบัดนี้ข้าพระองค์ชื่นใจที่ได้เห็นประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งอยู่ ณ ที่นี้ได้เต็มใจถวายด้วยความชื่นบานต่อพระองค์”

ที่นี่ มีการระบุถึงคนของพระเจ้ามากขึ้น โดยที่พวกเขาเต็มใจที่จะถวายตัวเองต่อพระเจ้าแทนความเป็นชาติของเขา

คนใดก็ตามที่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้า ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประชากรของพระเจ้า การสามัคคีธรรมไม่ได้มาเพราะการเข้าร่วมประชุมในคริสตจักรหรือการประพฤติดี มันเป็นการตัดสินใจที่เจตนาจะติดตามพระเจ้าเท่านั้น ต้องมีการตัดสินใจ

2โครินธ์ 6:16 “วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของ พระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า ‘เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะ ดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา’”

มาระโก 8:38 “ด้วยว่าถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเรา ในชั่วชีวิตนี้ซึ่งประกอบด้วยการชั่วคิดคดทรยศ บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้น ในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดา และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์”

และเมื่อเราได้ตัดสินใจที่จะอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้า พระองค์ทรงโอบกอดเราไว้เป็นอย่างดี จากนั้นเราเป็นประชากรของพระองค์อย่างแท้จริง Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครเป็นคนของพระเจ้า ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries