settings icon
share icon
คำถาม

มานุษยวิทยาคริสเตียนคืออะไร?

คำตอบ


มานุษยวิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ มานุษยวิทยาคริสเตียนคือการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์จากมุมมองของคริสเตียนหรือจากพระคัมภีร์ เป็นการมุ่งความสนใจไปยังธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างสำคัญ และลักษณะซึ่งจับต้องไม่ได้และจับต้องได้ของมนุษย์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน คำถามที่เกิดขึ้นร่วมกันซึ่งเกี่ยวข้องกับมานุษยวิทยาคริสเตียนคือ

หมายความว่าอย่างไรที่มนุษย์ได้รับการสร้างในพระลักษณะและความเหมือนกับพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-26) พระลักษณะของพระเจ้าอ้างถึงส่วนที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่แปลกแยกจากอาณาจักรของสัตว์ ทำให้เขาเหมาะสมกับ "การปกครอง" ซึ่งพระเจ้าได้วางแผนไว้ (ปฐมกาล 1:28) และทำให้เขาติดสนิทพระผู้สร้างของเขา ซึ่งจะมีความเหมือนทางด้านจิตใจ ศีลธรรมและสังคม

พวกเรามีสามส่วนหรือสองส่วน เรามีร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ หรือร่างกายและจิตวิญญาณ สภาพความเป็นมนุษย์ได้รับการมุ่งหมายให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ดั่งเช่นนั้นพระเจ้าทรงสร้างเรามาด้วยทั้งลักษณะที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ลักษณะที่จับต้องได้แน่นอนว่าคือสิ่งเหล่านั้นที่เป็นรูปเป็นร่าง และมีอยู่ตราบเท่าที่คนคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ ส่วนลักษณะที่จับต้องไม่ได้ก็คือสิ่งเหล่านั้นที่ไม่เป็นรูปร่างคือจิตใจ จิตวิญญาณ สติปัญญา ความปรารถนา ความรู้สึกผิดชอบและอื่นๆ บุคลิกลักษณะเหล่านี้มีอยู่นอกเหนือจากอายุขัยทางร่างกายของแต่ละบุคคล

อะไรคือความแตกต่างระหว่างจิตใจและจิตวิญญาณ เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าทั้งสองอย่างอ้างถึงส่วนที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์ แต่เพียงแค่ "จิตวิญญาณ" ที่อ้างถึงการเดินกับพระเจ้าของมนุษย์ "จิตใจ" นั้นอ้างถึงการเดินของมนุษย์ในโลก ทั้งลักษณะที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

อะไรคือต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์ พระคัมภีร์ไม่ได้ให้ต้นกำเนิดของ "เผ่าพันธุ์" ที่แตกต่างกันแก่พวกเราไว้อย่างชัดเจนหรือสีผิวของมนุษย์ จริงๆ แล้วมีเพียงแค่เผ่าพันธุ์เดียวคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ ภายในเผ่าพันธุ์มนุษย์มีความหลากหลายอย่างมากทางสีผิวและลักษณะทางกายภาพอื่นๆ

มานุษยวิทยาคริสเตียนเกี่ยวข้องกับพวกเราว่าเป็นใครและวิธีการที่เรามีสัมพันธภาพกับพระเจ้า ไม่ว่าคนที่ดีอย่างแท้จริงหรือบาปอย่างแท้จริงสำคัญมากในการกำหนดความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระเจ้าซึ่งสามารถฟื้นฟูได้ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะจิตใจของมนุษย์จะดำเนินต่อไปหลังจากการตายหรือไม่ ส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของเรา จุดประสงค์ของเราในโลกนี้ มานุษยวิทยาคริสเตียนช่วยพวกเราให้เข้าใจตัวเองด้วยวิสัยทัศน์ของพระเจ้า เมื่อเราค้นพบข้อมูลอย่างละเอียดในหัวข้อนี้ เราได้ความเข้าใจที่ชัดเจนถึงธรรมชาติของการตกลงในความบาปของพวกเรา และสิ่งนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ซึ่งทรงเห็นสถานการณ์ที่หมดหนทางของพวกเราและทรงเสด็จไปที่กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่พวกเรา เมื่อเรายอมรับการสละชีวิตและรับมาเป็นของเราเอง ธรรมชาติของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าผู้สร้างเราให้เป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์ (2 โครินธ์ 5:17) นี่คือคนใหม่ที่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ตามที่เราควรจะเป็นก็คือเป็นลูกที่พระองค์ทรงโปรดปราน

กุญแจสำคัญของมานุษยวิทยาคริสเตียนคือสดุดี 139:14 "ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าครั่นคร้าม ฝีพระหัตถ์ของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มานุษยวิทยาคริสเตียนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries