settings icon
share icon
คำถาม

เรามีสองด้านหรือสามด้าน? เราประกอบด้วยร่างกาย, จิต และ วิญญาณ หรือ ร่างกาย และจิต-วิญญาณ?

คำตอบ


ปฐมกาล 1:26-27 กล่าวว่า “แล้วพระเจ้าตรัสว่า "ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”

ข้อพระคัมภีร์นี้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีอะไรที่แตกต่างจากสรรพสิ่งอื่น ๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และดังนั้น พระเจ้าจึงทรงสร้างเราขึ้นมาให้มีทั้งส่วนที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน แน่นอนว่าส่วนที่มีตัวตน คือ ส่วนที่จับต้องมองเห็นได้ เช่น ร่างกาย, อวัยวะ เป็นต้น ส่วนนี้จะดำรงอยู่ตราบเท่าที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ส่วนที่ไม่มีตัวตน คือ ส่วนที่จับต้องมองเห็นไม่ได้ เช่น จิตใจ, จิตวิญญาณ, สติปัญญา, เจตนารมณ์, ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นต้น บุคลิกส่วนนี้ถือว่าจะดำเนินต่อไปหลังจากที่ชีวิตสิ้นสุดลง

มนุษย์ทุกคนประกอบด้วยบุคลิกที่จับต้องมองเห็นได้และจับต้องมองเห็นไม่ได้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ แน่นอนว่ามนุษย์มีร่างกายที่ประกอบด้วยเนื้อหนัง, เลือด, กระดูก, อวัยวะ และ เซลล์ต่าง ๆ แต่ส่วนที่จับต้องมองเห็นไม่ได้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่ถูกนำมาถกกันบ่อย ๆ พระคัมภีร์พูดเกี่ยงกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร? ปฐมกาล 2:7 - มนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่ กันดารวิถี 16:22 - เขาทั้งสองซบหน้าลงถึงดินกราบทูลว่า " ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งสิ้น เมื่อคนเดียวกระทำผิด พระองค์จะพิโรธแก่ชุมนุมชนทั้งหมดหรือ" ข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งสิ้น สุภาษิต 4:23 - จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ ข้อพระคัมภีร์นี้ชี้ให้เห็นว่าใจเป็นจุดศูนย์กลางของเจตนารมณ์และอารมณ์ของมนุษย์ กิจการ 23:1 – “ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่า "ดูก่อน ท่านพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระพักตร์พระเจ้าล้วนแต่ตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีจนถึงทุกวันนี้” โรม 12:1-2 - “พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต อันบริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” เราสามารถมองเห็นได้ว่ามีรูปการนา ๆ ประการเกี่ยวกับส่วนที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์ และมนุษย์มีลักษณะทั้งส่วนที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ข้อพระคัมภีร์ที่นำมาอ้างอิงเหล่านี้เพียงแค่พื้นผิวเท่านั้น

ดังนั้น ในขณะที่การพูดกันเกี่ยวกับส่วนที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์เน้นที่จิตใจและจิตวิญญาณเท่านั้น ข้อพระคัมภีร์วางโครงร่างให้เห็นมากกว่านั้น ด้วยเหตุใดก็ตามมุมมองที่พูดไปแล้วข้างต้น (จิต, วิญญาณ, หัวใจ, ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, และ ความคิด) เกี่ยวข้องกัน และ แทรกซึมอยู่ในซึ่งกันและกัน แต่แน่นอนว่าจิตและจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่อยู่ในส่วนที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่ม ดูเหมือนว่ามันเป็นส่วนประกอบของส่วนอื่น ๆ ในร่างกายด้วย จากความเห็นเหล่านี้ ดังนั้นมนุษย์ประกอบด้วยสองส่วน (ร่างกาย/จิตวิญญาณ) หรือสามส่วน? (ร่างกาย/จิตใจ/จิตวิญญาณ) มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีเหตุผล มีข้อถกเถียงที่ดีสำหรับทั้งสองคำถาม ข้อพระคัมภีร์หลักคือข้อพระคัมภีร์ในหนังสือฮีบรู 4:12 “เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตาย และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” ข้อพระคัมภีร์นี้บอกเราอย่างน้อยสองอย่างเกี่ยวกับหัวข้อที่เรากำลังถกกันนี้ 1) จิตและวิญญาณสามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ 2) การแบ่งแยกจิตและวิญญาณเป็นเรื่องที่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ เราสามารถมั่นใจได้ว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ เรามีร่างกาย จิตและวิญญาณ และอะไรอื่น ๆ อีกมาก! แต่แทนที่เราจะเน้นที่เรื่องนี้ เราควรจะเน้นที่พระผู้สร้างจะดีกว่า เพราะโดยพระองค์ “พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว” (สดุดี 139:14)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เรามีสองด้านหรือสามด้าน? เราประกอบด้วยร่างกาย, จิต และ วิญญาณ หรือ ร่างกาย และจิต-วิญญาณ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries