settings icon
share icon
คำถาม

สภาพภายในของเราคืออะไร?

คำตอบ


เปาโลใช้คำว่าสภาพภายในหลายครั้งในจดหมายของเขา (2 โครินธ์ 4:16, เอเฟซัส 3:16) พระธรรมโรม 7:22 – 23 กล่าว่า "เพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้น ก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้า" "สภาพภายใน" เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการอธิบายมุมมองฝ่ายวิญญาณของคนคนหนึ่ง "สภาพภายนอก" ในทางตรงกันข้ามจะเป็นมุมมองภายนอกที่มองเห็นได้ของคนคนหนึ่ง

มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ จิตใจและร่างกาย (ปฐมกาล 1:27, 1 เธสะโลนิกา 5:23) มีการกล่าวว่าเราไม่ใช่ร่างกายที่มีจิตใจแต่เป็นจิตใจที่มีร่างกาย ร่างกายคือ "สภาพภายนอก" เป็นบ้านทางกายภาพที่เราอาศัยอยู่ที่เราได้รับประสบการณ์ต่างๆ ในโลก ร่างกายของเราทำงานส่วนมากผ่านทางสัมผัสทั้งห้าและโดยการมีความจำเป็นมาตั้งแต่เกิดซึ่งนำให้เรากิน ดื่มและนอนหลับ ร่างกายของเราไม่ได้ชั่วร้ายแต่เป็นของประทานจากพระเจ้า (โรม 12:1 – 2) เมื่อเรารับของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ ร่างกายของเรากลายเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 6:19 – 20, 3:16)

จิตใจของเราเป็นศูนย์กลางของบุคลิกภาพว่าเราเป็นใครซึ่งความคิด ความปรารถนาและความรู้สึกของเราเป็นตัวดำเนินการ ด้วยจิตใจของเรา เราเลือกไม่ว่าจะฟังและทำตามตันหาของเนื้อหนังหรือทำตามความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กาลาเทีย 5:16 – 17, โรม 8:9, มาระโก 14:38) จิตใจของคนคนหนึ่งเป็นห้องพิจารณาคดีซึ่งมีการตัดสินใจต่างๆ ในชีวิตเกิดขึ้น เป็นที่นั่งของชีวิตตัวเองและเป็นต้นกำเนิดของลักษณะนิสัยคือความมั่นใจในตัวเอง การสงสารตัวเอง การแสวงหาความสุขส่วนตัวและการคิดถึงตัวเองในทางบวกซึ่งเกิดขึ้นมา

วิญญาณของเราประกอบด้วยสภาพภายในที่พระคัมภีร์กล่าวถึง จิตวิญญาณของเราเป็นที่ซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าจะติดสนิทกับเรา พระเยซูตรัสว่า "พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง" (ยอห์น 4:24) ภายในจิตวิญญาณของเราที่บังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3 – 6) "สภาพภายใน" ของเราประกอบด้วยสติสัมปชัญญะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถขับเคลื่อนและตัดสินความบาปได้ (ยอห์น 16:8, กิจการ 24:16) วิญญาณของเราเป็นส่วนซึ่งคล้ายกับพระเจ้ามากที่สุด ด้วยความรู้ที่มีมาตั้งแต่เกิดว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด (โรม 2:14 – 15) พระธรรม 1 โครินธ์ 2:11 กล่าวว่า "อันความคิดของมนุษย์นั้น จะมีใครหยั่งรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเอง พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน"

พระธรรมโรม 12:1 – 2 เรียกร้องไม่ให้เราเห็นพ้องกับวิธีการคิดของโลก ในทางกลับกันสภาพภายในของเราต้องได้รับ "การเปลี่ยนแปลงจิตใจ" การเปลี่ยนแปลงจิตใจนี้เกิดขึ้นเมื่อเราอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครอง "สภาพภายใน" ของเราอย่างอิสระ พระองค์เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงการกระทำของเราและปรารถนาให้เป็นเหมือนของพระองค์ พระธรรมโรม 8:13 – 14 กล่าวว่า "เพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณ ท่านทำลายกิจการของร่างกาย ท่านก็จะดำรงชีวิตได้ เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า"

พระธรรมโรมบทที่ 7 ให้รายละเอียดของการต่อสู้ที่เจ็บปวดระหว่างเนื้อหนังของเรากับวิญญาณของเรา วิญญาณของเราได้บังเกิดใหม่โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ปรารถนาที่จะเชื่อฟังและติดตามพระเยซู แต่เนื้อหนังไม่ได้ตายง่ายๆ โรมบทที่ 6 อธิบายว่าเราจะทำอย่างไรให้สภาพภายในมีชัยชนะเหนือเนื้อหนัง ข้อ 6 และ 7 กล่าวว่า "เรารู้แล้วว่า คนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป" จนกระทั่งเราพิจารณาตัวเองว่า "ถูกตรึงกางเขนร่วมกับพระคริสต์" (กาลาเทีย 2:20) จิตใจและร่างกายต่อสู้กับวิญญาณเพื่ออำนาจสูงสุด เรายังคงดำเนินชีวิตในสถานะของการต่อสู้จนกระทั่งเราตายต่อตัวเองและยอมให้พระวิญญาณควบคุมอย่างเต็มขนาดเหนือทุกมุมมองในชีวิตของเราทั้งสภาพภายในและสภาพภายนอก

เป็นความปรารถนาและการออกแบบของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ที่จะดำเนินชีวิตด้วยการนำโดยธรรมชาติของการบังเกิดใหม่ของเราตลอดไป ซึ่งก็คือการก้าวไปกับพระวิญญาณของพระเจ้า แต่ธรรมชาติที่ตกลงในความบาปของเราต้องการครอบครองและดังนั้นสงครามฝ่ายวิญญาณก็เกิดขึ้น พระธรรมโรม 7:24 กำหนดคำถามที่ทุกคนซึ่งอุทิศตัวเป็นผู้ติดตามพระคริสต์จะถามคือ "ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกายแห่งความตายนี้ได้" ข้อ 25 ตอบคำถามนั้นคือ "ขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" ขอบเขตของการยอมจำนนด้วยสภาพภายในของเราต่อการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นขอบเขตซึ่งเราจะเดินในชัยชนะอย่างต่อเนื่องเหนือเนื้อหนังที่ตกลงในความบาปของเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สภาพภายในของเราคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries