settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างเรา?

คำตอบ


คำตอบสั้นต่อคำถามที่ว่า "พระเจ้าทรง สร้างเราทำไม" คือ "เพื่อเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์" วิวรณ์4:11 “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ทั้งหลาย พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญ พระเกียรติและฤทธิ์เดช” โคโลสี1:16 “ เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์” การที่เราถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่า มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้ความบันเทิงแก่พระเจ้า หรือทำให้พระองค์ทรงสนุกสนาน พระเจ้าเป็นองค์พระผู้สร้าง และมันเป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นองค์ผู้ทรงพระชนม์และทรงชอบพระทัยอยากให้มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วย พระองค์จะได้ทรงสัมพันธ์สนิทจริงๆ ด้วย การที่ทรงสร้างามแบบพระฉายของพระเจ้า ทำให้มนุษย์สามารถรู้จักพระเจ้าและดังนั้นจึงสามารถรักพระองค์ นมัสการพระองค์ รับใช้พระองค์ และสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์

ปฐมกาล 1:27 “พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”

พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้าง มนุษย์เพราะพระองค์ทรงจำเป็นต้องมีพวกเขา ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงต้องการอะไร ในอดีตนิรันดร์กาล พระองค์ไม่ทรงรู้สึกว่าเหงา ดังนั้นจึงไม่ทรงต้องมองหา"เพื่อน” พระองค์ทรงรักเรา แต่ตอนนี้ทรงไม่จำเป็นต้องการเราเช่นเดิม

ถ้าไม่เคย มีตัวตนพวกเราอยู่ พระเจ้าก็ยังทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

มาลาคี 3:6 “เพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่มีผันแปร โอ บุตรยาโคบเอ๋ย เจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมด” อพยพ 3:14 “พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “ข้าพระองค์เป็นผู้ซึ่งข้าพระองค์เป็น” แล้วพระองค์ตรัสว่า “ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า 'พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าข้าพระองค์เป็น ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย' ” เมื่อพระองค์ทรงสร้างจักรวาล ทรงทำในสิ่งที่ทรงพอพระทัย และเพราะพระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์แบบ "มันเป็นสิ่งที่ดีมาก"

ปฐมกาล 1:31 “พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก” นอกจากนี้พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้าง "เพื่อนเท่าเทียมกัน" หรือสิ่งมีชีวิตที่เท่าเทียมกันกับพระองค์ เพราะทรงมีเหตุผล พระองค์ไม่สามารถกระทำเช่นนั้น

ถ้าพระเจ้าต้องทรงสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีพลัง สติปัญญา และความสมบูรณ์แบบเท่าเทียมกับพระองค์แล้ว พระองค์ก็จะทรงสิ้นสภาพพระเจ้าที่แท้จริง ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่าจะมีพระเจ้าสององค์ และสิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้ เฉลยธรรมบัญญัติ 4:35 “ที่ได้ทรงสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย นั้นก็เพื่อท่านจะได้ทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า นอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย”

สิ่งใดที่พระเจ้าทรงสร้างย่อมจำเป็นน้อยกว่าพระองค์ สิ่งที่ทรงสร้างย่อมไม่สามารถจะสูงกว่าหรือเป็นใหญ่เท่กับพระผู้ทรงสร้างมัน โดยการยอมรับอำนาจอธิปไตยที่สมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของพระเจ้า เราประหลาดใจที่พระองค์ทรงใช้มนุษย์และทรงสวมมงกุฎแก่พระองค์ "ด้วยพระสิริและพระเกียรติ" และว่าพระองค์จะทรงลดพระเกียรติลงมาเรียกเราว่า "เพื่อน".

เพลงสดุดี 8:5 “เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่า พระเจ้าแต่หน่อยเดียว และสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขา” ยอห์น 15:14-15 “ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา ข้าพระองค์จะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้สำแดงแก่ท่านแล้ว” พระเจ้าได้ทรงสร้างเราทำไม พระเจ้าทรงสร้างเราตามชอบพระทัยพระองค์ และดังนั้นในฐานะที่เราที่เป็นผลการทรงสร้างของพระองค์ เราจะมีความสุขที่ได้รู้จักพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าทรงสร้างเรา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries