settings icon
share icon
คำถาม

ใจคืออะไร ?

คำตอบ


ประการแรก เราจะระบุให้ชัดเจน: บทความนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ หัวใจที่เป็นอวัยวะที่สำคัญ กล้ามเนื้อที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย บทความนี้ไม่เกี่ยวกับคำจำกัดความ ที่โรแมนติก เชิงปรัชญา เชิงวรรณกรรม

แต่ เราจะมุ่งเน้นประเด็นที่พระคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับใจ พระคัมภีร์กล่าวถึงใจของมนุษย์เกือบ 300 ครั้ง โดยสาระสำคัญ นี่คือสิ่งที่กล่าวว่า: ใจเป็นอวัยวะฝ่ายวิญญาณของเรา ที่ซึ่งให้อารมณ์และความปรารถนาแก่เรา

ก่อนที่เรามองดูที่ใจของมนุษย์ เราจะอ้างถึงว่า เพราะพระเจ้าทรงมีอารมณ์และความปรารถนา พระองค์ก็เช่นกัน สามารถพูดได้ว่าทรงมี "พระทัย" เรามีใจเพราะพระเจ้าทรงมีพระทัย ดาวิดเป็นบุรุษผู้ "เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า"

กิจการ 13:22 “ครั้นถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขา และทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่า 'เราได้พบดาวิดบุตรของเจสซี เป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ'”

และพระเจ้าทรงอวยพรประชากรกับพวกผู้นำของพระองค์ผู้ที่รู้จักและทำตามพระทัยของพระองค์

1 ซามูเอล 2:35 “และเราจะให้ปุโรหิตผู้ซื่อสัตย์ของเราเกิดขึ้นมา ซึ่งจะกระทำตามสิ่งที่มี อยู่ในจิตในใจของเรา และเราจะสร้างพงศ์พันธุ์มั่นคงให้เขา และเขาจะดำเนินอยู่ต่อหน้าผู้ที่เราเจิมไว้เป็นนิตย์”

เยเรมีย์ 3:15 “และเราจะให้ผู้เลี้ยงแกะคนที่พอใจเราแก่เจ้า ผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจ”

ใจของมนุษย์ ตามสภาพธรรมชาติของมัน ชั่วร้าย ทรยศและหลอกลวง

เยเรมีย์ 17:9 “จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า”

อีกนัยหนึ่ง การล้มลงในบาปได้ส่งผลกระทบต่อเราในระดับลึกสุด; จิตใจ อารมณ์และความต้องการของเรา มีมลทินเพราะบาป และเราตาบอดมองไม่เห็นว่าปัญหาแพร่กระจายไปอย่างไร

เราอาจจะไม่เข้าใจจิตใจของเราเอง แต่พระเจ้าทรงเข้าพระทัย พระองค์ "ทรงทราบความลับลึกทั้งสิ้นในจิตใจ"

เพลงสดุดี 44:21”พระเจ้าจะไม่ทรงทราบเรื่องนี้หรือ เพราะพระองค์ทรงทราบความลึกลับของจิตใจ”

1 โครินธ์ 14:25 “ความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชัดขึ้น เขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจ้ากล่าวว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอน”

ยอห์น 2:24-25 “แต่พระเยซูมิได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้น เพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์ และสำหรับพระองค์ไม่มีความจำเป็น ที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย์ ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยู่ในมนุษย์

บนพื้นฐานที่พระองค์ทรงทราบภายในใจ พระเจ้าทรงสามารถตัดสินได้เที่ยงธรรม

เยเรมีย์ 17:10 “เราคือพระเจ้าตรวจค้นดูจิต และทดลองดูใจ เพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการณ์ของเขา ตามผลแห่งการกระทำของเขา”

พระเยซูทรงทราบสภาพจิตใจของเราที่ตกต่ำลง

มาระโก 7:21-23 “เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้าย การล่วงประเวณี การลักขโมย การฆ่าคน การผิดผัวผิดเมีย การโลภ ความอธรรม การล่อลวงเขา ราคะตัณหา อิจฉาตาร้อน การใส่ร้าย ความเย่อหยิ่ง ความบัดซบ สารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายใน และทำให้มนุษย์เป็นมลทิน”

ปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดของเราไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่เป็นข้างใน เราทุกคนล้วนมีปัญหาทางใจ

และเพื่อจะให้คนเราได้รับความรอด ใจต้องถูกเปลี่ยนแปลง นี้จะเกิดขึ้นได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยผ่านทางความเชื่อ

โรม 10:10 “ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของ พระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด”

โดยพระคุณของพระองค์ พระเจ้าทรงสามารถสร้างใจใหม่ภายในเรา

เพลงสดุดี 51:10 “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์”

เอเสเคียล 36:26 “เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุ จิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า”

พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรง "รื้อฟื้นใจของผู้สำนึกผิด"

อิสยาห์ 57:15 “องค์ผู้สูงเด่น คือผู้อยู่ในนิรันดร์กาล ผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ว่า “เราอยู่ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์ และอยู่กับผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิดและถ่อม เพื่อจะรื้อฟื้นจิตใจของผู้ใจถ่อม และรื้อฟื้นใจของผู้สำนึกผิด”

พระราชกิจของพระเจ้าทรงสร้างใจใหม่ภายในเรา รวมทั้งทรงทดสอบใจของเรา และทรงเติมเต็มใจของเราด้วยความคิดใหม่ ภูมิปัญญาใหม่และความต้องการใหม่

เพลงสดุดี 17:3 “เมื่อพระองค์ทรงลองจิตใจของข้าพระองค์ และเสด็จเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ ในเวลากลางคืน เมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้ว พระองค์จะไม่ทรงพบความอธรรม ในข้าพระองค์เลย ปากของข้าพระองค์ก็มิได้ละเมิด”

พระราชบัญญัติ 8:2 “ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และทดลองให้ทราบว่าจิตใจของ ท่านเป็นอย่างไร ดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่”

เนหะมีย์ 7:5 “แล้วพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนาง และเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อจะขึ้นทะเบียน สำมะโนครัวเชื้อสาย ข้าพเจ้าพบหนังสือสำมะโนครัวเชื้อสายของ คนที่ขึ้นมาครั้งก่อน ข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่า”

1 พงศ์กษัตริย์ 10:24 “และทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าโซโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าพระ ราชทานไว้ในใจของท่าน”

2 โครินธ์ 8:16 “แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้ทิตัสมีใจกระตือรือร้นอย่างนั้น เพื่อท่านทั้งหลายเหมือนกัน”

ใจเป็นแกนหลักในชีวิตเรา และพระคัมภีร์ยกความสำคัญสูงเรื่องการรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์

สุภาษิต 4:23 “จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใจคืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries