settings icon
share icon
คำถาม

ธรรมชาติของมนุษย์คืออะไร พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ?

คำตอบ


ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราโดดเด่นต่างออกไป ธรรมชาติของเราโดดเด่นต่างจากของสัตว์ทั้งหลาย และสรรพสิ่งที่เหลือที่ทรงสร้าง คือเราสามารถคิดเป็นและรู้สึกได้ ข้อโดดเด่นที่แตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์และสรรพสิ่งที่เหลือที่ทรงสร้างคือความสามารถของเราที่จะให้เหตุผล ไม่มีสรรพสิ่งอื่นใดที่มีความสามารถเช่นนี้ และไม่มีข้อสงสัยเลยว่านี่เป็นของประทานที่เป็นเอกลักษณ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้ เหตุผลของเราช่วยให้เราสามารถสะท้อนธรรมชาติของเราเอง และพระลักษณะของพระเจ้า และจะได้รู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างของพระองค์ สรรพสิ่งอื่นใดที่พระเจ้าทรงสร้างมา ไม่มีธรรมชาติที่สามารถให้เหตุผลได้.

พระคัมภีร์สอนว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายของพระองค์ ข้อนี้หมายความว่า พระองค์ทรงช่วยให้เรามีความเข้าใจในพระองค์ และการทรงออกแบบที่สลับซับซ้อนและกว้างใหญ่ของพระองค์ ธรรมชาติของมนุษย์เราสะท้อนให้เห็นถึงพระลักษณะบางส่วนของพระเจ้า แม้ว่ามีข้อจำกัด เรารักกันเพราะเราถูกสร้างตามแบบพระฉายของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:16) เพราะเราถูกสร้างขึ้นตามแบบพระฉายของพระองค์ เราสามารถรักใคร่เห็นอกเห็นใจ สัตย์ซื่อ สุจริต กรุณา อดทน และยุติธรรม ในเรา ลักษณะเหล่านี้ถูกบิดเบือนไปเพราะความบาป ที่ยังคงมีอยู่ในธรรมชาติของเรา

แต่เดิมนั้น ธรรมชาติของมนุษย์สมบูรณ์แบบโดยอาศัยอำนาจที่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างนั้นโดยพระเจ้า พระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้น "ดีมาก" โดยพระเจ้าผู้ทรงรัก แต่ความดีงามนั้นถูกทำให้เสื่อมเสียเพราะความบาปของอาดัมและอีฟ

ปฐมกาล 1:31 “พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก”

ผลที่ต่อเนื่องมา เชื้อชาติของมนุษย์ทั้งสิ้นตกเป็นเหยื่อของธรรมชาติบาป ข่าวประเสริฐก็คือว่า ในทันทีที่คนหนึ่งไว้วางใจในพระคริสต์ เขาก็กลายเป็นมีธรรมชาติใหม่

2โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

การชำระล้างให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการซึ่งพระเจ้าพัฒนาธรรมชาติใหม่ของเรา ทำให้เราสามารถเติบโตขึ้นสู่ความบริสุทธิ์มากขึ้นผ่านช่วงเวลา นี้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกับชัยชนะมากมายที่ได้มาและความปราชัยเ เมื่อธรรมชาติใหม่ต่อสู้กับ "ที่พักอาศัย" ซึ่งมันพักอยู่--คือคนเดิม นิสัยเดิม เนื้อหนังเดิม

2โครินธ์ 5:4 “เพราะว่าเราผู้อาศัยในร่างกายนี้จึงครวญคร่ำเป็นทุกข์ มิใช่เพราะปรารถนาที่จะอยู่ตัวเปล่า แต่ปรารถนาจะสวมกายใหม่นั้น เพื่อว่าร่างกายของเราซึ่งจะต้องตายนั้นจะได้ถูกชีวิตอมตะกลืนเสีย”

ไม่ จนกระทั่งเราได้รับการยกย่องในสวรรค์ ที่ธรรมชาติใหม่ของเราจะเป็นอิสระ ที่จะมีชีวิตนิรันดร์ต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้ซึ่งเราถูกสร้างขึ้นตามแบบพระฉายพระองค์ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ธรรมชาติของมนุษย์คืออะไร พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries